Installatie politieraad regio Puyenbroeck

Jean Marie
0 reactie(s)
politiecollege zone Puyenbroeck

© JMDB

De politieraad werd gisteren geïnstalleerd. Dat was niet eerder mogelijk door de stembusbetwisting in Zelzate waardoor het nieuwe bestuur van sp.a en PVDA niet kon worden geïnstalleerd.

Politiecollege

Wordt gevormd door de vier burgemeesters van de politiezone. Yves Deswaene (Lochristi) en Robby De Caluwé (Moerbeke) beiden Open VLD, Rudy Van Cronenburg (Wachtebeke – Samen) en Brent Meuleman (Zelzate - sp.a). 

Voorzitter

De politieraad nam er akte van dat het politiecollege op 6 februari 2019 besloot om, overeenkomstig artikel 23 WGP, burgemeester Yves Deswaene aan te stellen als voorzitter van het politiecollege en de politieraad.

raadsleden poltieraad Lochristi politiezone regio Puyenbroeck

Leden politieraad

Uit Lochristi worden volgende gemeenteraadsleden ook lid van de politieraad: Sandro Di Nunzio, Neyt Elise, Danny Taghon, Steve Van Der Vennet en Vermeersch Florian (Open VLD), Rita De Vylder en Dirk Van Nieuwerburgh (CD&V) en Tom de Sutter (N-VA).

Vaststellen stemgewicht leden politieraad

Elk lid heeft 1 stem. Wat PZ Regio Puyenbroeck betreft, wordt het stemgewicht als volgt vastgelegd: Lochristi 42, Zelzate 32, Wachtebeke 14 en Moerbeke 12. Dit stemgewicht is enkel van toepassing indien het een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen.

Huishoudelijk reglement

De Politieraad stelde zijn reglement van orde vast. De raad moet minimaal 4 keer per jaar samenkomen.

raadsleden politiezone Puyenbroeck

Berekening van de presentiegelden van de leden van de politieraad

Er wordt voorgesteld aan de politieraadsleden een presentiegeld toe te kennen als zij deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling uit artikel 31 van het huishoudelijk reglement van de politieraad. Het wordt vastgesteld op een vast bedrag van 120 euro. Het wettelijk minimum bedraagt nu 63,46 euro met een maximum van 208.16 euro.

Delegatie van aanwerving en benoeming operationeel- en burgerpersoneel in de politiezone

Aan de Politieraad werd voorgesteld de aanwerving en benoeming van personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de politiezone Regio Puyenbroeck. Deze delegatie toe te staan als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, moet de benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad gebeuren.

Delegatie opdrachten voor aanneming werken, leveringen en diensten

Overdracht van bevoegdheden aan het politiecollege. Aan de Politieraad wordt voorgesteld bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen en dit voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de zone, voor zover het politiecollege optreedt binnen het budget voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en beperkt tot 30.000 euro, exclusief BTW.

Delegatie opdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten

Overdracht van bevoegdheden aan het politiecollege - Buitengewone dienst. Aan de Politieraad werd voorgesteld bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen en dit voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en beperkt tot 30.000 euro, exclusief BTW

Aanwijzen bevoegde dienst voor aangifte arbeidsongevallen en beroepsziekten

Aan de politieraad werd voorgesteld het Team HRM aan te wijzen als bevoegde dienst voor de aangifte van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Goedkeuring begroting 2019

De politieraad nam kennis van het schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld heeft, zij het met de erin vermelde opmerkingen.

Vervanging copiers – wijze van gunnen

De contracten van de copiers dienen verlengd te worden. Er wordt voorgesteld in te stappen in het raamcontract van de stad Brugge, perceel 12 (multifunctionals, printers en plotters. De opdracht wordt geraamd op 48.000 euro, excl. BTW) voor 5 jaar en is begroot.

De installatie en zitting werd afgesloten met een mocktail of alcoholvrije cocktail op initiatief van het drugpunt regio Puyenbroeck.