Gemeenteraad 27 april 2020

Jean Marie
0 reactie(s)
achterkant gemeentehuis Lochristi park

Tekst - Foto JMDB

Ook deze keer geen openbare vergadering in het gemeentehuis maar een videomeeting zonder pers noch publiek. In februari 2019 had Ase Van de Vijver (CD&V) het voorstel gedaan om de raad tot bij de inwoners te brengen via facebook of andere kanalen. Belastingen en retributies worden aangepast.

De meerderheid hield de boot af. Intussen zijn de omstandigheden nu ook weer anders omdat ze niet meer fysiek samen komen. Livestream kan misschien snel?

Aansluiting Ratte – Nerenhoek

wijk de Ratte Zaffelare

Het project ‘23.425 – aansluiting Ratte – Nerenhoek’ is opgenomen op het investeringsprogramma 2019 – 2023, voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30 maart 2018. Aquafin zal collectorwerken uitvoeren langs Nerenhoek en zal hierbij ook een deel van de gemeentelijk te rioleren groene cluster 131-105, langs Nerenhoek, rioleren via het Lokaal pact. Het is aangewezen om, in samenwerking met Aquafin, de opwaartse groene clusters te rioleren, nl. het deel van cluster 131-105 langs Windgat, Busstraat en Gelei en cluster 131-99 gelegen langs Windgat en de bijbehorende wegeniswerken uit te voeren.  De totale kostprijs (excl. erelonen, privé-afkoppelingen, eventuele onteigeningen, geotechnische en milieu hygiënische proeven, ed.) voor de gemeente Lochristi wordt geraamd op 1.800.000 euro zonder btw. Bij de VMM wordt de hoogst mogelijke subsidie gevraagd (75%) die geraamd wordt op 825.000 euro waardoor de investeringskost voor Lochristi wordt geraamd op 975.000 euro zonder btw. Langs het gehele traject (Aquafin en gemeente) moeten ca. 95 woningen worden afgekoppeld. De afkoppelingskosten worden geraamd op 250.000 euro. Aquafin en studiebureau Ch. Lobelle bvba hebben een ontwerpovereenkomst  afgesloten voor het bovengemeentelijk project ’23.425 – Aansluiting Ratte - Nerenhoek’.

De gemeente kan via een addendum intreden in de multilaterale raamovereenkomst van Aquafin en in de voormelde ontwerpovereenkomst. Het ereloon voor het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op 100.000 euro zonder btw.

Ondertekening nieuw Burgemeester convenant - intekening aanbod provincie opmaak klimaatplan 

De raad keurde op 30 maart 2015 de ondertekening van het Convenant of Majors (Burgemeestersconvenant) en op 30 januari 2017 het duurzaam energieactieplan (SEAP) goed. Door nu het nieuwe burgemeester convenant voor klimaat en energie te ondertekenen, engageert de gemeente zich onder meer om de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen dienen binnen de twee jaar na ondertekening het volgende op te maken: - een CO2-nulmeting, - een risico- en kwetsbaarheidsanalyse m.b.t. de gevolgen van klimaatverandering, - een duurzaam energie- en klimaatactieplan met mitigatie- en adaptatiemaatregelen. De provincie Oost-Vlaanderen voorziet een aanbod via het Milieucontract voor de begeleiding van de opmaak van een ‘Duurzaam energie- en klimaatactieplan’ (adaptatie en mitigatie) in het kader van het Burgemeestersconvenant. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 50% van de kostprijs, die afhankelijk is van het traject dat op maat van de gemeente wordt uitgewerkt: - minimaal basistraject: 4.855,00 euro, - bijkomende participatiemomenten: 478 euro per participatiemoment, - extra toelichting (vb. aan een commissie of een adviesraad): 478,00 euro per toelichting.

Aan de raad wordt gevraagd toe te treden tot het nieuwe Burgemeester convenant, de burgemeester te machtigen het convenant te ondertekenen en in te gaan op het aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen voor de opmaak van het klimaatplan.

Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Het reglement betreffende de algemene milieubelasting, vastgesteld door de raad op 23 december 2019, voorziet onder andere een belastingvermindering van 35 euro per jaar per gezin voor de belastingplichtige gezinnen waarvan minstens één persoon op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Voor een correcte toewijzing van deze vermindering is het nodig om te kunnen beschikken over de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hiervoor dient een nieuwe standaardovereenkomst (waarin de praktische modaliteiten en de elementen van de kostprijs worden beschreven) afgesloten te worden met voornoemde overheidsinstelling. De overeenkomst wordt afgesloten voor de maximaal mogelijke duur van vijf jaar (van 2020 tot en met 2024).

Aanpassing van een aantal belasting- en retributiereglementen ten gevolge van de Coronacrisis

Door de Coronacrisis zijn er veel ondernemers die zware financiële schade lijden. Een aantal onder hen betalen voor hun activiteiten op ons grondgebied lokale belastingen of retributies. Het college stelt daarom voor om een aantal verminderingen/vrijstellingen toe te staan, en daartoe de reglementen tijdelijk op te heffen of niet toe te passen. Samengevat komt dit neer op het volgende:

- Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken niet toepassen van 1 maart 2020 tot het einde van het jaar

- Retributies op de inname van het openbaar domein (markten, ambulante handel,…) niet toepassen van 15 maart 2020 tot het einde van het jaar

- Retributies op het plaatsen van terrassen niet toepassen voor het jaar 2020

- Retributies voor het plaatsen van kermiskramen en -wagens: niet toepassen voor het jaar 2020

Gemeentelijk basisonderwijs - verlenging samenwerking met het Vrij CLB regio Gent

gemeentelijke basisschool Lochristi

De gemeentelijke basisschool werkt voor de leerlingenbegeleiding sinds vele jaren samen met het Vrij CLB regio Gent. Door het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in o.m. het basisonderwijs moeten de samenwerkingsafspraken bijgestuurd worden. De schooldirecteur stelt voor om de bestaande samenwerking met het Vrij CLB regio Gent te verlengen, en de schoolraad adviseerde dit voorstel gunstig.

De schooldirecteur wordt gemachtigd om de samenwerkingsafspraken te concretiseren.

Ook voor het OCMW zijn een aantal punten geagendeerd. De volledige agenda?

https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/91/gemeente--en-ocmw-ra...