Verkeersveiligheid is hoogste prioriteit

Jean Marie
0 reactie(s)
verkeer N70 Lochristi

Tekst - Foto JMDB

Dit staat met stip aangeduid op 1 bij de bevolkgingsbevraging. Doet de gemeente voldoende om Lochristi verkeersveiliger te maken? De oppositie meent dat er heel wat schort. Burgemeester Yves Deswaene is bevoegd.

Tendensen en vaststellingen

Wat het openbaar vervoer betreft, is er een lagere tevredenheid over de hoeveelheid aanbod (59% tegenover 64% in Vlaanderen). Knelpunten zijn Zaffelare en Beervelde. Fietsers en voetgangers voelen zich even veilig als gemiddeld. Het aantal verkeersongevallen daalt minder sterk dan in de rest van Vlaanderen. De auto is voor de meeste inwoners het dominante vervoermiddel. Hoe jonger hoe meer interesse in fiets- en autodelen.

Programma Open VLD

De bestuursmeerderheid stipte volgende punten aan in het programma voor de komende jaren. Actualisering mobiliteitsplan - Alertheid in bovenlokale projecten (N70 -  trein) - Snelheid in verkavelingen verlagen naar 30 km/uur waarbij ook bereikbaarheid van woningen en winkels en de toegankelijkheid van bedrijven belangrijk is - Driesporenbeleid met handhaving, infrastructuur en preventie - Nieuwe fietsinfrastructuur, fietssuggestiestroken - Infrastructuur/faciliteiten voor duurzame mobiliteit - Inwoners stimuleren tot gebruik alternatieve vervoermiddelen.

verkeer N70 Lochristi

CD&V (Dirk Van Nieuwerburgh)

Een tweede speerpunt voor ons was Koning Fiets in een breed mobiliteitsbeleid met focus op het versterken van de zwakke weggebruiker door aangepaste infrastructuur en een nieuw mobiliteitsplan (fiets- en voetpaden, schoolomgevingen, N70).

Op vlak van mobiliteit spreekt de meerderheid wel in slogans, maar niet in concrete dossiers. Voorbeeld is het “STOP-principe”. Hoe en waar gaan jullie dit in praktijk realiseren? We zien zelfs geen vermelding van fietsstraten en schoolstraten, wat een concrete invulling aan het STOP-principe kan geven.

We vroegen in de commissie wat Open VLD voorziet onder het punt "mobiliteitsingrepen", waarvoor jaarlijks een budget van 125.000 euro uitgetrokken wordt. Het antwoord van de burgemeester over de drie pijlers - waarbij concreet enkel een nieuw snelheidszoneringsplan, meer snelheidsmeters en infrastructurele maatregelen gerelateerd aan rioleringswerken gesproken werd - was naar onze mening veel te vaag. Het moet veel ambitieuzer (daarom niet met meer geld) en er moeten duidelijke doelen gesteld worden. Als jullie dit bovendien een topprioriteit vinden, maak dan eindelijk eens werk van een fatsoenlijke mobiliteitsdienst, in plaats van dit toe te vertrouwen aan 1 ambtenaar, die dan nog niet fulltime werkt.

N-VA (Tom De Sutter)

“ Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn een prioriteit. Een kentering die hopelijk wordt gerealiseerd want in de vorige legislatuur zijn budgetten niet gebruikt en geschrapt. Op zich zien wij het ambitieus karakter niet. Het gaat grotendeels om afwerken van lopende projecten en verplichte investeringen.

verkeer N70 Lochristi

Groen sp-a (Hilde Van Laere)

Inzetten op een duurzame mobiliteit is een van de belangrijkste punten om onze ambitie tegen 2020 te behalen: 20% minder CO2uitstoot tegen 2020.” Het zijn de woorden van Schepen Frederic Droesbeke. We onderschrijven deze boodschap maar denken dat het veel ambitieuzer kan en moet op dit vlak om de doelstellingen te halen.

Snelheidszoneringsplan is een stap in de goede richting. Trage wegenplan en uitbreiden trage wegen is goed mits goed onderhoud want anders gaan de mensen ze niet gebruiken. De bekendmaking bij de inwoners als veilige verbindingswegen kan sterker gepromoot worden.

We ‘hebben aandacht voor’ het stop principe. Prima maar dat volstaat niet. U moet er uw schouders onder zetten en zorgen dat het STOP principe hét uitgangspunt is. Sensibiliseren helpt weinig als het niet wordt opgevolgd door concrete maatregelen qua infrastructuur en alternatieven.

Helaas zien we in de praktijk bijvoorbeeld in de buurt van schoolomgevingen dat de fietsers en voetgangers toch nog steeds in de verdrukking zijn ten voordele van autoverkeer. Investeer nog meer in infrastructuur, maak schoolomgevingen autoluwer.

Formuleer dit zeer concreet met als voorbeeld: we vormen xx % van de straten van het centrum en in de schoolomgeving om tot fietsstraten of een fietszone tegen het jaar 20.. .

Sensibiliseringsactie - klinkt goed maar… geen personeel voor en te hoge planlast op dienst mobiliteit. Zie opmerking naar aanleiding van onze vraag rond strapdagen (stappen of trappen) en sensibiliseringsacties in de week van  de mobiliteit. Hoe zal men dit dan waar maken?

Inwoners stimuleren tot gebruik alternatieve vervoermiddelen is een van jullie programmapunten. Daarom stellen we voor om in de subsidietoelagen een tegemoetkoming te voorzien voor pendelende jongeren, die het openbaar vervoer gebruiken. Zo stimuleer je duurzaam vervoer!”

Vlaams Belang

Er werden geen concrete punten naar voren geschoven.