Gemeenteraad 24 juni 2024

De raad komt volgende week maandag samen. Verkoop kleuterschool Magretstraat, buurtplein Dennenhof, sloop Dekenij en het Fuutpad staan op de agenda. Je kan het volgen in de raadzaal maar ook via You Tube. De volledige agenda vind je op de site van de gemeente https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/160/gemeente–en-ocmw-raad-van-24-juni-2024

Stand van zaken fusiebesprekingen

Zijn er al nieuwsbrieven verstuurd? Nog geen ontvangen.

Overdekte fietsenstalling kerk Zaffelare

Kostprijs 9.826,75 euro

Verkoop Magretstraat 69. Principebeslissing

De gemeente voorziet geen verdere bestemming voor de voormalige kleuterschool in de Magretstraat 69, waardoor het aangewezen is om dit goed, 1040 m² groot, te verkopen. Om de markt zo ruim mogelijk te bereiken wordt voorgesteld de verkoop van dit perceel via de procedure van een openbare verkoop te realiseren. Asbestonderzoek en -inventaris Magretschool 855,72 euro.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met deze openbare verkoop, de instelprijs vast te leggen op 287.000 euro, conform het schattingsverslag van 7 mei 2024 opgemaakt door Kevin De Guchtenaere, Landmeter-Expert, en de geassocieerde notarissen Van Duffel – De Groote aan te stellen voor het doorlopen van de procedure van openbare verkoop en voor het opmaken van een notariële akte, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Het was ooit een kleine kleuterschool midden het groen in Beervelde.

Buurtplein Dennenhof

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningsprocedure voor de aanleg van betonnen zittreden en houten vlonder. De ontwerpopdracht voor de opdracht “Realisatie houten vlonder en betonnen trappen in buurtplein Dennenhof” werd gegund via het raamcontract van Creat aan Architectenbureau Maarten Dobbelaere bv. In het kader van deze opdracht stelde dit bureau een bestek op. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 56.145,84 euro excl. btw (11.790,63 euro btw-medecontractant).

Buurtplein Dennenhof. Goedkeuring gunningsprocedure voor aankoop speeltoestellen

Het ontwerp voor de aanleg van het buurtplein Dennenhof voorziet in de plaatsing van enkele speelelementen zoals een glijbaan, klimwand, klim-/klauterelementen, grondtrampolines, … De uitgave wordt geraamd op 23.000 euro, excl. btw.

Aankoop perceel grond Hellewegel voor bebossing. Goedkeuring ontwerpakte

De Vlaamse overheid voorziet financiële ondersteuning voor extra bebossing door de gemeenten. De gemeente deed een oproep naar grondeigenaars, die een perceel grond wensten te verkopen om te laten bebossen. Een perceel grond in de omgeving van de Hellewegel, met een oppervlakte van 6.380 m², werd door de eigenaar vrijwillig aangeboden binnen deze oproep tegen de vraagprijs van 63.800 euro, excl. kosten.

De waarde van dit onroerend goed werd geschat en de vraagprijs ligt gelijk aan de geschatte waarde. Alle notariële kosten zijn ten laste van de gemeente.  Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte, opgemaakt door notaris De Groote, goed te keuren.

Sloop dekenijgebouw Lochristi. Goedkeuring lastenboek en gunningsprocedure

In het kader van de opdracht Groene Long dient men de oude pastoriewoning te slopen. Door de technische diensten werd een bestek “Slopen dekenij” met nr. 2024/1084 opgesteld. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.000 euro, excl. btw.  De procedure werd reeds opgestart door het college, maar de raad dient nog een principebeslissing te nemen.

Hulpverleningszone Centrum. Wijziging gemeentelijke dotatie 2024

Op 23 oktober 2023 keurde de raad de dotatie 2024 goed voor de hulpverleningszone Centrum. Om enkele redenen (o.m. aanpassing personeels- en investeringskredieten en verwerken resultaat 2023) wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld de volgende gewijzigde dotaties voor 2024 goed te keuren: exploitatie: 850.237 euro (verlaagd) – investeringen: 82.837 euro (licht verhoogd) – bijdrage pensioenen: 3.086,78 euro (ongewijzigd)

 Nieuwe straatnaam ‘Fuutpad’ (Wonderwoud). Voorlopige aanvaarding

Voor de keuze van een nieuwe straatnaam voor het pad dat loopt van de Veldstraat, door de groenpool (Wonderwoud) aan het oude militair vliegveld, tot aan de grens met de stad Gent werd er in samenwerking met de stad Gent een participatief traject afgelegd om te komen tot een officiële naam voor het pad. Na het doorlopen van dit participatief traject kwam de definitieve keuze te vallen op ‘Fuutpad’. De naam Fuutpad verwijst naar de Fuut, een watervogel die je vaak in meren, plassen, rivieren en moerassen, omrand met een rietkraag, tegenkomt. Aan de raad wordt gevraagd om de naam voorlopig te aanvaarden.

Scroll naar boven