Politieraad

Jean Marie
0 reactie(s)
Politie Puyenbroeck PZ 5416 Lochristi Wachtebeke Zelzate Moerbeke

Tekst - Foto JMDB ©

Morgen 5 mei 2021 om 19 uur gaat de politieraad door en je kan het via you tube volgen. De link wordt iets voor de vergadering meegedeeld op www.pz5416.be. Eedafleggingen, budget en aankopen staan op de agenda.

Aanstelling en eedaflegging politieraadsleden

Manuel Rufo Molero wordt aangesteld als opvolger van raadslid Martin Acke en legt de eed af.

Antje Van Hecke wordt aangesteld als opvolger van raadslid Marc Cossaer en legt de eed af in.

Lacayse wordt aangesteld als opvolger van raadslid Sanne Alexander en legt de eed af.

Eedaflegging nieuwe medewerkers

De volgende medewerkers leggen de eed af in handen van de voorzitter:

CP Joachim Van de Sijpe – Directeur Operaties sinds 01/03/2021 - Inp Tyler Taets – inspecteur Team Interventie sinds 01/03/2021 en Inp Kjenta Moens – inspecteur Team Interventie sinds 01/04/2021.

Jaarrekening 2020 – beslissing

Gewone dienst

Vastgestelde rechten (gewone dienst) 12 021 569,35

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 10 645 449,87

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1 376 119,48

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 12 021 569,35

Aanrekeningen (gewone dienst) 10 558 056.29

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1 463 513,06

Buitengewone dienst

Vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 683 927,03

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 683 927,03

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 683 927,03

Aanrekeningen (buitengewone dienst) 186 910,68

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 497 016,353

Balans per 31 december 2020

Vaste activa 7 793 781,01

Vlottende activa 2 658 262,36

Totaal van de activa 10 452 043,37

Eigen vermogen 6 554 148,04

Schulden 3 897 895,33

Totaal van de passiva 10 452 043,37

Resultatenrekening over het dienstjaar 2020

Exploitatieresultaat 528 601,15

Uitzonderlijk resultaat 69 710,49

Resultaat van het dienstjaar 598 311,64

Wijze van gunnen en bestek leasing voertuig

Op 1 mei start de nieuwe Data Protection Officer. De DPO werd opgenomen in het personeelskader van Politiezone Regio Puyenbroeck en zal werken voor 6 verschillende politiezones middels een protocol. In dit protocol werd 9.000 euro, incl. btw/jaar opgenomen voor het voorzien in een voertuig. Dit voertuig zal worden geleased. De kost ervan zal door de leasingmaatschappij worden gefactureerd aan Politiezone Regio Puyenbroeck en trimestrieel worden teruggevorderd voor 1/6 per politiezone. Dit betekent dat de politiezone zelf 1/6 of 1.500 euro zal betalen en dat de overige 5 zones samen zullen instaan voor 7.500 euro.

Wijze van gunnen en bestek schermwand

De Officier van Gerechtelijke Politie beschikt op dit ogenblik over een aantal PC-schermen en 1 scherm voor het bewaken van de interne gebouwen in gebruik door de politiezone.

Naast ANPR investeerden de gemeenten geleidelijk aan in toezicht- en bewakingscamera’s op diverse plaatsen in de gemeenten om misdrijven, vandalisme, overlast of ordeverstoring beter te kunnen aanpakken of voorkomen. De beeldverwerking en de opslag van de beelden dient plaats te vinden in het politiecommissariaat. Het bekijken in real time van beelden in niet-besloten plaatsen gebeurt door (of onder toezicht van) de politiediensten. De hard- en software die hiervoor nodig zijn, dienen te worden geïnstalleerd in het politiehuis. De aankoop wordt geraamd op 60.500 euro, incl btw.

Wijze van gunnen servers – toevoeging –

Bij zitting van 17 februari 2021 van de politieraad werd de wijze van gunnen voor een opdracht van leveringen van de vernieuwing van de servers volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking goedgekeurd. Er wordt voorgesteld om de firma IT1, Steenkaaistraat 14, 9200 Dendermonde mee op te nemen in de lijst van deelnemers en zodra de offerte-aanvraag kan worden verstuurd, ook deze firma een uitnodiging tot indienen offerte te versturen.

Mobiliteit 2021-02

Omwille van het vertrek van een aantal medewerkers, wordt voorgesteld volgende ambten vacant te

verklaren:

2 inp Team Interventie - 1 inp Team Wijk en 1 calog niveau C Onthaal en administratie

Verkoop twee politievoertuigen en twee bromfietsen

Eén politiecombi met eerste ingebruikname in 2006, Euro 4, nummerplaat VQD471 en één Opel Combo met eerste ingebruikname 2010, Euro 4, nummerplaat KFZ-206 worden uit gebruik genomen. Verder beschikken wij over nog 2 bromfietsen met eerste inschrijving in 1998. Deze bromfietsen zijn erg vervuilend en kunnen mee te koop worden aangeboden. Alle voertuigen zijn aan het einde van hun levenscyclus en zullen te koop worden aangeboden, met inachtneming van de vigerende wetgeving overheidsopdrachten en de omzendbrief GPI 51 dd. 12/10/2006 betreffende de behandeling van afgedankt politiematerieel, die stelt dat alle politiekenmerken en toebehoren van de politievoertuigen verplicht moeten verwijderd worden door de federale politie of door gespecialiseerde privébedrijven alvorens deze op de privé-markt te verkopen of ze te laten vernietigen.

Aan de politieraad wordt gevraagd de voertuigen te laten verkopen door de firma Belcar.

Verkoop wapen

Een schietmonitor wenst na zijn mobiliteit zijn persoonlijk (aangepast) wapen nog te gebruiken. Omwille van de aanpassingen is het wapen niet bruikbaar binnen de politiezone. Er wordt voorgesteld het wapen te verkopen aan de leverancier (Falcon) zodat betrokkene het daar kan kopen. Deze manier van handelen is noodzakelijk omwille van procedurele en wettelijke voorschriften.

Veneco – aanduiden vertegenwoordiger Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Omwille van de toetreding van de politiezone tot Veneco dient een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur afgevaardigd te worden.

Aanstellen Data Protection Officer

De Politiezone Regio Puyenbroeck vraagt de goedkeuring aan de politieraad om adviseur mevrouw Christine van Dam aan te stellen als veiligheidsconsulent voor de Politiezone Regio Puyenbroeck.