Bomencharter voor meer bos en natuur

Jean Marie
0 reactie(s)
bomencharter voor meer bos en natuur

Tekst JMDB - Foto Lieven Van Assche

Het bomencharter stimuleert Vlaamse overheden om bomen aan te planten op hun grondgebied tijdens de periode 2019-2024. Zo wil de provincie meer natuur en bos realiseren. Lochristi doet mee.

Samen voor meer bomen

De Provincie Oost-Vlaanderen schaart zich achter het initiatief van Jo Maes, geëngageerde burger met een passie voor bomen. Onze provincie is bosarm  met slechts de helft van het Vlaams gemiddelde dat 10% bedraagt. Lochristi is daarop geen uitzondering. Het startmoment ging door in Puurs waar ook de provincie het charter ondertekende.

Een meetbare uitdaging

Het streefdoel van het Bomencharter is 1 miljoen extra bomen in Vlaanderen tegen 2024. Als barometer van de actie is een bomenteller in aanmaak, waarop overheden het aantal bomen kunnen invullen die in een bepaalde periode aangeplant zijn op hun grondgebied. In 2019 realiseerde onze provincie al een aanplanting van 4.400 bomen via diverse acties, zoals de 3 hectare bosuitbreiding van de Hospicebossen in Nazareth.

Lochristi engageert zich om zoveel mogelijk bomen aan te planten. Een exact streefcijfer wordt niet vooropgesteld. Het moet allemaal nog ingevuld worden.

Stevige steun voor meer bos

Om plantacties aan te zwengelen, ontwikkelde het provinciebestuur een reeks instrumenten voor meer groen. Particulieren, lokale besturen, natuurverenigingen, landbouwers, ... kunnen rekenen op de steun van de provincie.

Zo verleent de actie 'Beplant het landschap' financiële en logistieke steun aan particulieren en openbare besturen voor de aanplant van kleine landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten of hoogstamboomgaarden. Het project 'Gestroomlijnd landschap' creëert natuurverbinding tussen belangrijke natuurkerngebieden via waterlopen.

De provincie beheert eigen domeinen en natuurgebieden. Momenteel bedraagt de oppervlakte in eigendom met natuurfunctie zo’n 960 ha. Dit patrimonium groeit jaarlijks verder aan via doordachte aankopen. Puyenbroeck is er één van.

De Provincie ondersteunt ook de Regionale Landschappen en Bosgroepen, die instaan voor de uitvoering van bosbeheer, aanplantingen en natuurontwikkeling. Natuurverenigingen kunnen een beroep doen op een financiële tussenkomst bij aankoop van nieuwe gronden voor natuurontwikkeling.