Gemeenteraad 27 september 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
Uyttenhove gemeenteraad 2021

Tekst - Foto © JMDB

De raad gaat ook nu door in Uyttenhove en je kan het ook volgen via You Tube  vanaf 20 uur. Zie https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi. Het is een korte agenda waarbij de aankoop van een elektrische bestelwagen met kiplaadbak en de afkoppeling van de woningen in Zeveneken belangrijk zijn voor milieu en bewoners.

Mededelingen

Leveren voorgevormde thermoplastische markering - fietsstraat € 1.026,83

Transportkarren stoelen Uyttenhove € 4.345,11

Subsidiereglement investeringen infrastructuur verenigingen actief in vrijetijdssector

In het meerjarenplan 2020-2025 is een bedrag van 300.000 euro opgenomen voor de subsidiëring van (grote) investeringen in infrastructuur door verenigingen actief in de vrijetijdssector. Hiervoor dient een nieuw subsidiereglement te worden vastgesteld door de raad.

In de voorbije maanden werkten de vrijetijdsdiensten een ontwerp van reglement uit, dat gunstig werd geadviseerd door sport-, cultuur- en jeugdraad. In principe komen infrastructuurwerken (nieuwbouw, verbouwing, renovatie, aankoop onroerend goed…) met een minimumkost van 10.000 euro (excl. btw) in aanmerking voor subsidie, met een maximum van 50 % van de aanvaarde kosten.

De beoordeling van de ingediende dossiers gebeurt door het college, na advies van de betrokken adviesraad/dienst.

Aankoop elektrische bestelwagen met kiplaadbak

De voertuigen van de groendienst zijn oud (meer dan 16 jaar gemiddelde leeftijd) en milieuonvriendelijk. De gemeente wil in het kader van het burgemeestersconvenant het voertuigenpark verduurzamen. Het is de bedoeling de Renault Master (gesloten bestelwagen), in dienst sedert 14 december 2004) te vervangen door een nieuw voertuig.

Er zijn verschillende merken op de markt die reeds een elektrisch aangedreven bestelwagen met kiplaadbak in hun gamma aanbieden. In het kader van de opdracht “Aankoop elektrisch aangedreven bestelwagen met kiplaadbak” werd een bestek met de noodzakelijke specificaties opgesteld door de technische dienst. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62.000 euro, excl. btw.

Private afkoppelingen bij het project doortocht Zeveneken

Voor de rioleringswerken in het project doortocht Zeveneken is het noodzakelijk om ook de woningen af te koppelen zodat het vuilwater en het hemelwater van elkaar gescheiden worden. Door de afkoppelingsdeskundige (aangesteld via het Rio-Pact takenpakket) werden de afkoppelingsstudies opgemaakt. Het betreft de woningen gelegen langs het tracé van de rioleringswerken, nl. Halve Dreef, Zavel, Zeveneken-Dorp, Sint-Elooistraat, Kallestraat, Kantschoolweg en Tuinwijk. Een aantal afkoppelingsdossiers ontbreken, meer bepaald van 6 woningen, omdat de eigenaars, na meerdere rappels, niet reageren op contactname door de afkoppelingsdeskundige of de gemeente.

Het is aangewezen de afkoppelingswerken te laten uitvoeren binnen het Rio-Pact takenpakket door het raamcontract van Aquafin. De totale kostprijs voor deze afkoppelingen wordt geraamd op 200.000 euro, excl. btw, incl. marge van 25% (deze marge covert de uitgave voor de 6 kwestieuze woningen).

Aan de raad wordt gevraagd de afkoppelingsstudies en de typeovereenkomsten voor de private afkoppelingen goed te keuren, het college te machtigen de afkoppelingsdossiers van de 6 ontbrekende woningen goed te keuren en de overeenkomsten met de respectievelijke eigenaars/bewoners af te sluiten en de uitvoering van de werken via het takenpakket Rio-Pact te realiseren.

Toetreding raamcontract TMVS/Creat

TMVS is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017. De gemeente Lochristi kan tot de aankoopcentrale CREAT van TMVS toetreden.

De aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. Er dient door de gemeente een kapitaalsinbreng te gebeuren, waartegenover aandelen staan. Voor de gemeente Lochristi betekent dit dat er 4 Aaandelen aangekocht moeten worden. De nominale waarde bedraagt € 1.000, voor één vierde te volstorten. Budgettair gaat het dus om € 1.000. De gemeente dient ook een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergadering.

Verkavelingsdossier met grondafstand (Oude Veldstraat)

Een omgevingsvergunningsaanvraag, voor het verkavelen in drie loten te Lochristi, Oude Veldstraat zonder nummer werd ingediend op 29 april 2021, betreffende het perceel gekend als op het kadaster als LOCHRISTI 2 AFD (ZAFFELARE), sectie G, 329 B, 0331 C. Het dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard op 8 januari 2021. Met het oog op een mogelijke herinrichting van de weg Oude Veldstraat, is het aangewezen de rooilijn te verleggen tot op 6 meter uit de as van de weg. Deze zone van grondafstand werd aangeduid op het toegevoegde opmetingsplan. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Opvolgingsrapportering eerste semester 2021 - kennisname

Conform de decretale onderrichtingen dient een tussentijdse rapportering over de financiële toestand op 30.6.2021 aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Deze opvolgingsrapportering bevat de stand van zaken van de prioritaire actieplannen en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (schema J1 en T2). Daarnaast wordt melding gemaakt van de voornaamste wijzigingen in de financiële risico’s en assumpties sinds de opmaak van het aangepaste meerjarenplan.

OCMW Lochristi Fazantenhof Sociaal Huis

OCMW

Uitbreiden personeelskader n.a.v. deelsectorakkoord ouderenzorg VIA6

Het deelsectorakkoord ouderenzorg Via voorziet in middelen voor de compensatie van gestegen zorgzwaarte en werkdruk in de woonzorgcentra. Het WZC Sint-Pieter voldoet nipt wel aan de verhoogde personeelsnorm met het extra geld dringt een uitbreiding van het kader zich op om zodoende in de toekomst verlies van subsidies te voorkomen en tevens de werkdruk te doen dalen en de kwaliteit van de zorg te behouden. Er wordt aan de OCMW-raad voorgesteld om het kader uit te breiden met een voltijdse functie van logistiek assistent en een halftijdse functie van paramedicus-reactivatie in contractueel verband.

Personeelskaderuitbreiding WZC in kader van RIZIV-normen

De schaarste op de arbeidsmarkt laat zich voelen in alle sectoren maar is in de zorgsector al enkel jaren de reden waarom vacatures zeer moeizaam ingevuld raken. Veel vervangingsovereenkomsten (ziekte, zwangerschap, tijdelijke invullingen) raken zeer moeizaam ingevuld. Blijvend de vacatures invullen door een externe zorgkundige via een projectovereenkomst is een te dure oplossing.

Er wordt aan de OCMW-raad gevraagd om te voorzien in een personeelskaderuitbreiding op de huidige OCMW-personeelsformatie van 3 FTE voor de functie van verzorgende in de ouderenzorg en 1 FTE voor de functie van gediplomeerd verpleegkundige.