Water, riolen en kleine landschapselementen

Jean Marie
0 reactie(s)

Tekst JMDB - Foto IF/VMM

We houden ons in en rond het water met nieuwtjes van de provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en hebben het ook over toelagen.

Financiële steun voor aanleg en onderhoud van knotbomen en poelen

Vanaf 1 mei 2020 geeft de Provincie Oost-Vlaanderen ruime financiële steun voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen zoals knotbomen en poelen. Het bestaande subsidiereglement werd uitgebreid en de bedragen werden fors opgetrokken.

Deze landschapselementen zijn bijzonder waardevol als leef- en schuilplaats voor dieren. Deze bomenrijen bepalen het typische uitzicht van ons landschap. Door de industrialisering van de landbouw en de toenemende druk op de open ruimte, is dit groene netwerk de voorbije decennia sterk verschraald en dreigt in sommige regio’s te verdwijnen.

Gedeputeerde Riet Gillis

Zowel particulieren, land- en tuinbouwers als verenigingen kunnen een verhoogde toelage krijgen voor knotbomen en poelen. We hebben een bestaand subsidiereglement fors uitgebreid en bedragen verhoogd. Binnen de 4 afgebakende aandachtsgebieden in onze provincie komen nu alle knotbomen in aanmerking, vroeger waren dat enkel knotwilgen. Ook voor poelen, die levensnoodzakelijk zijn voor allerlei amfibieën, voorzien we meer middelen. "

De subsidies gelden voortaan voor alle inheemse boomsoorten die men kan knotten, zoals ook linde, eik, es, iep,.. en natuurlijk de vertrouwde wilg. Verenigingen worden extra gestimuleerd om zich op meerdere plaatsen in te zetten voor landschapsbeheer dankzij het opheffen van het maximumbedrag per aanvrager per jaar. Voor poelen (dit zijn kleine uitgegraven waterelementen met natuurlijke oevers die het grootste deel van het jaar van nature water bevatten) zijn de bedragen voor aanleg en onderhoud fors opgetrokken.

Door het wegvallen van hun vroegere functies - een heg diende als fysieke grens voor het vee op het weiland en de poel als vee drinkplaats - dreigen deze kleine landschapselementen in sommige regio’s volledig te verdwijnen.

Zie ook https://www.lochristi.be/product/81/kleine-landschapselementen-subsidie  voor gemeentelijke subsidies.

Rioolbeheer VMM         

Lochristi heeft nog een lange weg te gaan vooraleer alle afvalwater via riolen wordt afgevoerd. Rioolbeheer kostte in 2017en 2018 50 euro per Vlaming of zo’n 80 eurocent per verbruikte m3 drinkwater. Dat blijkt uit het recente rapport van de VMM ‘Financiële cijfers rioolbeheer in Vlaanderen 2017-2018’. De middelen, nodig om de kosten voor riolering te financieren, worden grotendeels via de integrale waterfactuur van de Vlaamse gezinnen en bedrijven verkregen. Ook de Vlaamse Regering subsidieert een deel van de kosten. Gemiddeld bedroegen de gerapporteerde middelen per Vlaming 54 euro in 2013 en dat is gestegen naar 68 euro in 2018.

Voor 85 procent van de gemeenten is het rioolbeheer kostendekkend. Met een opbrengst van 68 euro per Vlaming is de gemiddelde kostendekkingsgraad 136% procent in 2018. Dit wil zeggen dat  de totale opbrengsten voldoende waren om de totale kosten te dekken. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden geven in hun prognose voor de periode 2019-2024 aan dat er sterk geïnvesteerd zal worden met in totaal zo’n 1,96 miljard euro, of 1 miljard euro meer dan in de periode 2014-2018.

Waterbeleid VMM

“ Het waterbeleid staat voor grote uitdagingen. We moeten overstromingen vermijden, maar ook antwoorden vinden op droogte en waterschaarste. De waterkwaliteit van onze waterlopen moet beter en we willen natuurlijke waterlopen herstellen. “

Om de vele water-uitdagingen samen met alle Vlaamse waterbeheerders krachtdadig te kunnen aanpakken, zet de Vlaamse Regering de bakens uit in haar waterbeleidsnota.

Prioriteiten en knelpunten

Voor de periode 2020-2025 zullen ze onder meer focussen op het blijven verbeteren van de waterkwaliteit, het onderhoud, de optimalisatie en de uitbreiding van de waterzuiverings-  en van de drinkwaterinfrastructuur, het verminderen van de overstromingsrisico’s. het zo veel mogelijk beperken van waterschaarste en de gevolgen van droogte.

Om dit te kunnen bereiken bouwen ze de samenwerking met andere beleidsdomeinen, watergebruikers en kennisinstellingen verder uit, versterken de gebiedsgerichte werking, zetten ze volop in op innovatie en maken we werk van een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer.

Er zijn ook knelpunten zoals onvoldoende daling van de verontreinigingsdruk, hydrologie en Hydro morfologie zijn sterk gewijzigd. maatregelen worden vooral sectoraal en generiek geformuleerd en grote uitdagingen versus beperkte middelen.

Meer dan 700.000 wolhandkrabben trappen in de val

Vorig jaar ving de Vlaamse Milieumaatschappij met een nieuw type val (de ‘krabbensleuf’) maar liefst 716.665 wolhandkrabben op de Kleine Nete in Grobbendonk. Verder onderzoek door Universiteit Antwerpen toont nu de grote efficiëntie waarmee de val migrerende wolhandkrabben kan verwijderen uit een waterloop. De val kreeg daarom ook al navolging met een tweede exemplaar in Wichelen.

De Chinese wolhandkrab is een invasieve krabbensoort uit Azië die overal in Vlaanderen opduikt. De zoetwaterkrab heeft bij ons geen natuurlijke vijanden. Hierdoor is de populatie zo groot geworden, dat ze problemen veroorzaakt in en rond de Vlaamse waterlopen. Wolhandkrabben zijn omnivoren die alles opeten wat ze op hun weg tegenkomen: bladafval, waterplanten, dode vissen…

Zo veranderen ze de hele habitat voor inheemse soorten, met negatieve gevolgen voor het rivierecosysteem. Ze graven ook holen in de oevers en woelen in de rivierbodem, waardoor deze vatbaarder kunnen worden voor erosie.

 (Bron: VMM)