Armoede stijgt en problemen met jongeren

Jean Marie
1 reactie(s)
Armoede stijgt problemen met jongeren Lochristi

Tekst - Foto JMDB 

 

‘Uit De Marge’ deed in 2020 een belevingsonderzoek naar noden en behoeften van kinderen en jongeren in onze gemeente. Het rapport beslaat 46 bladzijden en komt tot vrij opvallende en verrassende aanbevelingen. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

“Lochristi merkt immers dat een groep jongeren zich verveelt, soms overlast veroorzaakt en kattenkwaad uithaalt in de publieke ruimte. De gemeente ervaart een gebrek aan passende ondersteuning of aanbod voor deze groep jongeren. Ze is ondervertegenwoordigd in het klassieke aanbod en neemt niet deel aan de sportclub, de jeugdbeweging of het aanbod van de jeugddienst.”

Je zou denken dat de jeugd hier echt verwend wordt door de jeugddienst (4 beroepskrachten), Joepla, Lodejo (4 beroepskrachten), jeugdbewegingen … maar blijkbaar ervaren sommigen het helemaal anders. Op sommige buurtpleintjes, rond de kerk en aan het park achteraan het gemeentehuis zoeken ze mekaar op in kleine groepjes. Jammer genoeg gaat dit wel eens gepaard met kattenkwaad of meer. Hun uitgaansleven speelt zich ook af in café Picasso, op fuiven en richting Gent.

Hier zijn 19.5% van de inwoners minderjarig en dat zijn bijna 5.000 dorpsgenoten. 8.8% heeft niet de Belgische nationaliteit. Lochristi wordt beschouwd als een landelijke woongemeente met hogere inkomsten. Bijna 4% van de huishoudens zijn alleenstaande ouders met minstens 1 minderjarig kind. Er worden meer dan 100 leeflonen betaald en 22 daarvan gaan richting jongeren van minder dan 25 jaar. 62 vrouwen ontvangen het ook.

Kind en Gezin, Welzijnsschakels, de jeugddienst en het OCMW merken op dat sommigen het hoofd financieel amper boven water kunnen houden. De kinderarmoede-index is de laatste jaren ook fel gestegen. In 2010 was dat 1%, in 2015 al 4.2 en in 2020 7.7%. Probleem is dat sommigen helemaal niet bereikt worden. Ook voor het OCMW is dit deels een zwarte vlek.

Uit het rapport:

“Ik dacht dat Lochristi een rijke gemeente was, tot ik de wachtrijen zag aan de voedselbedeling.”

“We zien stijging van de kinderarmoede-index maar dit stemt, niet overeen met het klein aantal gezinnen die we ondersteunen. “

“Vroeger was er enkel de voedselbank. Ongeveer 4 jaar geleden toen de Welzijnsschakel startte, hadden we een 20-tal gezinnen. Nu zijn het er 60.”

“Je merkt in het straatbeeld niet dat er gezinnen zijn met financiële problemen, tot ze de factuur van de speelpleinwerking niet kunnen betalen.”

Het rapport gaat zo verder maar geeft ook aanbevelingen en werkpunten mee.

“Blijkbaar zitten steeds meer gezinnen in overlevingsmodus. Door een combinatie van financiële problemen, drug- en alcoholgebruik en gebrekkige sociale vaardigheden is er sprake van maatschappelijke kwetsbaarheid.”

Het skatepark blijft ook item. Het is nu al jaren dicht en er is geen alternatief plekje te vinden.

Wat doet de gemeente?

Het OCMW wil zich dit jaar focussen op de bestrijding van (kinder)armoede en zoekt zo ondersteuning op de sociale dienst. Ze zijn dan ook op zoek naar een halftijds maatschappelijk werk(st)er, contractueel jaarcontract.

Reactie Steven Schoonjans (CD&V)

Tijdens een recente gemeenteraad kwam er van uit de oppositie hieromtrent een vraag.

“We hebben toch enkele bedenkingen en bezorgdheden bij de tijdelijkheid van deze functie.

Is het dan de bedoeling dat deze halftijdse kracht én outreachend gaat werken als vertrouwens- en brugfiguur, laagdrempelig aanspreekpunt voor de jongeren en gezinnen én ook nog borg moet staan voor een beleidsplan?

Wat na dit jaar? We verwezen ook al bij het organogram naar inzet van personeel op armoedebestrijding. Zal na 2022 het outreachend werken worden stopgezet? Volgens de aanbevelingen en acties voor Lochristi in het “Belevingsonderzoek” lijkt dit allerminst de bedoeling. Integendeel.

Dit rapport is heel waardevol en we hopen dat de inhoud en de aanbevelingen ervan door het Vast Bureau ter harte worden genomen. De kansarmoede-index is in onze gemeente op 10 jaar tijd van 1 naar 7,7% gestegen. Er is meer en meer (verdoken) armoede, getuige hiervan de eerste en tweedelijnshulpverleners.”