Politieraad op 24 november 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
politievoertuig PZ5416 Puyenbroeck

Tekst  - Foto JMDB ©

De vergadering verloopt morgen digitaal vanaf 20 uur en men kan die live volgen via You Tube. De link verschijnt op de website www.pz5416.be Politiemensen zijn ontevreden. Er werden beloftes gedaan die fake bleken. Er kwam niets op tafel en dan kan je moeilijk voldaan zijn.

Politie kreeg al meer dan 20 jaar geen weddeaanpassing terwijl er ook heel veel vacatures niet ingevuld raken.

1. Eedaflegging nieuwe medewerkers

De volgende medewerkers leggen de eed af in handen van de voorzitter:

• INP Angelina Degryse – inspecteur bij het Team Interventie sinds 01/10/2021

• INP Kris Roegiers – inspecteur bij het Team Verkeer & Mobiliteit sinds 01/10/2021

• INP Heleen De Jonghe – inspecteur bij het Team Verkeer & Mobiliteit sinds 01/11/2021

• ASS Latoya Roels – assistente bij het Lokaal Informatiekruispunt sinds 18/10/2021

2. Goedkeuring notulen 6 oktober 2021 – beslissing

3. Beslissingen politiecollege – kennisgeving

4. Begroting 2022 – beslissing

Gewone dienst

Uitgaven: Personeel 9.097.722,32 - Werking 1.587.304,69 - Overdrachten 151.700 - Schuld 310.266,67 - Vorig dienstjaar 88.734,65 of in totaal 11.235.728,33

Ontvangsten: Prestaties 11.000 - Overdrachten 10.411.957,38 - Schuld 13.640,60 - Vorig dienstjaar 10.977,14 of in totaal 10.447.575,12

Meer details vindt u via https://www.politie.be/5416/nieuws/24112021-agenda-politieraad

Geraamd resultaat van het eigen dienstjaar 210.850 - Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar -197.724,30 - Geraamd algemeen begrotingsresultaat 13.125,70

5. Agenda van de buitengewone vergadering Veneco – beslissing

Aan de politieraad wordt gevraagd de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Veneco die plaatsvindt op 9 december 2021 goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

6. Mobiliteitscyclus 2021-05. Vacant verklaren – beslissing

Omwille van het vertrek van een aantal medewerkers en omdat we wensen te anticiperen op de beperkte instroom van nieuwe medewerkers, wordt voorgesteld volgende ambten vacant te verklaren:

• 1 consulent ICT – niveau B

• 1 rechercheur/inspecteur Team Lokale Recherche

• 1 rechercheur/hoofdinspecteur Team Lokale Recherche

• 1 hoofdinspecteur Team Interventie

7. Aspirantenmobiliteit 2022-01. Vacant verklaren – beslissing

Gezien de mobiliteit 2021-04 geen kandidaten opleverde voor volgende ambten, worden deze vacant verklaard in de aspirantenmobiliteit 2022-01:

• 2 inspecteurs voor het Team Wijk

• 2 inspecteurs voor het Team Interventie

De functies die niet werden ingevuld in de aspirantenmobiliteit 2022-02 worden eveneens toegevoegd, zijnde 2 inspecteurs Team Wijk en 2 inspecteurs Team Interventie.

8. Dringende externe werving. Vacant verklaren van 1 betrekking in het Calog kader – beslissing

De politieraad verklaarde het ambt voor een assistent niveau C Onthaal en Administratie extern vacant in de zitting van 16 juni 2021. Het politiecollege benoemde de meest geschikte kandidaat op 10 november 2021 en schoof deze onmiddellijk door naar het Lokaal Informatiekruispunt naar aanleiding van een pensionering binnen dit team. Aan de politieraad wordt gevraagd het ambt dringend extern vacant te verklaren en beroep te doen op de wervingsreserve.

9. Externe werving. Vacant verklaren van 1 betrekking in het Calog kader – beslissing

Gezien de mobiliteit 2021-04 geen kandidaten opleverde voor de functie van assistent niveau C Team Logistiek en Financiën, wordt voorgesteld dit ambt extern vacant te verklaren