Gemeenteraad op 29 november 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
Uyttenhove Lochristi Zeveneken

Tekst - Foto JMDB ©

De gemeente- en OCMW-raad is enkel te volgen via livestream vanaf 20 uur via het you tube kanaal https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi. Het is een agenda met veel mededelingen en buitengewone algemene vergaderingen. Ook de dotatie van de politiezone staat op de agenda en in en rond het WZC wordt alles duurder.

Mededelingen

kerk Zeveneken

- aankoop en installeren zoutsilo Denen 65A € 16.637,50 (deelbedrag van factuur 27.524 euro excl.

- camerbewakingssysteem: herlakken camerapalen Uyttenhove € 1.227,09

- uitvoeren verkeersmetingen Vaarlaars € 4.174,50

- uitvoeren fietsmetingen € 3.630,00

- signalisatie Uyttenhove € 4.536,29

- advies problematiek grondwater doortocht Zeveneken € 689,70

- bloembollen buurtplein Merelput € 2.035,20

- Sophos SD-RED 60 Appliance € 750,20

- meststoffen voor graszoden en graszoden begraafplaats Zeveneken € 1.763,23

- graszoden begraafplaats Zeveneken € 1.510,50

- graszoden begraafplaats Zeveneken € 1.450,48

- graszoden begraafplaats Zeveneken € 2.265,40

Verkavelingsdossier met grondafstand Gemete

Op 7 juli 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag van Kris Audenaert voor het toevoegen van twee loten aan de verkaveling te Lochristi, Gemete zn, 9080 Lochristi, volledig en ontvankelijk verklaard. Hierbij is een zone van gratis grondafstand (95,88m²) aangeduid op het aan de aanvraag toegevoegde opmetingsplan van Daeninck-Audenaert bvba. Deze strook wordt toegevoegd aan de bestaande openbare groenzone. Hiervoor zal een notariële akte opgemaakt worden van gratis grondafstand die later aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Goedkeuring geïntegreerd organogram

Het decreet lokaal bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het OCMW via een gemeenschappelijke structuur en één organogram. Om de personeelsbehoeften van gemeente en OCMW Lochristi nauwkeurig in kaart te brengen, werd in 2020 een intensieve, uitgebreide en onafhankelijke organisatiestudie uitgevoerd door CC Consult. De voorgestelde structuur en bijbehorende bezetting vloeien voort uit de integratie van de gemeente en het OCMW, de vooropgestelde ambities van het beleid in het meerjarenplan 2020-2025 en de bevindingen uit de organisatiestudie. Om wijzigingen mogelijk te maken is een herziening van de huidige formaties van gemeente en OCMW noodzakelijk.

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMWV van 17.12.2021

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering IDM van 22.12.2021

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering Veneco van 9.12.2021

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering IMEWO van 16.12.2021

Goedkeuring agenda algemene ledenvergadering EVA vzw Sportpromotie van 6.12.2021

Politie Lochristi achterzijde

Politiezone Lochristi - Moerbeke - Wachtebeke - Zelzate. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2022

Zoals elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de gemeentelijke dotatie voor de politiezone goed te keuren. De dotatie is opgesplitst in een exploitatiedotatie (2.291.817,83 euro) en een investeringsdotatie (61.652,85 euro). De politiebegroting wordt voorgelegd aan de politieraad op 24 november 2021.

OCMW-RAAD

OCMW Lochristi WZC Sint Pieter Sociaal Huis

Indexering ligdagprijs WZC m.i.v. 01.01.2022

De ligdagprijs van het woonzorgcentrum Sint-Pieter wordt elke 2 jaar herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 3,8% dient de dagprijs met ingang van 01.01.2022 te worden verhoogd.

Indexering prijzen cafetaria WZC m.i.v. 01.01.2022

De drankenlijst van de cafetaria van het wzc wordt elke 2 jaar herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 3,8% dienen met ingang van 01.01.2022 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in wzc Sint-Pieter.

Indexering kapsalon WZC m.i.v. 01.01.2022

De prijzen van de kapster van het wzc worden elke 2 jaar herbekeken naargelang de onsumptieindex. Op basis van de indexstijging van 3,8% dienen met ingang van 01.01.2022 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in het kapsalon van het wzc.

Aanpassing prijzen dranken bar omwille van index

De drankenlijst in de bar van lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof wordt elke 2 jaar herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 3,8% dienen met ingang van 01.01.2022 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in ’t Fazantenhof.

Aanpassing prijzen kapsalon omwille van index

De prijzen van de kapster worden elke 2 jaar herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 3,8% dienen behandelingen bij de kapster met ingang van 01.01.2022 gewijzigd te worden.

GAW - indexatie

De dagprijs van GAW Hof van Lo wordt elke 2 jaar herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 3,8% dient de dagprijs met ingang van 01.01.2022 te worden verhoogd.

Goedkeuring geïntegreerd organogram OCMW personeel

Het decreet lokaal bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het OCMW via een gemeenschappelijke structuur en één organogram. Om de personeelsbehoeften van gemeente en OCMW Lochristi nauwkeurig in kaart te brengen, werd in 2020 een intensieve, uitgebreide en onafhankelijke organisatiestudie uitgevoerd door CC Consult.

De voorgestelde structuur en bijbehorende bezetting vloeien voort uit de integratie van de gemeente en het OCMW, de vooropgestelde ambities van het beleid in het meerjarenplan 2020-2025 en de bevindingen uit de organisatiestudie. Om wijzigingen mogelijk te maken is een herziening van de huidige formaties van gemeente en OCMW noodzakelijk.

Uitbreiden tijdelijk personeelskader sociale dienst i.k.v. Lokaal Armoedebeleid

De Vlaamse Regering stelt geld ter beschikking aan de lokale besturen voor armoedebestrijding. In het meerjarenplan 2020-2025 werd het uitwerken van en lokaal armoedebeleid in Lochristi als actiepunt opgenomen. Met de subsidie dient voorzien te worden in een halftijdse maatschappelijk werker voor de periode van 1 jaar die de rol van outreachtend werker op zich kan nemen, voornamelijk gericht op de welzijnsbrug- en signaalfunctie.

Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 14.12.2021

Voor de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021 dienen de punten op de agenda goedgekeurd te worden en het mandaat van de vertegenwoordiger bevestigd.

Goedkeuring opnameovereenkomst en interne afsprakennota WZC en GAW

De opnameovereenkomsten en interne afsprakennota’s voor bewoners wzc Sint-Pieter en assistentiewoningen Hof van Lo dienen aangepast te worden aan het nieuwe woonzorgdecreet.

Zie https://www.lochristi.be/agendaplusnotulen/1683/gemeente--en-ocmw-raad