Gemeenteraad op 28 augustus 2023

Jean Marie
0 reactie(s)
Gemeenteraad Lochristi 28 augustus 2023

Tekst - Foto's JMDB ©

Ook politiek wordt opnieuw gestart na de zomervakantie. Het tennisterrein in de Langenakker, werken in de Stationsstraat, verhuis en afbraak van de muziekschool, een extra-kleuterklas, het UYTcafé en heel veel investeringen in digitaal schoolmateriaal staan op de agenda. Er komt ook een uitloopweide voor honden. Start om 20 uur in de raadszaal of via livestream op het YouTube-kanaal van de gemeente ( https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi ).

Mededelingen

Opslag- en laadkast lithiumbatterijen € 9.299

Onderzoek grondwaterverontreiniging doortocht Zeveneken € 2.969,41

Opmaak archeologienota hondenbelevingszone Hijfte € 1.070

Aanpassingswerken site Uyttenhove wegwerken vijzen en plaatsen voegafdichting  8.529,50 euro

Productie en plaatsing signalisatie Lodejo € 3.772,60

Ruimtelijk Beleidsplan € 3.110,75

tennisveld Langenakkerlaan Lochristi

Schilderen tennisterrein Langenakkerlaan € 6.597,50

Digibord GBS Beervelde (volgens raamovereenkomst DOKO) € 3.287,60

Vervanging digiborden GBS (volgens raamovereenkomst DOKO) € 2.107,44

Vervanging digiborden GBS (volgens raamovereenkomst DOKO) € 12.644,63

Hoofdtelefoons € 1.608,20

RUP Bouwmaterialen De Wilde € 2.126

RUP Opel Van Acker - De Proefbrouwerij € 1.656

Aankoop stoelen Orphanimo € 7.895,16

Digiborden GBS (volgens raamovereenkomst DOKO) € 8.429,75

Digiborden GBS (volgens raamovereenkomst DOKO) € 8.429,75

Veiligheidscoördinatie hondenweide Hijfte € 500

Vervanging speeltoestel buurtplein Waalsland € 1.020,00

Raamcontract asfalteringswerken dienstjaar 2023

Stationsstraat Lochristi heringericht

Goedkeuring deelopdracht voor herstel deel Stationsstraat. De gemeenteraad verleende in zitting van 28 februari 2022 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van het raamcontract asfalteringswerken. Het college gunde nadien de opdracht ‘Raamcontract asfalteringswerken (dienstjaar 2022)’ aan Raf De Vriese nv (Koolskamp) tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte. Per deelopdracht dient een prijsvoorstel te worden opgemaakt door de aannemer, dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er werd een prijsvoorstel opgemaakt voor deelopdracht ‘Stationsstraat – herstel wegverharding en fietspad tussen de Beukendreef en de gemeentegrens met Destelbergen’, ten bedrage van 144.849,38 euro, excl. btw. Alvorens deze deelopdracht te laten uitvoeren wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring ervan gevraagd.

Aanleg fietspad Verleydonckstraat

Voor de realisatie van een fietspad in de Verleydonckstraat dienden een aantal innemingen te worden gerealiseerd. Met uitzondering van innemingen 8 tem 14 zijn alle aktes hiertoe reeds verleden. Tijdens de raadszitting van 27 juni 2022 werd de ontwerpakte goedgekeurd voor de innemingen 8, 9, 13 en 14, maar na deze goedkeuring is gebleken dat het opmetingsplan nog diende te worden aangepast, waardoor inneming 14 werd gewijzigd in innemingen 14a en 14b. Twee niet aan elkaar grenzende percelen kunnen nooit hetzelfde kadastrale nummers verkrijgen en moeten dus afzonderlijk worden opgemeten.

In de verkoopbelofte van 7 maart 2017 verklaart de eigenaar zich akkoord voor de verkoop van voormeld perceel voor de prijs van 7.641,00 euro (inneming 8, 9, 13, 14a en 14b). Voor de inneming 11 diende het opmetingsplan om dezelfde reden worden aangepast waardoor inneming 11 werd gewijzigd in innemingen 11a en 11b. In de verkoopbelofte van 7 maart 2017 verklaart de eigenaar zich akkoord voor de verkoop van voormeld perceel voor de prijs van 21.007,07 euro (inneming 10, 11a, 11b en 12). Na de opmaak van de aangepaste opmetingsplannen voor deze innemingen werden ontwerpaktes opgemaakt door notaris Sara De Groote. De aankopen geschieden om reden van openbaar nut met het oog op de inlijving bij het openbaar domein.

Goedkeuring raamovereenkomst aankoop van personal computers (Doko vzw - Signpost)

De raad keurde op 31 januari 2022 de toetreding tot de aankoopcentrale Doko vzw goed. Hierdoor kan de gemeente van alle raamcontracten die uitgeschreven worden door deze vzw afnemen. Hiertoe dienen eerst de specifieke raamovereenkomsten te worden goedgekeurd door het gemeentelijk bevoegde orgaan, nl. het college voor aankopen via het exploitatiebudget of de gemeenteraad voor aankopen via het investeringsbudget. Door de raad werd op 28 maart 2022 de raamovereenkomst van de vzw Doko voor de aankoop van personal computers A-merken goedgekeurd.

Het voorbije jaar werd, tot tevredenheid, enkele malen gebruik gemaakt van dit raamcontract. Aangezien deze raamovereenkomst afliep op 30 april 2023 werd door de vzw Doko een nieuwe raamovereenkomst uitgeschreven voor de aankoop van Personal Computers A-merken (referentie DOKO-2022-AW-005). Perceel 1, nl. de aankoop van desktops, laptops, chromebooks, tablets en gsm’s Windows/Android/Linux en de bijbehorende dienstverlening en randapparatuur, werd gegund aan de firma Signpost België bv uit Lokeren, is geldig van 16 mei 2023 tot en met 15 mei 2025, en kan nog 2 maal verlengd worden met 1 jaar. De goedkeuring door de gemeente van deze raamovereenkomst leidt niet tot exclusiviteit.

De aankopen ICT voor het onderwijs (digiborden, laptops, computers, randapparatuur, chromebooks, …) voor de periode 2023-2027 worden geraamd op:

Vervanging chromebooks: 77.000 euro - vervanging smartboards: 28.000 euro - aankoop randapparatuur: 20.000 euro - updaten computerklas: 5.000,00 euro.

Verkoop perceel Leemstraat. Goedkeuring ontwerpakte

Voor de realisatie van de wegen- en rioleringswerken in Persijzer- en Leemstraat, diende Aquafin een pompstation te plaatsen op de parking in de Leemstraat, hoek met Persijzerstraat. Samen met de verkoop van een deel van de parking (19 ca) aan Aquafin, wordt een erfdienstbaarheid van toegang en ondergrondse leidingen gevestigd, alsnog een bijkomende erfdienstbaarheid recht van door- en overgang, opdat dit perceeltje eeuwigdurend kan worden gebruikt als parking. De nv Aquafin gaf op 12 juli 2023 hierop zijn schriftelijk akkoord. Een ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Van Damme. De verkoopprijs wordt vastgelegd op 5.255,10 euro. De notariële kosten zijn ten laste van de koper.

Omgeving Hijfte kerk- buurtgroenzone met hondenlosloopweide

Het gemeentebestuur wenst een buurtgroenzone en hondenbelevingszone in te richten op het perceel naast Hijfte-kerk. Hiervoor werd eerder al een ontwerper aangesteld. Tegelijkertijd zou ook de voorliggende parking en de onthaalzone voor de kerk heraangelegd worden. Door het studiebureau werd een ontwerpplan opgemaakt, dat tot stand kwam na overleg met de buurt (infomarkt) en na consultatie van personen met expertise omtrent het gedrag van honden. De onthaalzone voor de kerk is eigendom van de kerkfabriek, en voor de voorgestelde werken op de onthaalzone werd toelating verleend door de kerkraad.

De kostprijs voor de inrichting van het geheel wordt geraamd op 311.495,65 euro, excl. btw. In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ontwerper. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

GBS Lochristi

Gemeentelijk basisonderwijs. Aanpassing arbeidsreglement (digicharter)

In de raadszitting van 28 maart 2022 werd het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke basisschool laatst aangepast. Recentelijk werd in de schoot van de scholengemeenschap een voorstel van digicharter opgemaakt, met de afspraken over het gebruik van de digitale communicatiekanalen (e-mail, Teams en Broekx) door directie, personeel, ouders, … in het kader van de deconnectie.

Deze tekst werden besproken in het OCSG, de schoolraad, het schoolteam en het bijzonder onderhandelingscomité.

Gemeentelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement en infobrochure

In de raadszitting van 29 augustus 2022 werden schoolreglement en infobrochure voor de gemeentelijke basisschool laatst aangepast. Onder meer ten gevolge van nieuwe onderrichtingen worden opnieuw een aantal aanpassingen voorgesteld met ingang van 1 september 2023, meer bepaald m.b.t. de CLB’s, de leerlingengegevens (privacy), het LSC (leersteuncentrum), de deconnectie (digicharter, zie vorig agendapunt), het nieuw leerplan dat geleidelijk zal ingevoerd worden, een aanpassing van de uurregeling (28u-week), bepaalde tarieven enz.

De aanpassingen werden besproken in de schoolraad, het schoolteam, het bijzonder onderhandelingscomité en de commissie onderwijs.

Gemeentelijk basisonderwijs. Aanpassing lestijdenpakket schooljaar 2023-2024

Op vraag van de schooldirecteur, ten gevolge van het recentelijk gestegen aantal inschrijvingen van kleuters, wordt voorgesteld een bijkomende 1e kleuterklas in te richten. Hiervoor dient het lestijdenpakket voor het schooljaar 2023-2024, zoals vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 26 juni 2023, te worden gewijzigd: aanvulling met 26 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzeres gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten. Daarenboven mogen 223 punten administratieve ondersteuning aangewend worden in plaats van 202 punten (brief AGODI).

Nieuwe straatnaam 'Wegwijzerpad'

Voor een project te Zaffelare-dorp 2 waar meerdere eengezinswoningen en meergezinswoningen worden gebouwd, vraagt de brandweer om aan de nieuwe privaatweg die er komt te liggen een aparte straatnaam toe te kennen.

Aan de raad wordt gevraagd het voorstel van de cultuurraad te volgen en de naam ‘Wegwijzerpad’ voorlopig te aanvaarden.

UYT café Uyttenhove Lochristi gesloten

Concessie Uytcafé. Goedkeuring nieuwe leidraad en ontwerpovereenkomst

Het Uytcafé wordt, door de eenzijdige beëindiging van de concessieovereenkomst door de vorige concessiehouder, sinds 1 september 2022 niet meer uitgebaat. Het bestuur wenst, in het kader van een kwalitatieve uitbating van deze horecazaak, op zoek te gaan naar een nieuwe uitbater die een toegevoegde waarde kan betekenen voor de sport- en cultuurbeleving van de bezoekers van het sport- en cultuurcomplex Uyttenhove.

Het college stelt voor een aangepaste plaatsingsprocedure te doorlopen voor de concessie van het Uytcafé. De raad wordt gevraagd de leidraad en de ontwerpovereenkomst hiervoor goed te keuren.

muziekschool Lochristi afgebroken

Huurovereenkomst met Muziekschool Lochristi vzw. Vaststelling addendum

In de raadszitting van 26 juni jl. werd beslist om de asbesthoudende containerklassen, gelegen in de Koning-Boudewijnlaan, die gebruikt werden door Muziekschool Lochristi vzw, te slopen. In samenspraak met de directie werd beslist dat in de plaats een aantal extra lokalen van de gemeentelijke basisschool kunnen gebruikt worden. Hiertoe is een addendum (voor het schooljaar 2023-2024) opgemaakt aan de lopende overeenkomst (cf. raadsbesluit van 28 maart 2022).

Goedkeuring ontwerp dading stopzetten contract voor plaatsen van publicitaire schuilhuisjes

In 1997 werd een contract gesloten tussen de JC Decaux en de gemeente Lochristi voor het ter beschikking stellen van publicitaire wachthuisjes (met in 2010 een addendum). Middels een aangetekend schrijven van 30 juni 2022 werd het contract door de gemeente beëindigd. De vervaldatum voor elk individueel schuilhuisje is verschillend. Om een vlotte overgang te bewerkstelligen en een algemene vervaldag te bepalen die van toepassing is op alle schuilhuisjes, werd een ontwerp van dading opgemaakt.

Goedkeuring ontwerp van dading concessie Uytcafé

Op 16 juli 2020 werd een overeenkomst gesloten waarbij de uitbating van de cafetaria UYTcafé in complex Uyttenhove, Zavel 7, door de gemeente Lochristi in concessie werd gegeven. Middels een schrijven van 19 augustus 2022 meldde de uitbaatster dat zij de concessieovereenkomst wenste te beëindigen per 31 augustus 2022.

Tussen het bestuur en de uitbaatster wordt een akkoord voorgesteld om in der minne en tot slot van alle rekeningen een einde te stellen aan het geschil door middel van een dading.

Goedkeuren afspraken- en beslissingskader steun in kader van REMI-project

REMI is een online tool die op maat van ieder gezin vaststelt in welke mate het gezinsinkomen toereikend is om menswaardig te kunnen leven. Hierdoor worden cliëntsituaties gelijkwaardig behandeld over OCMW ’s en maatschappelijk werkers heen. De Federale Regering wil de OCMW ‘s stimuleren om op basis van het REMI-systeem aanvullende financiële steun te voorzien. In het vast bureau van 24.03.2023 werd er beslist om in te tekenen op de oproep vanuit de Federale Regering inzake het gebruik van de REMI-tool.

Het OCMW van Lochristi kreeg een subsidie toebedeeld t.b.v. € 23.532,04 waarvan € 1.667,38 voor de licentie. € 21.864,66 is resterend voor de terugbetaling van steundossiers. In het kader van het project dient het OCMW een afspraken- en beslissingskader goed te keuren. Tot op heden heeft het OCMW dit nog niet en wensen we dit moment aan te grijpen om dit afspraken- en beslissingskader te gebruiken als algemene leidraad/reglement bij het toekennen van financiële steun en niet enkel in de REMI-dossiers.

Er wordt voorgesteld aan de OCMW-raad om het door REMI/CEBUD aangereikte afspraken- en beslissingskader als basis te gebruiken met aanpassingen - na overleg met de hoofdmaatschappelijk werkers in ELZ SK8 met het oog op een zo uniform mogelijke aanpak te komen in onze eerstelijnszone - waarbij ruimte gelaten is voor lokale invullingen.

OCMW Bosdreef Lochristi

Herziening opnamebeleid WZC Sint Pieter inzake voorrangsregeling en zorgprofiel en oprichting van een opnamecomité

De huidige voorrangsregeling zorgt ervoor dat zwaardere zorgprofielen van buiten de gemeente niet worden opgenomen in ons wzc gezien voorrang wordt gegeven aan niet-zorgbehoevende inwoners van Lochristi. Hierdoor lukt het niet om de vereiste zorggraad van 70% te behalen zoals beslist in de OCMW-raad van 11/04/2013. Het wzc heeft hierdoor een te lage zorggraad, zeker in functie van de overstap naar de Zorgband Leie & Schelde vanaf 01/01/2025. Vanuit de Zorgband wordt een zorggraad van 80%-85% nagestreefd terwijl de huidige zorggraad in het wzc rond de 62% schommelt.

Met het nieuwe voorstel van opnamebeleid willen we een beleid voorstellen waarbij een zorgbehoevende inwoner van Lochristi voorrang krijgt op een zorgbehoevende inwoner van buiten Lochristi maar waarbij, indien er geen zorgbehoevende ouder van Lochristi kandidaat is voor een opname, er een zorgbehoevende ouder van buiten Lochristi kan opgenomen worden om zo de zorggraad te verhogen.

Er wordt aan de OCMW-raad gevraagd goedkeuring te verlenen inzake de wijzigingen aan het opnamebeleid waarbij een nieuwe voorrangsregeling wordt voorgesteld. Er wordt eveneens goedkeuring gevraagd inzake de nieuwe toepassing van de Katz-schaal waarbij de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst opnieuw gescoord wordt vanuit het wzc en deze nieuwe score alle eerdere Katz-scores vervangt.