Yves Deswaene 20 jaar burgemeester van Lochristi

Bennie
0 reactie(s)
Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Bennie Vanderpiete

© Bennie Vanderpiete

Twee decennia lang is Yves Deswaene al burgemeester van onze gemeente. Een ideale gelegenheid voor een gesprekje a.h.v. 10 vragen. Vandaag deel 1 over realisaties, Uyttenhove, cultuur en de evoluties in het besturen van een gemeente. Morgen deel 2 van het gesprek.

Lochristi kende meer dan 50 jaar een CVP-bestuur. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 verloor de CVP haar meerderheid en werd VLD de grootste partij. Yves Deswaene werd zo, begin 2001, burgemeester. Eerst van een coalitie met CVP. Maar sinds de verkiezingen van 2006 konden de liberalen alleen besturen en volgde de burgemeester zichzelf op.
20 jaar burgemeester, een hele prestatie. Lochristinaar.com ging langs bij de burgervader en schotelde hem 10 vragen voor.

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © Bennievdp

Begin januari was u 20 jaar burgemeester van Lochristi. Eens geklonken op die verjaardag?

“Neen, toch niet. Ik ben niet het type dat houdt van een personencultus, dus dat soort “verjaardagen” laat ik aan mij voorbijgaan.”

Hoe blikt Yves Deswaene vandaag terug op de dertiger die 20 jaar geleden de burgemeesterssjerp overnam? 

“Inmiddels 20 jaar grijzer en hopelijk ook wat wijzer, zal ik maar zeggen. Wat niet veranderd is, is de goesting om nog elke dag aan de slag te gaan, samen met de ambtenaren en de collega’s, ten bate van onze gemeente en haar inwoners. Sommige dossiers lopen vlot, andere minder en dat leer je in de loop van de jaren beter relativeren. Elke collega, elke medewerker heeft gaven en gebreken. Het komt erop aan talenten maximaal te benutten en de minpuntjes neem je erbij of bedek je met de mantel der liefde. Met tegenslagen moet je leren omgaan. In dat verband las ik onlangs een quote van Nelson Mandela “Ik verlies nooit. Of ik win, of ik leer”.  “

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © Bennievdp

Er werd heel wat gerealiseerd de voorbije 2 decennia. Als u terugblikt, welk is uw top-3 van de zaken die verwezenlijkt werden?

“De lijst realisaties is lang na 20 jaar. Ik kan hier een resem nieuwe gebouwen en fietspaden opsommen. Overigens zou ik in elk departement dergelijke opsomming kunnen geven. Maar als je me een top 3 van realisatie vraagt, dan kom ik uit bij:

1) Nieuwe vrijetijdscomplex Uyttenhove, omwille van de voorgeschiedenis, de administratieve lijdensweg en finaal toch het groen licht. Tot een bloedvergieten kwam het niet, maar dit dossier heeft verdorie veel zweet en tranen gekost. Het eindresultaat mag er zijn, meen ik in alle bescheidenheid. Jammer dat we nog geen opendeurweekend konden houden.

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © Bennievdp

2) Heropening van het station Beervelde, een dossier waarvoor ik letterlijk door de str… ben gegaan, op weg naar mijn afspraak met Marc Descheemaecker, de toenmalige ceo van NMBS, in zijn kantoor te Brussel. Maar dat verhaal wil ik u hier besparen...

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © Bennievdp

3) Ik realiseer mij meer en meer dat het niet steeds de grootste of de duurste projecten zijn die veel voldoening schenken. Of, om het met de woorden van wijlen Freddy Taghon te zeggen ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’. Dat wij trouwers een poëziebundel met werkjes van Lootse kunstenaars meegeven, dat wij in zee gegaan zijn met een filiaal van de kunstacademie van Lokeren, dat we jaren geleden gestart zijn met taalinitiatie Frans in het gemeentelijk kleuteronderwijs (‘Flonflon’), dat er adviesraden als de GAPH, het GROS en zovele andere het levenslicht zagen, … : dat soort van realisaties stemt mij minstens even vrolijk als de grote bouwprojecten.

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © JMDB
De laatste hand wordt gelegd aan het complex Uyttenhove en JH Lodejo. Daar zullen (polyvalente) zalen zijn die kunnen gebruikt worden. Maar daar is bv. geen vaste expositieruimte of er zijn geen atelierruimten voorzien (cfr. LCC in Zaffelare). Lochristi heeft geen eigen cultureel centrum. Geen gemiste kans? 

“Nu het nieuwe Uyttenhove en de nieuwe Lodejo een feit zijn, gaan we ongetwijfeld tegemoet kunnen komen aan de meeste verlangens uit de culturele sector. Ongetwijfeld zullen er nóg noden zijn, maar de gemeenschap kan onmogelijk aan álle verlangens tegemoet komen. Ook vanuit andere departementen komen verlanglijstjes. Een gemeente besturen vergt bv. heel wat personeelsleden en dan snap je dat we zorgvuldig moeten omspringen met onze middelen (zie ook volgende vraag). Bovendien kan de private sector ongetwijfeld bijspringen, bv. inzake expositieruimte. Initiatieven zoals “De Maalderij” of de tentoonstellingsruimte bij de familie Neyt in de Kerkstraat bewijzen dat een win/win mogelijk is. Ook de kerkgebouwen lenen zich uitstekend tot tentoonstellingsruimte en op dat vlak wil de gemeente de komende jaren zeker het debat aanzwengelen.”

Hoe is “aan gemeentepolitiek doen” geëvolueerd in de voorbije 20 jaar?

“Hier stel ik toch wel een aantal evoluties vast. Vooreerst is het zo dat het takenpakket en de bevoegdheden van de gemeenten enorm zijn uitgebreid, zonder dat daar veel extra middelen zijn bijgekomen. Toen ik hier 20 jaar geleden binnen kwam, had de gemeente geen mobiliteitsambtenaar, geen duurzaamheidsambtenaar, geen groenambtenaar, geen ICT’ers, geen ambtenaar noodplanning, geen ambtenaar ouderenbeleid, slechts één ingenieur bij openbare werken (nu een drietal), geen GIS-ambtenaar, slecht één halftijdse cultuurambtenaar, … de lijst nieuwkomers is lang.
In veel gevallen gaat het om hooggeschoolde profielen en vaak om knelpuntberoepen. De reden voor het aantrekken van deze collega’s is eenvoudig: een aantal beleidsdomeinen (denk aan ruimtelijke ordening, openbare werken, milieu, …) zijn dermate complex geworden dat het zonder vakspecialisten onbegonnen werk is.

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © Bennievdp

Bij grote projecten moet de gemeente rekening houden met de meest uiteenlopende regelgeving (overheidsopdrachten, energienormen, veiligheidscoördinatie, toegankelijkheid, arbeidsreglementering, …) en ook de inspraakmogelijkheden voor adviesraden en burgers worden nu veel meer benut dan pakweg 25 jaar geleden. Al die regeltjes zijn ongetwijfeld goed bedoeld, maar hebben er wel voor gezorgd dat we anno 2021 met een bijzonder omslachtig besluitvormingsproces zitten. Overigens geldt deze vaststelling ook voor de burger die een project van enige omvang uit de grond wil stampen.

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © Bennievdp

Een andere opmerkelijke evolutie is de niet te stoppen digitalisering en de daarmee gepaard gaande permanente bereikbaarheid. Ook hier zijn voor- en nadelen aan verbonden.
Voor de lokale mandatarissen zijn het meer dan ooit boeiende maar ook vermoeiende tijden. Door de complexiteit van de materies en de gigantische informatiestroom is het - zeker voor gemeenteraadsleden - geen sinecure om steeds over elk dossier een goed onderbouwd standpunt in te nemen. En voor de uitvoerende mandatarissen (burgemeester en schepenen) is het invullen van hun mandaat een zo goed als voltijdse job geworden.

Yves Deswaene 20 jaar Burgem - © Bennievdp
Wat geldt voor ambtenaren en mandatarissen, geldt evident ook voor de burger. Hij/zij moet in dit digitale tijdperk en in het kluwen van wetten en regels zijn/haar weg zien te vinden. De burger op weg helpen, is meer dan ooit één van de basisopdrachten voor een gemeentebestuur.  Een positieve evolutie ter zake is het verdwijnen van het “clientelisme”: de oude politieke cultuur van ‘zaakjes regelen’ (al dan niet in de coulissen) gaat er echt wel uit en dat is om allerlei redenen een goede zaak.

Los van al deze beschouwingen is ‘de gemeente’ nog steeds het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat. Dat werd tijdens de aanpak van de coronacrisis nog maar eens duidelijk."

Morgen mag u van ons deel 2 verwachten met daarin dan terugblik op enkele memorabele momenten, de bedenkingen m.b.t. de 17 Vlaamse regio’s, de hoogbouw in de dorpskern, corona en... de politieke toekomst van Yves Deswaene.

(Foto’s © Bennie Vanderpiete – JMDB)