Gemeenteraad 18 december 2017

Jean Marie
0 reactie(s)
Gemeenteraad 18 december 2017

Deze gemeenteraad sluit het politiek jaar af. We zetten de belangrijkste punten graag op een rij met een nieuw terras, de 112, loods Denen, belastingen en vrije dagen.

Uitbreiding dienst 112

Op 26 juni 2017 nam de raad de principebeslissing en keurde hij het voorontwerp en de overeenkomst met de Dienst 112 Lochristi goed waarbij alle meerkosten hoger dan 125.000 euro ten laste zijn van de Dienst 112. De uitbreiding bestaat uit een bijkomende woon/slaapunit, een bijkomende dubbele garage en een bijkomende afrit. Het ontwerp werd opgemaakt door Lambda-architecten uit Lovendegem. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 107.696,72 euro zonder btw.

Recht van opstal terras Dorp-Oost

Door de bvba Ambar, Dorp-Oost 2/a (taverne Reinaert) werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het wijzigen van een handelspand naar horeca met bijbehorend terras. Omdat dit terras wordt aangelegd op private eigendom van de gemeente is het aangewezen hiervoor een recht van opstal te verlenen. Dit recht van opstal kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 1.300 euro.

Aankoop bedrijvencomplex Denen 63a. Goedkeuring ontwerpakte

gemeentelijk magazijn Denen Lochristi

Op 26 juni 2017 nam de raad de principebeslissing voor de aankoop van het bedrijvencomplex Denen 63a als stockageruimte voor het stallen van materieel en materiaal van de gemeente. De ontwerpakte werd opgemaakt door notarissen Van Duffel – De Groote. De prijs voor dit bedrijvencomplex bedraagt 1.185.000 euro en de aankoop gebeurt met het oog op het algemeen nut.

Subsidiereglement voor energiecoaching bij bedrijven

Door de ondertekening van het Convenant of Mayors en de goedkeuring door de raad van het duurzaam energieactieplan (SEAP) wenst de gemeente de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te reduceren. Volgens het SEAP is de tertiaire sector (bedrijven, kantoren, …) verantwoordelijk voor 11% en de land- en tuinbouwsector voor 31% van de totale CO2-uitstoot. KMO’s met een jaarlijks primair energieverbruik van minstens 225.000 kWh kunnen via Vlaio gratis intekenen voor het ‘KMO energie-efficiënt project’ van de Vlaamse overheid. Voor de kleinere verbruikers wenst de gemeente de energiecoaching bij bedrijven te stimuleren door een gedeelte van de kost (3.500 à 4.500 euro) te subsidiëren, zijnde het kennismakingsgesprek (Max. 300 euro) en een percentage van het effectieve opvolgingstraject (60% met een maximum van 1.800 euro per bedrijf).

De milieuadviesraad stelde 50% voor zoals Vlaio hanteert.

Wedstrijd ecologische tuinen 2018

ecologische tuinwedstrijd

Om de biodiversiteit in private tuinen te stimuleren wenst de milieuadviesraad een wedstrijd rond ecologische tuinen te organiseren en werd een werkgroep opgericht die de wedstrijdcriteria heeft opgesteld. Als een deelnemer in de top 3 eindigt net als vorig jaar, dient deze zijn/haar prijzengeld te schenken aan een milieugerelateerd goed doel. De milieuadviesraad bracht op 7 december 2017 positief advies uit.

Hernieuwen belastingreglementen

Alles blijft ongewijzigd.

Politiezone Lochristi – Moerbeke – Wachtebeke – Zelzate 2018

Naar jaarlijkse gewoonte dient de raad de gemeentelijke dotatie voor de politiezone goed te keuren. Deze bedraagt 2.036.346,43 euro voor 2018.

Goedkeuring vierde aanpassing meerjarenplanning 2014 - 2019

De vierde meerjarenplanaanpassing 2014-2019 van het OCMW, bestaande uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting, werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 7 december 2017 en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeentelijke toelagen bedragen in 2018 2.550.000 – 2019 2.550.000 – 2020 2.550.000. De raad dient enkel kennis te nemen van het budget 2018, vermits de gemeentelijke tussenkomst binnen de in het meerjarenplan voorziene raming blijft.

Integratie gemeente en OCMW

De Vlaamse regering keurde op 27 oktober jl. het voorontwerp van decreet lokale besturen definitief goed. Verwacht wordt dat het Vlaams parlement het decreet zal goedkeuren voor het einde van het jaar. Dit decreet houdt o.m. een integratie van de diensten van gemeente en O.C.M.W. in. De visietekst ter zake, die in eerste instantie een integratie van de ondersteunende diensten beschrijft, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gemeentepersoneel

In 2018 vallen 2 feestdagen samen met een zaterdag of een zondag, namelijk 21 juli en 11 november. Na onderhandeling met de vakbonden wordt voorgesteld de compensatiedag voor de feestdag van 21 juli vast te leggen op vrijdag 11 mei 2018 en de compensatiedag voor de feestdag van 11 november op maandagnamiddag 24 december en maandagnamiddag 31 december 2018.