Gemeenteraad op 31 mei 2021

Jean Marie
1 reactie(s)
gemeenteraad Lochristi park Koning Boudewijnlaan

Tekst - Foto JMDB

De zitting Live? https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi vanaf 20 uur. Korte agenda met algemene vergaderingen en uitgaven op diverse vlakken. Ook een beetje LoCo-bon 2 en aanwervingen bij de gemeente.

Mededelingen

Risicoanalyse buurtpleintje Spinsterhof € 441,65 - bomen en heesters begraafplaats en buurpleintjes 3.107,22 - switches 2.995,96 en teelaarde her aanleg begraafplaatsen 563,87.

Jeugdlokalen Orphanimo

jeugdlokalen Orphanimo Lochristi

In het verslag van de brandweerzone Centrum van 14 februari 2020 worden een aantal opmerkingen aangehaald inzake de brandveiligheid. Eén van de opmerkingen betreft de brandreactieklasse van de OSB platen. De brandreactieklasse van de houten wandbekledingsmaterialen moet behoren tot de klasse C maar de bestaande OSB-platen behoren tot klasse D. Het is aangewezen de OSB-platen te behandelen met een brandwerende verf om te voldoen aan de vereiste brandreactieklasse. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 19.744,94 euro, excl. btw.

Zonwering bibliotheek Lochristi

De bestaande zonwering van de lichtstraat van de bibliotheek van Lochristi is defect. Doordat dat de personeelsruimte langs de zuidkant gelegen is en de temperaturen hoog kunnen oplopen in deze ruimte kan het plaatsen van zonwering een oplossing bieden.

Door de technische dienst werden in het kader van de opdracht “Plaatsen zonwering bibliotheek Lochristi” de opdrachtdocumenten met nr. 2021/936 opgesteld. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 19.500 euro, excl. btw.

Vaststelling subsidiereglement ter ondersteuning lokale economie in kader ‘Lochristi fietst’

Met het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 (3e punt) werd een subsidiereglement aangenomen ter bevordering van de lokale economie aan de hand van de uitgave van een “LoCo-bon”.

Het beschikbare budget voor deze subsidie werd niet volledig opgebruikt. Er wordt daarom voorgesteld om het grootste deel van het restbedrag van het beschikbare subsidiebudget aan de hand van een nieuw reglement opnieuw in te zetten ter ondersteuning van de lokale economie in het kader van de gemeentelijke actie “Lochristi Fietst”. Doelgroep van de nieuwe subsidie zijn de lokale ondernemingen die op 1.12.2020 hun activiteiten nog steeds niet konden hervatten. Het komt toe aan de gemeenteraad om het subsidiereglement vast te stellen.

Gemeentepersoneel

Zoals reeds eerder aangekondigd, is het bedoeling om een 7-tal functies in te schrijven in de personeelsformatie van de gemeente en deze via een selectiebureau aangeduid door Poolstok te laten invullen, ten einde de meest acute personeelsnoden te lenigen.

Dit als een soort voorafname op de algemene, uitgebreide organisatiestudie, uitgevoerd in samenwerking met CC Consult.

In een eerste fase zouden de betrekkingen van diensthoofd TUD, diensthoofd personeel en deskundige 3 mobiliteit worden vacant verklaard.

Gemeentepersoneel

Wijziging rechtspositieregeling administratief en technisch personeel

Om meer kandidaten te kunnen aantrekken in sommige (knelpunt)functies wordt voorgesteld de rechtspositieregeling aan te passen, om de aanstellende overheid bij de vacant verklaring van de betrekking de mogelijkheid te geven om af te wijken van de diplomavereisten voor de betrekkingen van niveau A, B en C. De kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken, dienen dan wel over relevante beroepservaring te beschikken en te slagen voor een capaciteits- of niveautest (of te beschikken over een ervaringsbewijs of – attest).

Het bestuur wil niet louter focussen op het behaalde diploma, maar ook op de opgedane ervaring en aanwezige competenties en talenten, zodat de aangestelde personen snel inzetbaar zijn op de respectieve diensten.

De volledige agenda vindt u via

https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/108/gemeente--en-ocmw-raad-van-31-mei-2021