De Weg-Wijzer bouwt!

Het heeft een hele tijd geduurd. Procedures vloeiden niet echt en of er obstructie werd gepleegd? Dat zien ze wel als de Raad Vergunningsbetwistingen ooit een beslissing neemt. De Raad van Bestuur van de vrije scholen sloeg alvast een andere weg in en de Weg-Wijzer bouwt binnenkort in Zaffelare-Dorp.

Het was een lange en moeizame weg. Het toekomstperspectief is er en het is nu nog zo’n 2 jaar wachten zodat het schooljaar 2017-2018 wellicht van start kan gaan in een nieuw en eigentijds ogend schoolgebouw. We hadden een gesprek met de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Martine Naudts, over deze toekomstmuziek.

Wanneer is er ooit ‘start’ gegeven?

“ Onze bouwvergunning op “den akker” was er in december 2009. Er volgde informatie naar een aantal buren en de eerste steenlegging kwam er op 7 februari 2010.Totaal onverwacht tekenden toen een tweetal buren verzet aan tegen de afgeleverde bouwvergunningen bij de Bestendige Deputatie, De Provincie verwierp in april 2010 hun grieven wegens ongegrond. In mei 2010 gingen we in aanbesteding en deden we de toewijs met het vooruitzicht de nieuwbouw “op den akker” te betrekken in september 2012.”

Wat liep er toen mis?

“ Rond einde mei 2010 werd er opnieuw een juridische procedure tegen ons ingeleid met de bedoeling de bouwvergunning te vernietigen. De beslissing van de Deputatie, die onze bouwvergunning terug kracht van wet gaf, wordt aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In oktober volgt een eerste zitting en in maart 2011 volgt een tussenarrest, waarin deze Raad lijkt te vallen over een woordgebruik in de formulering door de Deputatie. Ook zogenaamde machtsoverschrijding en onvoldoende motivering door de Deputatie spelen mee om de bouwvergunning eventueel opnieuw toe te kennen. De Weg-Wijzer blijft wachten op een nieuwe uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nadat er in december 2011 door de advocaat van de school opnieuw is tussengekomen over de ongegronde motieven en over de dwingende noodzaak een nieuwe school te bouwen.”

Is er dan een uitspraak gevolgd?

“ Neen, tot nu toe nog steeds niet. De Raad heeft kennelijk tijdens de drie voorbije jaren nog steeds niet “de tijd” gevonden om een uitspraak op papier te zetten.

In oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Weg-Wijzer beslist een nieuw bouwproject in de steigers te zetten omdat we het gevoel hebben dat ‘vreemde krachten’ in dit dossier destructief werken. Individuele belangen overstijgen kennelijk het maatschappelijk belang. Méér dan 300 kinderen mogen niet langer ‘gegijzeld’ worden door 2 buren zodat we ons verplicht zagen een alternatieve bouwpiste uit te werken.

Het nieuwbouwproject – met kleuterschool – zal worden opgetrokken tussen de kerk van Zaffelare en de huidige schoolgebouwen. Op 13 oktober 2014 krijgen we – jawel – een bouwvergunning voor ons nieuwste bouwproject. Hierop zijn géén reacties noch protesten gekomen.

Momenteel werken we aan het subsidiedossier, waarbij Agion, de subsidiërende instantie, drie maanden studietijd vraagt voor de goedkeuring van de financiële tussenkomst van ons project. Nadien hopen we in aanbesteding te kunnen gaan, met toewijs tegen het bouwverlof 2015, waarna we het bevel tot aanvang willen geven voor de slopings- en bouwwerken.”

Wat wordt het?

“ Het wordt een volledige nieuwe school: kleuterschool en lagere school. In onze vorige bouwvergunning bouwden we een lagere school aan de bestaande kleuterschool op het achterliggend stuk bouwgrond. Op die manier konden we voor 8 miljoen euro zowel nieuwe klassen hebben voor de lagere school en ook de kleuterklassen renoveren. Naast klassen is er ook nog een turnzaal en een refter voorzien. Er zijn ook afspraken met het WZC en ook zij hebben grote toekomstplannen met sloop en nieuwbouw. Maar ondertussen kost het nieuw ontwerp10 miljoen euro. ”

Wat kost dit nu Meer?

“ Het is zeer zwaar, zéker die 2 miljoen euro méér. Komt bovenop het gegeven dat we 5 volle schooljaren langer dan voorzien ongeveer 100.000 euro/jaar gepompt hebben in het veilig houden en onderhouden van de oude (veel te ruime) schoolgebouwen. Maar gezien veiligheid een absolute prioriteit is, hebben we dit gedaan. En dat voor een gebouw dat binnenkort rijp is voor de sloophamer. Op die 500 000 euro hadden we nu net gerekend om te investeren in onze nieuwbouw maar ze zijn uitgegeven.

Waar halen we die 3 miljoen die we tekort hebben, zul je dan vragen? 30 % van 10 miljoen, die niet gesubsidieerd is, wordt aangevuld met een eigen marktconforme lening en zullen we gelukkig wel ondersteund krijgen door Tabor, de koepel van de instellingen van de Zusters van Liefde via renteloze leningen. We hopen voor een deel op inkomsten (met de dienst Erfgoed zijn hieromtrent afspraken gemaakt) omdat een deel van de oude gebouwen behouden blijft en een ander deel mag gesloopt worden en verkocht zal worden. We zien wel wat geïnteresseerde projectontwikkelaars hier eventueel van maken.

Er zal nog een strakke kostenbeheersing nodig zijn van de jaarlijks schaarse budgetten die vrije basisscholen toegeschoven krijgen. Wellicht zullen er nog meer schoolfeesten nodig zijn om de eindjes aan elkaar te knopen maar dankzij een enthousiaste directeur met een enthousiast lerarenteam moet dat lukken.

Stenen zijn belangrijk en een nieuwbouw met eigentijds pedagogisch comfort is een must maar nog belangrijker is en blijft de kennis en de volgehouden inzet van ons excellent lerarenkorps, wat resulteert in kwalitatief hoogstaand onderwijs en de beste wissel is op de toekomst van onze kinderen. En op dit elan willen we doorgaan. Leerlingen en kleuters zullen geen last ondervinden van de nieuwbouw, gezien deze helemaal BUITEN de huidige schoolinfrastructuur verloopt.”

Jullie richten heel veel onderwijs in hier?

 “ Naast de Weg-Wijzer in het dorp, is er ook nog de vestigingsplaats Persijzer, waarin we actief blijven investeren gezien het belangrijk aantal kinderen dat voor deze school blijft kiezen.

Ook Hijfte en De Sprankel in Beervelde (Kloosterstraat) groeien nog steeds. Magret bekijken we jaar per jaar, afhankelijk van de zich aandienende instroom.”

Lochristinaar volgt het op en of er nog een tweede ‘eerste steenlegging’ komt, wil Martine Naudts nog niet zeggen. De symbolische eerste steen is gelegd op 7 februari 2010

Scroll naar boven