Gemeenteraad op 29 april 2024

Ze starten om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en het is ook te volgen via You Tube Lochristi. Een nieuw raadslid, een shishabar, de defusie van PZ Puyenbroeck, veel indexeringen en de kaderuitbreiding in het WZC staan op de agenda.

Aanstelling Michiel Van Loo als opvolgend gemeenteraadslid

Thierry Van Hecke heeft zijn ontslag ingediend als raadslid. De eerstvolgende opvolger op de N-VA-lijst is Michiel Van Loo. Uit de geloofsbrieven van Michiel Van Loo blijkt dat hij nog steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en zich niet in een geval van onverenigbaarheid bevindt.  Hij kan derhalve de eed als raadslid afleggen en geïnstalleerd worden als raadslid. De OCMW-raad dient hier ook kennis van te nemen.

Mededelingen

Hierin worden investeringsuitgaven beneden 15.000 euro opgenomen.

Fietspad langs N449

De gemeente plant om – samen met AWV – fietspaden aan te leggen en rioleringswerken uit te voeren langs de N449, vanaf het kruispunt Lozen Boer tot de grens met Wachtebeke. Voor de uitvoering van de werken en het opmaken van het ontwerpplan dienen een aantal proeven te gebeuren zoals sonderingen ter bepaling van de draagkracht van de ondergrond, boringen ter bepaling van geologische samenstelling van de ondergrond en infiltratieproeven en dienen er een aantal peilbuizen te worden geplaatst om de evolutie van de grondwatertafel te bepalen. De kostprijs voor deze proeven wordt geraamd op 38.022,25 euro excl. btw.

Aan de raad wordt gevraagd de lastvoorwaarden, die zijn opgesteld door de ontwerper, en de raming goed te keuren en het college van burgemeester en schepenen te machtigen deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Gratis grondafstand verkaveling Merelput. Goedkeuring ontwerpakte

Op 26 januari 2015 keurde de gemeenteraad de nieuwe rooilijn goed in de verkaveling Merelput naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 36 loten voor eengezinswoningen en 2 loten voor meergezinswoningen. In de omgevingsvergunning werd een gratis grondafstand opgelegd voor de groenzones, wegen en rioleringen en de gronden tussen de ontworpen rooilijnen. In functie van deze gratis grondafstand (lot A: 490,22 m², lot B: 172,97 m² en lot C: 5267,18 m²) werd een opmetingsplan opgemaakt. Deze gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, met het oog op de inlijving bij het openbaar domein. De ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Wim Van Damme.

Toetreding tot raamcontract kantoormeubilair via Creat

In het kader van de fusie met Wachtebeke is het de bedoeling dat de diensten van de 2 gemeentes samen zitten met als gevolg dat verschillende ruimtes opnieuw ingericht zullen worden. Door de reorganisatie zal er een tekort zijn aan bureaus, bureaustoelen en kasten. Op advies van de externe preventieadviseur is het aangewezen om vanaf nu telkens ergonomisch kantoormeubilair aan te kopen. Om een langdurige en ongezonde zithouding te voorkomen, zullen er in hoogte verstelbare bureaus en ergonomische bureaustoelen moeten aangekocht worden. Om binnen eenzelfde concept te kunnen blijven, worden de meubels bij voorkeur aangekocht bij dezelfde leverancier. Aangezien er tussentijds ook kantoormeubilair wordt aangekocht en om ook dan binnen hetzelfde concept te kunnen blijven, wordt er voorgesteld om een raamcontract af te sluiten voor het kantoormeubilair. 

De aankoopcentrale Creat heeft een raamcontract lopen voor kantoormeubilair bij de leverancier Sedus (kantoormeubilairfabrikant). Het raamcontract loopt tot 17/10/2025.

Aangezien de gemeente en het OCMW van Lochristi lid zijn van de aankoopcentrale Creat wordt voorgesteld om toe te treden tot het raamcontract voor de aankoop van kantoormeubilair. Dit punt staat ook op de agenda van het OCMW.

Nieuwe straatnaam ‘Spiegelhof’. Definitieve aanvaarding

Na de principiële aanvaarding van de straatnaam ’Spiegelhof’ door de gemeenteraad op 26 februari 2024 liep er een openbaar onderzoek van 05/03/2024 tot 04/04/2024. Gedurende deze periode werden er geen bezwaren ontvangen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de straatnaam ‘Spiegelhof’ definitief te aanvaarden.

Bebloemingsactie 2024.  Principebeslissing

Er wordt voorgesteld opnieuw een bebloemingsactie te organiseren voor de versiering van voortuinen en voorgevels door middel van bloeiende planten. De nodige kredieten, voor prijzen in geld en/of natura, zijn voorzien in het budget 2024. Alle inwoners van Lochristi kunnen deelnemen; de keuring van de bebloemingsinitiatieven gebeurt door een deskundige jury in de loop van de maand juli.

Vaststelling gemeentelijk reglement op uitbating van shishabars

Het zijn Arabische theehuisjes waar je in een deel van de horecazaak met een waterpijp fruittabak kunt roken.

Veel (groot)steden en gemeenten beschikken al over specifieke reglementering met betrekking tot de uitbating van shishabars. Recentelijk werd ook de gemeente Lochristi geconfronteerd met de komst van een shishabar. Het college acht het – in overleg met de bevoegde gemeentelijke diensten en de lokale politie – aangewezen om ter zake preventief en sturend op te treden, ook in het belang van de uitbaters (rechtszekerheid), en dit middels een reglement dat een vergunningsplicht oplegt voor de uitbating van deze soort bars en waarin de voorwaarden worden vastgelegd.

 Een uitbatingsvergunning kan slechts afgeleverd worden door het college na een gunstig voorafgaandelijk administratief onderzoek, waarin o.m. wordt nagegaan of de beoogde shishabar voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Defusie politiezone regio Puyenbroeck. Goedkeuring indiening aanvraag tot afsplitsing Moerbeke

De stad Lokeren en de gemeente Moerbeke hebben op respectievelijk 18 en 19 september 2023 definitief goedkeuring gegeven aan een vrijwillige samenvoeging per 1 januari 2025. De intentiebeslissingen daartoe dateren van respectievelijk 25 en 26 april 2022. Deze voorgenomen fusie heeft gevolgen voor de politiezones waarvan de betrokken gemeenten deel uitmaken. Zo zal op 1 januari 2025 worden vastgesteld dat de grondgebieden van de politiezone Puyenbroeck en Politiezone Lokeren gewijzigd zijn in die zin dat de gemeente Moerbeke en de stad Lokeren door hun gemeentelijke fusie een één gemeentezone vormen, waarbij de gemeente Moerbeke de zone Puyenbroeck verlaat.

In 2016 werd in de Wet op de geïntegreerde politiedienst (WGP) de mogelijkheid ingevoerd om vrijwillig de grenzen (en aldus de samenstelling) van bestaande politiezones te wijzigen. Hiertoe dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan:

Er moet sprake zijn van een operationele of organisatorische meerwaarde

Er is een zgn. dubbel akkoord of de goedkeuring van alle gemeenteraden nodig van de bij de wijziging van de grenzen betrokken politiezones en de wijziging wordt gericht op een aansluitende fusie (m.a.w. geen loutere afscheuring) want er mogen niet meer politiezones ontstaan dan het huidige aantal in België. Iedere aldus ontstane nieuwe politiezone dient te vallen onder één hulpverleningszone

De wetgever heeft aldus toegelaten dat een gemeente vrijwillig een politiezone kan verlaten en aansluiten bij een andere zone, weliswaar met akkoord van alle betrokken gemeenten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvraag in te dienen bij de federale overheid om de grenzen van de 2 politiezones te wijzigen en de door de beide korpschefs geformuleerde adviezen aan te nemen.

OCMW-raad

Mededelingen

Noodstroomvoeding oproepsysteem woonzorgcentrum 2.322,03 en aanhangwagen technische dienst 3.725 euro.

Principiële beslissing inzake wasserij WZC Sint Pieter

Op dit moment wordt de wasserij van de bewoners in de eigen wasserij gewassen indien de bewoner daarom vraagt. Aangezien voor andere zaken wordt samengewerkt met een externe firma en het scheiden van de was veel administratie en logistiek met zich meebrengt, wordt voorgesteld alle was uit te besteden naar analogie met de Zorgband Leie&Schelde.

Indexering ligdagprijzen WZC

Op 01/07/2023 werden de prijzen van het WZC Sint-Pieter voor een laatste keer geïndexeerd. De vraag ligt voor om deze vanaf 01/07/2024 opnieuw te indexeren.

Aanpassing prijs voetverzorging LDC

De prijslijst van de pedicure wordt herbekeken om een marktconforme prijszetting te hanteren naar analogie met de dienstencentra van de welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde.

Projectoproep ‘Woningen dak- en thuislozen’

Het OCMW heeft twee doorgangswoningen in gebruik voor het huisvesten van kwetsbare inwoners na brand, bij dakloosheid, bij het verlaten van het LOI, … Een van de twee woningen is in slechte staat waarbij werd geoordeeld dat deze niet meer zomaar op te knappen is doch een grondige renovatie nodig heeft. Om deze reden werd al even gezocht naar alternatieven. Vanuit Vlaanderen loopt nu een projectoproep inzake huisvesting voor dak- en thuislozen waarbij Vlaanderen 50% van het totaalbedrag voor zijn rekening neemt. Er wordt gevraagd in te tekenen op het project.

Indexering dagprijs GAW Hof van Lo

Op 01/07/2023 werd een laatste indexatie doorgevoerd van de dagprijzen van het GAW Hof van Lo. De vraag ligt voor om deze vanaf 01/07/2024 opnieuw te indexeren.

Kaderuitbreiding WZC

Met het oog op de RIZIV-subsidies en de behoefte tot een hogere financieringsnorm en personeelsnorm wegens gestegen zorggraad wordt aan de OCMW-raad gevraagd om het kader uit te breiden.

De volledige agenda vind je via:https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/156/gemeente–en-ocmw-raad-van-29-april-2024

Scroll naar boven