Mobiliteitsplan krijgt veel tegenwind

Jean Marie
2 reactie(s)
Mobiliteitsplan krijgt veel tegenwind Lochristi 2021

Tekst JMDB - Foto Bennie Vanderpiete/JMDB

Vanaf 1 januari 2021 treedt het nieuwe mobiliteitsplan in werking. Lochristi wordt in 3 zones ingedeeld met 30 – 50 en 70 km/uur. In de meeste gevallen gaat het om 30 en 50. Drie oppositiepartijen waren niet enthousiast en hadden ook veel kritiek op de aanpak zonder inspraak.

Mobiliteit - of het geheel van verplaatsingen - vervoersmiddelen en -infrastructuur, is essentieel voor de samenleving. Het is al langer een heikel punt en oplossingen liggen niet echt in het verschiet. Vanaf 1 januari 2021 mag er maximum nog 50 km/uur gereden worden op gemeentewegen in Lochristi. In de woonwijken wordt de snelheid verlaagd tot 30 km/uur. In 2019 gebeurden er 328 ongevallen op het volledige grondgebied. Doel is dat aantal drastisch naar beneden te brengen. Hierbij focust men uitsluitend op de snelheid van gemotoriseerd verkeer.

zone 50 snelheid

Open VLD – bestuursmeerderheid

“ Jammer genoeg kon er nog geen akkoord bereikt worden met een aantal buurgemeenten waardoor in de Hoekstraat, Breestraat en Zevestraat voorlopig nog steeds 70 km/uur gereden kan worden. De gesprekken hierover blijven lopende. Om de nieuwe snelheidszones in het oog te laten springen, wordt er naast de aanpassing van de zoneborden, ook geïnvesteerd in snelheidsinformatieborden. De huidige 12 krijgen een vaste plaats in de gemeente. Daarnaast zijn er 16 nieuwe borden besteld, die flexibel ingezet worden om mensen te wijzen op hun snelheid. Geschilderde pictogrammen op de rijweg moeten ook herinneren aan de gewijzigde snelheidslimieten. De Lootse politie zet reeds hard in op handhaving en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Daarnaast zullen er ook infrastructurele ingrepen gepland worden die de verkeersveiligheid ten goede komen. Aangezien de Antwerpse Steenweg, Denen, Lozen Boer, Dam, Kerkstraat, Slagmanstraat, Beerveldsebaan, Rivierstraat en Dendermondse steenweg gewestwegen zijn, blijft hier 70 km/uur van kracht. Momenteel zijn er nog geen plannen om ook hier de snelheid te verlagen.”

CD&V - Dirk Van Nieuwerburgh

“ We worden gevraagd dit snelheidszoneringsplan goed te keuren zonder dat de meerderheid een plan heeft om dit af te dwingen. Een snelheidszoneringsplan moet realistisch zijn door op korte termijn de weginrichting zodanig aan te passen, dat de snelheid automatisch afgedwongen wordt. Het plan was al nagenoeg vastgelegd voor de eerste bespreking en het werd in de commissie van juli een eerste keer besproken zonder dat de oppositie vooraf een voorstel gezien had. Ook in oktober was dat het geval en pas na de commissie van oktober konden we dit met onze fractie en bestuur bespreken. Deze manier van werken kunnen we niet appreciëren.

Een aantal zaken zijn voor ons niet OK in dit plan:

Er is geen visie over het afschaffen van zone 70. Er zijn nl. een aantal verbindingswegen in onze gemeente met gescheiden fietspaden en beperkte bewoning die volgens ons zone 70 moeten blijven vooral omdat de meerderheid niet van plan is om deze wegen op korte termijn aan te passen om zo 50 km/u af te dwingen. Voorbeelden zijn Haanhoutstraat, deel Bastelare, Toleindestraat, Verleydonckstraat, Hoekstraat, Leemstraat, Rechtstraat, Koning Abertlaan, buiten de bebouwde kom. Het is daarom onrealistisch om zone 50 op deze wegen op te leggen. Dit is een vals gevoel van verkeersveiligheid creëren.  Zone 30 in de Oude Veldstraat, parallel met de Beeweg is al even absurd!

Deze omschakeling zal opnieuw een serieuze belasting vragen van de dienst mobiliteit. Weer stellen wij in vraag of dit met één mobiliteitsambtenaar haalbaar is.

Wij kunnen wij dit zoneringsplan niet goedkeuren. Omwille van toch enkele belangrijke positieve elementen in verband met zone 30 en zone 50 zullen we ons onthouden op dit punt.

einde zone 30

N-VA – Ivan Lybaert

“ … Graag hadden we met de NVA fractie ook gezien dat dit plan was voorgesteld aan de bevolking, per deelgemeente of eventueel per wijk, alvorens de definitieve vaststelling. Zodoende hadden de bewoners ook inspraak bekomen. Het is een belangrijk onderdeel in de structuur van opbouw om tot een  beslissing te komen.

De N-VA fractie is niet negatief ten opzichte van een snelheidszoneringsplan. Omdat  er nog onduidelijkheden zijn, waarom hier dit en daar dat, en er geen algemene inspraak mogelijkheid was voor de bewoners vragen we dit punt te verdagen naar een latere datum. Zodoende kunnen alle bemerkingen, onduidelijkheden en een  bevraging nog uitgeklaard worden. We kunnen deze bevraging zelfs volledig digitaal doen. Indien geen verdaging naar latere datum van dit punt? Onthouding.”

Groen – sp.a – Hilde Van Laere

“ We zijn voor het zoneringsplan omdat dit duidelijkheid creëert waar hoe snel mag gereden worden. Wij hebben op de commissie mobiliteit onze aanmerkingen gegeven om Beeweg en Kapelstraat tot zone 30 aan te passen omdat dit wegjes zijn waar voorrang zou moeten verleend worden aan fietsers en daar is rekening mee gehouden. Waarom het deel van de Oude Veldstraat tussen Kerkstraat en Persijzer zone 30 wordt is me niet duidelijk en is ook nooit onze vraag geweest. Als uniformiteit nagestreefd wordt dan zou voor gans de Oude Veldstraat het zelfde regime moeten aangehouden worden. We vragen dus om dit punt nog aan te passen vooraleer we ons akkoord kunnen verklaren.

Onze bezorgdheid blijft ook de handhaving van dit zoneringsplan. Hoe zal de gemeente en de politiediensten dit opvolgen? Voor Groen-sp.a kan dit nog maar een aanzet zijn, een eerste fase om uiteindelijk te komen tot veilige fietsstraten en fietsassen, waar de zachte weggebruikers een prominente plaats krijgen. Aansluitend bij een snelheidszone-plan hoort ook een tonnage-plan voor vrachtwagens. Zij vormen een extra gevaar op wegen van categorie 1.”

schoolomgeving lochristi gemeentelijke basisschool

Vlaams Belang was akkoord.

Het plan zal ongetwijfeld nog breed uitgesmeerd worden ook in het gemeentelijk  info blad zodat iedereen weet waar 30 en 50 geldt om zo eventuele flitsboetes te vermijden.