Vastgoedprijzen en lokaal woonbeleid

Jean Marie
1 reactie(s)
Vastgoedprijzen Lochristi Immo Everaert

Tekst - Foto JMDB ©

Prijzen stijgen sterk in Lochristi. Veel appartementen staan te huur en de prijzen zijn hoog, zeker als je de extra kosten (lift-traphal ..) meerekent. Vastgoed wordt steeds duurder. Is er voldoende bestuursinitiatief en beleid?

De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg vorig jaar 220.000 euro. Voor een huis in open bebouwing betaalde men 315.000 euro. Het Waals Gewest is de goedkoopste regio met een mediaanprijs van 155.500 euro voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing en 251.000 euro voor huizen in open bebouwing.

Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten in Vlaanderen 250.000 euro, huizen in open bebouwing 343.000 euro. Er was een significante afname van het aantal vastgoedtransacties ten gevolge van COVID-19.

Knokke-Heist is de duurste gemeente met 710.000 euro. Dichter bij huis in Zele vind je huizen voor 200.000.

In Oost-Vlaanderen kost een 4-gevelwoning gemiddeld 360.000 euro maar in Lochristi ligt het al op + 400.000 en dat is een stijging met 10.5% op 1 jaar tijd. De gemiddelde prijsstijging in de EU bedroeg vorig jaar 4.7%.

Huren is ook duur. Voor een appartement of huis zit je heel snel aan 800 euro elke maand, als je tenminste nog iets vindt voor die som. Een huurprijs van 900 euro is eerder de regel.

Lochristi liet in 2016 een woonbehoeftenstudie opmaken met een vooruitzicht richting 2030.

Zie https://www.lochristi.be/product/582/woonbehoeftestudie-2017-2030

Het is al een tijd niet evident om in Lochristi vaste stek te vinden of te verwerven, zeker niet als jongere, alleenstaande of voor mensen met een lager maandloon. Ook voor wie ziek is, werkloos, … is het helemaal niet vanzelfsprekend hier te blijven resideren. Bouwgrond kost hier nu in het centrum en daarnet buiten 400 euro/m² en dat is een exuberante prijsstijging op heel korte termijn.

Conclusies Woonbehoeftenstudie 2016

Het rapport wijst er ook op dat er richting bepaalde doelgroepen initiatieven moeten/kunnen genomen worden maar of dit ook in de praktijk zo is, lijkt ons nu niet het geval.

“ Uitgaande van de raming van de woningbehoefte op basis van de kwantitatieve optie van de provincie Oost-Vlaanderen, en het beschikbaar aanbod aan bouwmogelijkheden, blijkt dat de woonbehoefte van Lochristi, op korte en lange termijn volledig kan worden opgevangen binnen het bestaande juridisch beschikbaar aanbod. Bijgevolg dient geen bijkomende ruimte voor woningbouw te worden aangesneden. De realisatie van woningen kan gebeuren binnen de huidige woonbestemming. De focus ligt hier op het verdichten van het huidige woonaanbod binnen het centrumgebied (kernversterking) waardoor de open ruimte kan behouden worden en woonuitbreidingsgebieden niet moeten aangesneden worden.

Uit voorliggende woonbehoeftestudie blijkt dat de gemeente Lochristi op het vlak van zijn aanbodbeleid naar wonen vooral aandacht dient te besteden aan verschillende doelgroepen:

· Senioren

Het groeiend aantal senioren vraagt een aangepaste huisvesting, onder de vorm van kleine wooneenheden al dan niet met aangepaste dienstverlening met mogelijke nieuwe woonvormen voor ouderen. Naast realisatie van nieuwbouwwoningen kan eveneens ingezet worden op het verbouwen van bestaande grote woningen naar kleinere wooneenheden.

· Jonge gezinnen en alleenstaanden

Blijvende aandacht voor jonge gezinnen. Hoewel het aantal jonge gezinnen volgens de prognose licht zal dalen kan toch een beleid worden gevoerd om emigratie van jonge gezinnen te vermijden. Dit kan onder andere door betaalbare woningen en kavels aan te bieden (gesubsidieerde koopwoningen, sociale koopwoningen of sociale kavels) aan jonge gezinnen. Of door het stimuleren van nieuwe woonvormen door bv de ‘oudere’ verkavelingen met relatief grote woningen op grote percelen te renoveren tot meergezinswoningen.

· Sociale huisvesting

De gemeente Lochristi dient tegen 2025 een sociaal woonaanbod te creëren van 62 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels. De behoefte aan sociale woningen maakt deel uit van de totale berekende woonbehoefte. De gemeente dient nog bijkomend aanbod aan sociale huurwoningen te realiseren (deels in opmaak in RUP). De sociale woonbehoefte dient niet louter via nieuwbouw gerealiseerd te worden maar kan ook via het bestaand patrimonium gerealiseerd.”

In de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Volkshaard’ heeft schepen Stadeus een zitje.