Gemeenteraad 25 maart 2019

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentehuis Lochristi

© JMDB

Het is een korte agenda zonder heikele punten zo te zien. Er wordt een nieuw reglement voorgesteld voor GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en MAR (MiieuAviesRaad). Opel Van Acker wil uitbreiden.

Affecteren bij openbaar domein in wijk Graslaan, Bijlokelaan, Boekweitlaan en Berkenstraat

De raad keurde op 29 juni 2009 en op 30 mei 2011 respectievelijk de desaffectatie van de voortuinstroken in de wijk Berkenstraat en de wijk Graslaan, Bijlokelaan en Boekweitlaan goed. Een deel van deze voortuinstroken is ingericht als voetpaden en bermen langs de openbare weg of als openbare groenzone. Deze zones werden uitgesloten van de kosteloze grondoverdracht en worden best geaffecteerd bij het openbaar domein.

Principebeslissing opmaak Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

Op 30 maart 2018 nam de Vlaamse regering het besluit tot bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beliedsplannen en tot wijzigen van diverse besluiten van de Viaamse regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning. Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid deed een oproep naar pilootprojecten voor de ruimtelijke doorvertaling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en maakte hiervoor een subsidiereglement op met een maximale toelage van 60.000 euro. Daar het APA dateert uit 1994 en het GRS van 2011 is het aangewezen het GRS te herzien en een subsidieaanvraag bij departement Omgeving van de Viaamse overheid in te dienen.

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Wijziging samenstelling en aanduiding van de maatschappelijke geledingen die een lid kunnen voordragen.

Er wordt voorgesteld om de huidige bezetting van 4 deskundigen en 9 vertegenwoordigers uit 6 verschillende geledingen te wijzigen naar 5 deskundigen en 8 vertegenwoordigers uit 5 volgende verschillende geledingen:

•         de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen, daarin begrepen de polderbesturen

•         de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen of handelaars

•         de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van land- en/of tuinbouwers

•         de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers

•         de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van sociale aard en/of vrije tijd.

De kans is dan groot dat het democatrich palet ingeperkt wordt en dat sommige belangengroepen niet langer hun stem kunnen laten horen.

Gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid

De huidige statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur dateren van 2004. Omdat het wenselijk is dat deze adviesraad actiever wordt, is het aangewezen om de samenstelling te herschikken. Gelet op de goedkeuring van het duurzaam energieactieplan (SEAP, goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 januari 2017) wordt ook duurzaamheid mee opgenomen in de titel.

Goedkeuring planologisch attest Opel Van Acker NV

Opel Van Acker Lochristi

Na de Proefbrouwerij in Hijfte, houthandel Van Peteghem in Zeveneken en bouwmaterialen De Wilde in Beervelde blijft de KMO-zone ook buiten de zone bijkleuren.

Op 17 september 2018 diende de Opel Van Acker NV een aanvraag in voor het bekomen van een planologisch attest voor gronden in de Kapiteinsstraat 29. Op korte termijn wenst het bedrijf het bestaande bedrijfsgebouw uit te breiden over een diepte van 15 meter, een circulatieverharding, een parking en een groenbuffer aan te leggen en de grindverharding in de voortuin van de twee bedijfswoningen te regulariseren en uit te breiden.

Op lange termijn wenst Opel Van Acker NV nog een extra uitbreiding van maximum 400 m van de bedrijfsgebouwen alsook het behoud van de KMO-zone zonder nabestemming.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend en van de drie ontvangen externe adviezen zijn er twee voorwaardelijk gunstig en één gedeeltelijk gunstig/gedeeltelijk ongunstig.

Opel Van Acker Lochristi

Uit het verslag van de Gecoro van 10 januari 2019 blijkt dat 8 van de 9 (stemgerechtigde) leden van de Gecoro een voorwaardelijk gunstig advies konden formuleren. De nota van de stedenbouwkundige ambtenaar werd besproken door het college op 19 februari 2019. Naderhand ontving de gemeente nog een nota van de aanvragers waarbij de aanvragers trachten een antwoord te bieden aan de gegeven adviezen.

Aan de raad wordt gevraagd het voorliggend ontwerp van planologisch attest goed te keuren mits rekening gehouden wordt met de gestelde voorwaarden.

Aan de raad wordt voorgesteld niet akkoord te gaan met de omzetting van de nabestemming agrarisch gebied naar een definitieve bestemming voor KMO-zone.

Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid ivm een vermindering algemene milieubelasting voor bepaalde categorieën

Het reglement betreffende de algemene milieubelasting, vastgesteld door de raad op 30 december 2013, voorziet onder andere een belastingvermindering van 30 euro per jaar per gezin voor de belastingplichtige gezinnen waarvan minstens één persoon op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Voor een correcte toewijzing van deze vermindering is het nodig om te kunnen beschikken over de gegevens van de KSA - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Hiervoor dient een standaardovereenkomst, waarin de praktische modaliteiten en de elementen van de kostprijs worden beschreven, te worden afgesloten met deze overheidsinstelling.

De vorige overeenkomst met KSZ liep af eind 2018 zodat voor de resterende duur van het gemeentelijk reglement betreffende de algemene milieubelasting (tot 31/12/2019) een nieuwe overeenkomst moet worden afgesloten. Bij hernieuwing van voormeld reglement in 2020 zal opnieuw een overeenkomst voor meerdere jaren worden afgesloten.

Toekenning van een projectsubsidie voor de organisatie van “Prefab”

Lodejo vraagt een gemeentelijke projectsubsidie aan voor de organisatie van “Prefab”, een nieuwe samenwerking tussen de jeugddiensten en jeugdhuizen van Lochristi en Wachtebeke, waarbij creatieve labo’s worden aangeboden aan jongeren tussen 12 en 15 jaar. De cultuurraad heeft het project inhoudelijk getoetst aan de criteria van het bestaande reglement en stelt een subsidie voor van 331,51 euro. Daarbij werden de kosten voor de workshops en de kosten voor de promotionele acties in rekening gebracht.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Volgens het decreet over het lokaal bestuur moet de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststellen waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en minstens bepalingen over een aantal opgesomde aangelegenheden.

Een nieuw huishoudelijk reglement wordt derhalve voorgelegd aan de raad. Het vorige reglement, vastgesteld in de raadszitting van 25 maart 2013, wordt opgeheven.

10° Punt - Reglement van orde voor het vragenhalfuurtje van het publiek

Het reglement van orde voor het vragenhalfuurtje voor het publiek werd door de gemeenteraad vastgesteld op 29 januari 1996. Om aan de inwoners de gelegenheid te geven ook vragen te stellen over OCMW-aangelegenheden, wordt voorgesteld het reglement in die zin aan te passen.

Gemeentelijk basisonderwijs

Organisatie van 24 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer(es) ten laste van de gemeente (werkingstoelagen) vanaf 23 april 2019. Op voorstel van de waarnemend schooldirecteur zou er vanaf 23 april 2019 een bijkomende peuterklas ingericht worden.

Aangezien de hertelling op de instapdag na de krokusvakantie geen lestijden heeft opgeleverd en ook de telling na de paasvakantie geen lestijden zal opleveren, dienen de lestijden die nodig zijn voor het inrichten van deze bijkomende peuterklas voorzien te worden via de werkingsbudgetten. Er zijn 24 lestijden nodig.

OCMW-raad

Huishoudelijk reglement

Volgens het decreet over het lokaal bestuur moet de OCMW raad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststellen waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en minstens een aantal bepalingen bevatten over een aantal opgesomde aangelegenheden.

Een nieuw huishoudelijk reglement wordt derhalve voorgelegd aan de OCMW-raad, naar het ontwerp zoals voorgelegd aan de gemeenteraad van 25.03.2019. Het vorige reglement wordt opgeheven.

Vragenuurtje door publiek

Om aan de inwoners de gelegenheid te.geven ook vragen te stellen over OCMW- aangelegenheden, wordt voorgesteld het reglement van orde voor het vragenhalfuurtje voor het publiek, zoals voorgelegd aan de gemeenteraad van 25.03.2019, aan te nemen.

Woondienst

Aanpassen principieel akkoord bedrag huurwaarborg.Er is een nieuw woninghuurdecreet van kracht sinds 1.1.2019 waarbij 3 i.p.v 2 maanden huurwaarborg terug in voege is. De woondienst voorziet op vandaag in max. bedragen voor het cliënteel dat in aanmerking komt van € 900/alleenstaande en € 1200/gezin. Aangezien deze bedragen niet meer realistisch zijn gezien de hoge huurprijzen, is aanpassing aangewezen.

Het voorstel is om de bedragen van de huurwaarborg gelijk te trekken met de bedragen van de huishuur die in aanmerking komen voor een huursubsidie van Wonen-Vlaanderen (incl. latere indexaties) nl. (€ 610 + € 76,25/persoon te laste) x 3 maanden met ingang van 1 april 2019.