Gemeenteraad op 25 september 2023

Jean Marie
0 reactie(s)
park koning boudewijnlaan Lochristi

Tekst - Foto's JMDB ©

Ze starten om 20 uur in de raadszaal maar via You Tube kunt u het ook volgen. Het is een korte agenda met toch een opvallend punt. Het strijkatelier moet na meer dan 20 jaar de deuren sluiten, als het van de meerderheid afhangt. In de Lichtelarestraat worden grote en langdurige werken voorbereid. (https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi)

Mededelingen

Overzicht investeringsuitgaven onder de 15.000 euro (excl. btw):

Vaatwasser jeugdlokaal € 6.884,50

Ontwerp hondenbelevingszone Hijfte € 4.000,00

Leveren en plaatsen kabelbaan Orphanimo € 8.955,00

Demonteren oude kabelbaan Orphanimo € 350,00

Opmaak sloopopvolgingsplan GBS Lochristi € 500,00

Laptops ter vervanging van oude toestellen € 13.880,27

Laptops gemeentelijke basisschool € 12.069,80

Bijkomende werfopvolging gestapelde klasunits GBS Beervelde € 1.365,00

Levering toegangstrap gestapelde klasunits GBS Beervelde € 8.161,55

Voorlopige vaststelling rooilijnplan Lichtelarestraat

De gemeente plant samen met Aquafin NV wegen- en rioleringswerken langs de Lichtelarestraat. Hierbij voorziet Aquafin in de aanleg van RWA-infrastructuur langsheen de gehele Lichtelarestraat (N70 tot aan Ledebeek) en van een DWA-leiding tussen N70 en nr. 98. Daarnaast voorziet de gemeente in de aanleg van een DWA-riolering in de Lichtelarestraat tussen nrs. 100 en 106. Samen met deze rioleringswerken wenst de gemeente langs de Lichtelarestraat het integrale openbare domein te vernieuwen, met de bedoeling een klimaatbestendig ontwerp te realiseren, met veilige eenrichtingsfietspaden in het tracé vanaf N70 tot voorbij het kruispunt met de Beukendreef.

Om deze doelstellingen te realiseren dient de gemeenteweg, buurtweg nr. 2, te worden gewijzigd, en een nieuwe rooilijn te worden gerealiseerd. De vaststelling van de nieuwe rooilijn brengt geen waardevermindering/-vermeerdering met zich mee voor de percelen langsheen het traject.

Lichtelarestraat Lochristi

Wegen- en rioleringswerken Lichtelarestraat - Goedkeuring voorontwerp en innemingsplannen.

In zitting van 31 januari 2022 besliste de raad om, in samenwerking met Aquafin, wegen- en rioleringswerken uit te voeren langs de Lichtelarestraat. De samenwerkingsovereenkomst met Aquafin, het addendum bij de studieopdracht met Aquafin en studiebureau Astro-Plan en de toetreding tot het contract tussen Aquafin en Alsaco i.v.m. de veiligheidscoördinatie werden ook goedgekeurd. Op basis van de startnota en het voorontwerp van Aquafin maakte Studiebureau AstroPlan een geïntegreerd voorontwerp op. Dit voorontwerp biedt bovendien een antwoord op de problematiek in kader van de klimaat wijziging (hittestress) en tracht tevens een positief effect te creëren op de biodiversiteit via de realisatie van enerzijds een voldoende brede berm voor de aanplant van bomen en anderzijds door de noodzakelijke infiltratiezone meer dynamisch in te richten, met sterke aandacht voor de optimalisatie van de milieukwaliteit.

De totale kostprijs wordt geraamd op 3.880.410 euro, excl. btw. Aquafin neemt hiervan 3.110.995 euro, excl. btw ten laste. Het gemeentelijk aandeel wordt derhalve geraamd op 769.415,00 euro, excl. btw, waarop ca. 248.195,20 euro subsidie kan bekomen worden van de provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van fietspaden. In het tracé ten zuiden van de Beukendreef wordt langs de oostzijde voorzien in een bijkomende aanplanting. Om deze bomen (en ook de reeds aangeplante) alle groeikansen te bieden wordt voorgesteld de openbare verlichting te verplaatsen naar de overzijde van de rijweg. Fluvius heeft hiertoe een offerte uitgewerkt ten bedrage van (voorlopige raming) 59.363,95 euro.

Voor de realisatie van dit ontwerp stelde de raad de gewijzigde rooilijn voorlopig vast (vorig punt). Alvorens de procedure tot vaststelling van een onteigeningsplan op te starten, is het aangewezen om de zakelijke rechten (verwerving in volle eigendom) te trachten bekomen via minnelijke innemingen. De totale kostprijs om deze innemingen te verwezenlijken (incl. geraamde kosten voor wederbeleggingsvergoedingen, opstallen en aktekosten) wordt geraamd op 350.000 euro. De kostprijs voor het gemeentelijk aandeel (werken, erelonen, proeven, verwervingen, privéafkoppelingen, verplaatsing OV-net, min de subsidies) kan aldus in de totaliteit voorlopig geraamd worden op 1.425.000 euro (incl. btw).

Realisatie nieuw jeugdlokaal via Design & Build opdracht - Goedkeuring aangepaste lastvoorwaarden

In de raadszitting van 30 januari 2023 werd de principebeslissing genomen en werden de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de opdracht “Realisatie van een nieuw jeugdlokaal via een Design & Build opdracht”. Bij de prijsvraag werd slechts 1 offerte ingediend die aanzienlijk duurder was dan de raming, waarna het college besliste de procedure stop te zetten en het lastenboek te herwerken (schrappen van bergruimte op verdiepingsniveau). Door de dienst openbare werken werd een aangepast lastenboek opgemaakt voor de opdracht “Realisatie van een nieuw jeugdlokaal via een Design & Build opdracht (2)” met nr. 2023/1044”. De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op 205.000 euro excl. btw.

Subsidiereglement veiligheid jeugdfuiven. Aanpassing

Op 30 juni 2014 stelde de raad het subsidiereglement vast voor de veiligheid van jeugdfuiven. Kosten die betrekking hebben op veiligheid (in ruime zin) kunnen gesubsidieerd worden ten belope van 75 % van de factuurbedragen, met een maximum van 800 euro per vereniging per jaar. In de voorbije jaren zijn de kosten voor het organiseren van jeugdfuiven stelselmatig opgelopen (security, EHBO…) zodat het voor de jeugdverenigingen moeilijk wordt om nog enige winst te maken op de fuiven, terwijl daar veel energie en tijd in kruipt.

Na advies van jeugdraad en jeugddienst stelt het college voor het bestaande reglement te behouden maar om het maximumbedrag te verhogen tot 1.500 euro per vereniging per jaar, en dit met ingang van 1 september 2023.

Kohierbelasting op inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging reglement

IDM voorziet de ingebruikname van nieuwe beschikbare volumes bij ondergrondse afvalcontainers voor restafval, PMD en GFT en stelt overeenkomstige belastingtarieven voor, voor de ophaling en verwerking van het aldus gedeponeerde afval. Deze nieuwe volumes en de bijbehorende tarieven dienen te worden geïntegreerd in het belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Opvolgingsrapportering toestand 30/6/2023

Conform de decretale onderrichtingen dient een tussentijdse rapportering over de financiële toestand op 30.6.2023 aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Deze opvolgingsrapportering bevat de stand van zaken van de prioritaire actieplannen en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (schema’s J1 en T2). Daarnaast wordt melding gemaakt van de voornaamste wijzigingen in de financiële risico’s en assumpties sinds de opmaak van het aangepaste meerjarenplan.

OCMW-RAAD

Mededelingen

Afsluiting tuin dementievleugel woonzorgcentrum € 11.550,60

Parlofoon € 1.050,00

Switch €1.914,04

Firewall €1.270,75

Aanhangwagen €3.725,00

Speeltoestellen € 8.190,65

strijkatelier lochristi

Naai- en strijkatelier: stopzetten dienstverlening

De dienstverlening van het naai- en strijkatelier (NSA) is opgestart in oktober 2002 met middelen uit het Sociaal Impulsfonds. Ook de klusjes- en woondienst is hieruit ontstaan als OCMW-dienstverlening. Bij het NSA lag de nadruk om werkervaring aan werkzoekenden aan te bieden met als doel hun kansen op tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit te vergroten. Gedurende het fusietraject wordt elke dienstverlening kritisch bekeken. Naar aanleiding van de pensioenaanvraag van een van de vaste medewerkers van het NSA is het opportuun de stopzetting van deze dienstverlening nu al in overweging te nemen. Wachtebeke beschikt nl. niet over een soortgelijke dienstverlening.

Het naai en strijkatelier is al jaren verlieslatend, de doelstelling van opbouwen van werkervaring is ondertussen achterhaald aangezien de vaste staf in dienst blijft. Het NSA biedt ook een sociaal tarief aan, doch dit werd zelden tot niet gebruikt. Daarnaast zien we ook dat er in Lochristi tal van strijkateliers en thuisstrijkdiensten en naaiateliers zijn bijgekomen. Er wordt aan de raad voorgesteld de dienstverlening van het naai- en strijkatelier stop te zetten en de 2 halftijdse polyvalent medewerksters naai- en strijkatelier te herplaatsen met ingang van 01.11.2023 naar een vacante betrekking bij OCMW-Lochristi of gemeente Lochristi of hen de mogelijkheid te bieden zich te herscholen naar een zorgberoep.

openingsuren strijkatelier lochristi

Kennisgeving gewijzigde samenstelling BCSD

Ingevolge het overlijden van een lid van het bijzonder comité van de sociale dienst werd de op de voordrachtakte opgenomen opvolger verzocht zijn geloofsbrieven te bezorgen. Overeenkomstig art. 96 van het Decreet Lokaal bestuur werd de eed op 31/08/2023 afgelegd in handen van de voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen directeur, na onderzoek van de geloofsbrieven.

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de gewijzigde samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Opvolgingsrapportering toestand 30/6/2023

Conform de decretale onderrichtingen dient een tussentijdse rapportering over de financiële toestand op 30.6.2023 aan de OCMW-raad te worden voorgelegd. Deze opvolgingsrapportering bevat de stand van zaken van de prioritaire actieplannen en een overzicht van de geraamde en realiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (schema J1 en T2). Daarnaast wordt melding gemaakt van de voornaamste wijzigingen in de financiële risico’s en assumpties sinds de opmaak van het aangepaste meerjarenplan.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering

Het decreet inzake integratie en inburgering werd gewijzigd, waarbij een vierde pijler werd toegevoegd nl. een netwerk- en participatietraject. De lokale besturen zijn hierbij prioritaire partner, waarbij een overeenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering aangewezen is teneinde de regierol goed te kunnen vervullen.