Gemeenteraad 26 april 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
paardenbloem madeliefjes bouwakker Lochristi

Tekst - Foto JMDB ©

Nu de cijfers de goede richting uitgaan, verloopt de vergadering digitaal en kan iedereen het volgen vanaf 20 uur. Suggestiestroken voor fietsers in de Stationsstraat staan er op. Ze zijn op zoek naar een omgevingsambtenaar nu daar deskundig personeel ontslag nam. Ook verkavelingen blijven op de agenda. Digitaal? Via https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi

Mededelingen

Meer werken geluidsinstallatie Lodejo 3.775,20 en chromebooks 12.069,75

fietssuggestiestroken Stationsstraat Lochristi

Fietssuggestiestroken Stationsstraat

De fietssuggestiestroken in de Stationsstraat (tussen de N70 en de Sint-Baafsdreef), die voor fietsers geen garanties bieden ten opzichte van koning auto, zijn aan vervanging toe. In tegenstelling tot de oude suggestiestroken zal geen gebruik gemaakt worden van gekleurde slem maar van koud-plastische oppervlaktecoating. Deze isl duurder maar zou veel kleurvaster zijn. Door de technische dienst werden de opdrachtdocumenten opgemaakt.

De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 111.900 euro. 

fietssuggestiestroken Stationsstraat Lochristi

Omgevingsvergunning Oude Veldstraat

Op 8 januari 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in de Oude Veldstraat (3 loten) ontvankelijk en volledig verklaard. Voor deze verkaveling dient de rooilijn te verschuiven zodat deze op 6 meter uit de as van de weg komt te liggen.

Omgevingsvergunning verkaveling Toleindestraat

Op 9 oktober 2020 werd de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in de Toleindestraat (16 loten) ontvankelijk en volledig verklaard. De kosten voor de aanleg van de wegen- en rioleringswerken zijn ten laste van de verkavelaar. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend. Dit werd als ongegrond beschouwd. Voor het technisch dossier werden enkele voorwaarden opgelegd.

Subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur en VTS-opleidingen

Op 29 september 2014 stelde de gemeenteraad het (gewijzigd) subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur vast. Aangezien de decretale beperkingen voor het uitbetalen van subsidies aan sportverenigingen weggevallen zijn en de sectorale middelen werden in gekanteld in het gemeentefonds, heeft de gemeente meer autonomie om via gerichte subsidies sportverenigingen te ondersteunen. Ook kan worden ingezet op meer administratieve vereenvoudiging. Via een werkgroep binnen de raad van bestuur van de sportraad werd een voorstel van nieuw reglement uitgewerkt, ter ondersteuning van investeringen in sportinfrastructuur en opleidingen van de Vlaamse

Sportcentrum Bosdreef - Goedkeuring ontwerp aangepaste huurovereenkomst accommodatie

Gelet op de vaststelling van het nieuwe subsidiereglement voor de terreinen van sportverenigingen, is een aanpassing nodig van de huurovereenkomst met SK Lochristi voor de voetbalvelden en kleedkamers van het sportcentrum in de Bosdreef. Voorheen gebeurde het (jaarlijks) onderhoud van de terreinen in opdracht van de gemeente (als eigenaar). Vanaf nu zal dit door SK Lochristi zelf gebeuren. De aangepaste en geactualiseerde huurovereenkomst wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Toekenning projectsubsidie organisatie van “Zaffelare 1221-2021 in historisch perspectief”

Uitgesteld punt na verzoek N-VA. Vereniging “De Nieuwe Ontginning” vraagt een gemeentelijke projectsubsidie aan voor de organisatie van “Zaffelare 1221-2021 in historisch perspectief”, een nieuwe samenwerking tussen verschillende cultuurverenigingen waarbij meerdere historische avonden, de uitgave van een maandelijks krantje, een fietszoektocht en een tentoonstelling zullen worden georganiseerd.

De cultuurraad heeft het project en de aangepaste begroting inhoudelijk getoetst aan de criteria van het bestaande reglement en stelt een subsidie voor van 750 euro. Hiertoe werden bijkomende vergaderingen van het dagelijks bestuur van de cultuurraad gehouden op 6 en 13 april. Daarbij werden de kosten voor de geplande tentoonstelling, technieken, gastsprekers en drukwerk in rekening gebracht.

Toekenning subsidie aan lokale besturen in het kader lokale bronopsporing en contactonderzoek

Op 19 maart 2021 gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring aan een nieuw besluit dat de subsidiëring regelt aan de lokale besturen in het kader van de bronopsporing en het contactonderzoek, vanaf 1 april 2021. Voorheen werd deze subsidiëring geregeld door het Besluit van de Vlaamse regering van 13 november 2020. Er wordt voorgesteld het voorgestelde addendum goed te keuren en de samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid verder te zetten. De subsidie bedraagt 0,125 euro per inwoner per maand.

Financiële transacties tussen gemeente en OCMW

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen, maar heeft het begrip ‘gemeentelijke bijdrage’ van de gemeente aan het OCMW niet behouden.

De gemeente en het OCMW blijven wel bestaan als aparte rechtspersonen, zodat moet vastgelegd worden hoe dit op boekhoudkundig en thesaurievlak zal gerealiseerd worden. Er wordt voorgesteld dat het tekort van het OCMW boekhoudkundig zou bijgepast worden bij de opmaak van de jaarrekening, zonder budgettaire impact (geen kasstromen), en dat het thesauriebeheer tussen gemeente en OCMW onder de bevoegdheid van de financieel directeur valt.

omgevingsvergunning vaarlaars lochristi

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Op 1 juli 2019 benoemde de raad de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) waarbij 2 personeelsleden van de dienst ruimtelijke ordening respectievelijk werden benoemd als secretaris en als adjunct-secretaris. Omdat deze 2 mensen binnenkort niet langer werkzaam zullen zijn bij de gemeente, dient de raad een nieuwe secretaris te benoemen.

De nieuwe stafmedewerker ruimtelijke ordening behandelt reeds de materies (o.a. gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan) waarover de GECORO-advies dient te geven.

Vacatures bij de gemeente? https://www.lochristi.be/NieuwsOverzicht?th=1801

Aanstelling van een personeelslid als gemeentelijk omgevingsambtenaar

Ingevolge de uitdiensttreding van het diensthoofd en de stafmedewerker ruimtelijke ordening en stedenbouw, die beiden ook fungeerden als omgevingsambtenaar gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, is het in toepassing van het decreet omgevingsvergunning noodzakelijk om minstens één ander personeelslid aan te stellen als gemeentelijk omgevingsambtenaar gespecialiseerd in stedenbouw.