Gemeenteraad 31 augustus 2015

De gemeenteraad komt op maandag 31 augustus weer samen voor de bespreking van 20 agendapunten. We lichten er de belangrijkste uit.

Aankoop twee CNG-voertuigen

Ter vervanging van de dienstvoertuigen van de sport- en jeugddienst koopt de gemeente via intekening op een gebundelde aankoop door Eandis 2 CNG-voertuigen (aardgas). De Berlingo van de sportdienst is ondertussen 18 jaar oud en de Kangoo van de jeugddienst (buiten gebruik) 15 jaar. Door de aankoop zal er een mindere uitstoot zijn van 20% CO2 en 95% fijn stof. Hiermee wil de gemeente een duurzaam signaal aan haar inwoners en medewerkers. Er wordt tevens een gratis vulstation (6.000 euro) meegeleverd. De aankoopprijs voor het type personenwagen met uitzicht van een lichte bestelwagen wordt geraamd op 14.174,04 euro zonder BTW en per voertuig. Van het Fluxysfonds kan er per aardgasvoertuig een premie van 1.000 euro verkregen worden.

Leveren en plaatsen rekken Venecoloods (1e fase)

De Venecoloods in de Ambachtenlaan beschikt momenteel niet over rekken waardoor enkel het grondoppervlak wordt benut. Om de hoogte van de loods optimaal te benutten wil men rekken aankopen van 6 meter hoog en 14 lang. De kostprijs wordt geraamd op 8.600 euro zonder BTW.

Herinrichten buurtpleintje Lobos

Houtrot is aanwezig en een inspraakmoment is al voorbij. De kostprijs voor de globale herinrichting van het buurtpleintje wordt geraamd op 24.000 euro, incl. btw maar exclusief omheining. Door de jeugddienst werden opdrachtdocumenten opgemaakt voor leveren en plaatsen van speeltoestellen. Deze opdracht wordt geraamd op 11.981 euro zonder BTW.

Inrichten tuin voormalige pastorij Beervelde

Momenteel is er geen buurtpleintje in Beervelde. Nu de voormalige pastorij van Beervelde niet langer wordt bewoond door een priester en de gemeente van het Bisdom Gent de bevestiging heeft gekregen om de bestemming van Beervelde-Dorp 66 als pastorij op te heffen, kan de tuin ingericht worden als buurtplein. De kostprijs voor de globale herinrichting van het buurtpleintje wordt geraamd op 17.500 euro inclusief. Door de jeugddienst werden  opdrachtdocumenten opgemaakt voor leveren en plaatsen van speeltoestellen. Deze opdracht wordt geraamd op 9.074 euro zonder BTW.  

Wegen- en rioleringswerken in Persijzer- en Leemstraat

Als laatste stap om de werken te kunnen aanbesteden dient de raad de opdrachtdocumenten, bestaande uit het lastenboek, de plannen en de raming, opgemaakt door studiebureau Grontmij goed te keuren. De kostprijs voor de totale werken wordt geraamd op 4.025.467,43 euro exclusief BTW, waarvan 2.324.293,44 euro ten laste van de gemeente. Het gemeentelijk aandeel kan worden gesplitst in:

808.784,47 euro voor de rioleringswerken waarop een bedrag van 804.210,98 euro aan subsidies kan bekomen worden; -578.530,14 euro, excl. btw voor de aanleg van fietspaden waarop een bedrag van 368.968,14 euro, excl. btw aan subsidies kan bekomen worden.

366.441,42 euro voor privéafkoppelingen

saldo van 570.537,41 euro voor de aanleg van de wegenis.

De netto-investeringskost voor de gemeente wordt zodoende geraamd op 1.151.114,32 euro exclusief BTW.

Wegen- en rioleringswerken in de Magret- en Rietveldstraat

Aquafin zal collectorwerken uitvoeren in de Rivierstraat (van huis nr. 4 tot aan het kruispunt met de Magretstraat), in de Magretstraat (vanaf de Rivierstraat tot aan het kruispunt met de Rietveldstraat) en in de Rietveldstraat (tot het kruispunt met de Reinaertstraat). Het is aangewezen om de opwaartse groene clusters in de Rietveldstraat, Reinaertstraat, de Ertbueurhoek, de Zijstraat, de Magretstraat, Rivierstraat en Oude Rivierstraat tegelijkertijd te rioleren in samenwerking met Aquafin. De kostprijs voor de gemeente wordt geraamd op 1.395.000,00 euro exclusief. Voor de aanleg van een 2DWA-rioleringsstelsel kan van de VMM een subsidie van 100% bekomen worden (subsidie geraamd op 700.000 euro).

Langsheen het gehele traject (Aquafin en gemeente) moeten er ongeveer 175 woningen worden afgekoppeld. De afkoppelingswerken op privaat domein worden geraamd op 400.000 euro exclusief BTW. Om de werken samen te kunnen uitvoeren met de andere opdrachtgevers (Aquafin en AWV) is het aangewezen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Aangezien de heraanleg van de Rivierstraat nog niet is opgenomen op en investeringsprogramma van AWV, kan AWV nog niet intekenen in deze overeenkomst. Daar Aquafin, na marktbevraging, reeds een ontwerpovereenkomst heeft opgemaakt met studiebureau Irtas bvba, kan de gemeente via een addendum intreden in de overeenkomst met Irtas en Aquafin. Het is aangewezen voorlopig enkel het voorontwerp van het gemeentelijk aandeel te laten opmaken. Het ereloon hiervoor wordt geraamd op 18.953 euro exclusief.

Politiekantoor Dekenijstraat – Aankoop gronden en vestigen erfpachtrecht

De aankoopprijs van de gronden bedraagt 700.000 euro te verhogen met de registratierechten, kosten van overschrijving, hypothecaire getuigschriften, ereloon notaris, en dergelijke. De vergoeding voor de erfpacht wordt vastgelegd op 4.795 euro per jaar, jaarlijks te indexeren volgens de gezondheidsindex.

Aankoop woning Dorpsstraat 55

Huis hoek Dorpsstraat - Schoolstraat - Koning Albertlaan

“ Het kruispunt van de Koning –Albertlaan met de Dorpsstraat is gekend als een gevaarlijk kruispunt. Dit is vooral te wijten aan de slechte zichtbaarheid waarbij veelal de zwakke weggebruiker het slachtoffer is. Recent werd de woning in de Dorpsstraat 55 op de hoek met de Koning-Albertlaan te koop aangeboden. Als deze woning wordt gesloopt kan de zichtbaarheid op dit kruispunt veel verbeteren. Het is daarom aangewezen dat de gemeente deze woning aankoopt.”

De gemeente heeft een bod gedaan van 198.000 euro.

Dienstregeling NMBS stopplaats Beervelde – Motie

De nieuwe dienstregeling van de NMBS is nadelig, in het bijzonder door het wegvallen van de laatavondtreinen. De gemeente is vragende partij voor een optimaal treinaanbod. Sinds de heropening van het station neemt het aantal reizigers toe van 150 opstappers in 2011, tot 190 in 2012, 224 in 2013 en 213 in 2014. Door de invoering van het nieuwe vervoersplan is het aanbod zowel in de ochtend als in de avond afgenomen en stoppen de laatste treinen in Beervelde tussen 19u30 en 19u45 (nog één stop richting Gent om 23u17). Door de groei van het aantal reizigers op weekdagen is de gemeente van oordeel dat een weekendaanbod wenselijk is, temeer dat er een groot aantal stations zijn met minder reizigers op weekdagen die toch over een weekendaanbod beschikken. Via deze motie vraagt de raad aan de NMBS om minstens tot 22 uur laatavondtreinen te laten stoppen in beide richtingen alsook om een weekendaanbod te voorzien in de stopplaats Beervelde en vraagt de raad aan de NMBS om ons hierover te horen.

Scroll naar boven