Gemeenteraad op 30 januari 2023

Maandag is het weer zover. Je kunt het volgen in de raadszaal vanaf 20 uur of via you tube https://www.youtube.com/user/gemeentelochristiHet college telt nog slechts 1 vrouw. Het waren er ooit drie. Steve Van der Vennet schuift niet door naar de voorzittersstoel van de raad. Het wordt oudgediende JP Raman. De omgevings- en vergunningsambtenaar zorgt voor veel extra uitgaven. 

De volledige agenda kan geraadpleegd worden via deze link van de gemeente https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/136/gemeente–en-ocmw-raad-van-30-januari-2023  

Verkiezing nieuwe voorzitter van de gemeenteraad

Mededelingen

– Kabels en stekkerblokken OPS (server OCMW-site) € 433,18
– Digiborden gemeentelijke basisschool € 12.750,00
– Aankoop containers € 12.891,34
– Leveren en plaatsen van extra laadtegels site Uyttenhove € 1.905,75
– Webcams en speakerphones gemeentelijke basisschool € 993,01
– Uitvoeren verkeersonderzoek collector Desteldonk € 5.763,23
– Headsets gemeentelijke basisschool € 2.090,00

Gratis grondafstand verkaveling Hortensialaan

Op 26 maart 1996 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden gelegen in de Hortensialaan (14 loten). Het opmetingsplan van 23 november 2022 werd opgemaakt door landmeter-expert Rogiers Jasmien. Als voorwaarde werd een gratis grondafstand opgelegd met een oppervlakte van 2.105,75 m². De ontwerpakte door notaris Van Damme en de notariële kosten zijn ten laste van de overdrager. Deze gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, met het oog op de inlijving bij het openbaar domein.

KLJ Hijfte Doornzelestraat

Realisatie van nieuw jeugdlokaal in de Doornzelestraat via een design & build opdracht

In oktober 2021 brachten we hen een bezoek en kloegen ze over de situatie maar er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Het jeugdlokaal in de Doornzelestraat, de chalet dichts bij de straatzijde, vertoont houtrot, insijpelend water, … en is aan vervanging toe. Door te kiezen voor een design & build concept wordt de opdracht in 1 stap gegund wat een ontzorging betekent voor de gemeente, tijdbesparend is en het voordeel biedt dat o.a. de bouwwijze (houtconstructie, traditioneel metselwerk of metaalconstructie) en de specifieke afmetingen door de kandidaat aannemers vrij kunnen bepaald worden, zodoende een maximale rendabiliteit na te streven. Het programma van eisen werd opgemaakt na consultatie van de jeugddienst en de KLJ. Het finale bestek werd besproken met de leiding ploeg. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 193.415 euro excl. btw en inclusief opties (40.617,15 euro btw-medecontractant). In een latere fase kunnen zonnepanelen voorzien worden, met het principe van energiedelen in gedachte. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Gemeentehuis Lochristi

Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Gemeentehuis”. Definitieve vaststelling

De doelstelling van het RUP ‘Gemeentehuis’ is tweeledig. Enerzijds het vervangen van de bestemmingen van het APA Lochristi (MB 30 juni 1994) en het BPA nr. 3 ‘Nieuw Gemeentehuis’ (KB 24 juni 1964) en het in overeenstemming brengen ervan met de feitelijke toestand. Anderzijds het verruimen van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA in functie van uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande gemeenschapsvoorzieningen binnen de cluster van gemeenschapsvoorzieningen. Tijdens de gemeenteraad van 27 juni 2022 werd het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Gemeentehuis” voorlopig vastgesteld. Tijdens het openbaar onderzoek onderworpen van 23 augustus 2022 tot en met 22 oktober 2022 werden 2 bezwaarschriften ingediend.

Op 23 augustus 2022 werd een gunstig advies verleend het door het Departement Omgeving en op 1 september 2022 werd een gunstig advies verleend door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De gecoro heeft tijdens de vergadering van 8 november 2022 de ontvangen bezwaren en adviezen besproken en een gunstig advies uitgebracht. Eén enkel bezwaar werd gedeeltelijk gegrond verklaard waarvoor er bijgevolg een aanpassing van het ontwerp-RUP nodig is.

beukenrij bib Lochristi

De noodzakelijke aanpassing heeft betrekking op de suggestie om onder andere de monumentale beukenrij uitdrukkelijk te erkennen en te vrijwaren. De stedenbouwkundige voorschriften van art. 1 ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’ kunnen als volgt worden aangevuld:

Open ruimte: Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de zone dienen de bestaande groenelementen en -structuren geïnventariseerd en gewaardeerd te worden met het oog op het maximaal behoud van deze elementen en structuren, waar mogelijk.

Aan de raad wordt gevraagd vast te stellen dat er tijdens het openbaar onderzoek 2 bezwaarschriften werden ingediend en zich aan te sluiten bij de beoordeling van deze bezwaren door de gecoro, zoals verwoord in het advies van de gecoro van 8 november 2022.

Aan de raad wordt eveneens gevraagd het ontwerp-ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Gemeentehuis”, omvattende het grafisch verordenend plan, de bijhorende verordenende stedenbouwkundige voorschriften, het register plancompensaties, de procesnota en de toelichtingsnota definitief vast te stellen.

Aanvraag tot omgevingsvergunning met gratis grondafstand (Beeweg). Goedkeuring rooilijn

Op 29 september 2022 werd de vraag tot het verkavelen van grond voor 1 lot met open bebouwing in de Beeweg volledig en ontvankelijk verklaard. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen. De aanvraag voorziet een overdracht van grond naar het openbaar domein (40 m²), volgens het plan met aanduiding gratis grondafstand opgemaakt op 13 september 2022 en opgesteld door landmeter De Guchtenaere Kevin van Meet- en expertiseburo Arpenta. Aan de raad wordt gevraagd de nieuwe rooilijn goed te keuren. De kosteloze overdracht wordt later met een notariële akte ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Omgevingsvergunning met gratis grondafstand (Hanselaarstraat)

Op 2 februari 2022 werd de vraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 2 loten in de Hanselaarstraat volledig en ontvankelijk verklaard. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen. De dienst openbare werken verleende op 28 februari 2022 een ongunstig advies. In de aanvraag werd niet voorzien in een zone van gratis grondafstand tot op 6 m uit de as van de rijweg met bijhorende vastlegging rooilijn. De omgevingsvergunning werd verleend op 29 april 2022. Als voorwaarde werd opgenomen dat het attest tot verkoop slechts wordt afgeleverd nadat o.a. de vrijwillige grondafstand van 6 m uit de as van de rijweg wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt voorzien in een overdracht van grond naar het openbaar domein (69,27 m²), volgens bijgevoegd plan met aanduiding gratis grondafstand opgemaakt op 26 augustus 2022 en opgesteld door landmeter Danny Van de Velde. De vergunning is niet uitvoerbaar zolang niet voldaan aan de voorwaarden opgelegd in het attest tot verkoop. Aan de raad wordt gevraagd de nieuwe rooilijn goed te keuren. De overdracht wordt later met een notariële akte ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Aansluiting op het Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform (VIP) is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige en veilige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. De gemeente vindt het belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed. De gemeente Lochristi werkt samen met het agentschap Digitaal Vlaanderen om een Vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om te onderzoeken hoe informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld. In de periode februari-maart 2023 sluit de gemeente Lochristi aan op het Vastgoedinformatieplatform, waarbij in een eerste stap enkel de notarissen en de vastgoedmakelaars het platform zullen gebruiken. Vanaf 2024 zal het gebruik van het VIP decretaal verplicht worden ook voor andere professionele aanvragers en de burgers. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager. Dit brengt een bijhorende kost met zich mee die verhaald wordt op de aanvrager. De aansluiting op het Vastgoedinformatieplatform laat toe om de huidige retributiebedragen te herzien, dit op basis van bijkomende administratieve last en de bijkomende softwarekosten. Het retributiebedrag voor inlichtingen aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform wordt vastgelegd op 30 januari 2023 in een apart gemeenteraadsbesluit die de wijziging van het retributiereglement (gecoördineerde versie 01/02/2020) regelt.

Aan de raad wordt gevraagd de aansluiting op het VastgoedinformatiePlatform en het reglement goed te keuren.

Ondersteuning omgevingsambtenaar. Principebeslissing

De omgevingsambtenaar op proef heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt per 22 januari 2023. Er is nog geen procedure lopende voor de vervanging van de omgevingsambtenaar en van de vergunningsambtenaar. Er zijn beperkte termijnen om een omgevingsvergunning af te leveren. Indien deze niet tijdig is afgeleverd volgt een automatische weigering. Het vinden van een omgevingsambtenaar is niet evident met het risico dat er niemand gevonden wordt tegen 1 september 2023. Indien wel iemand gevonden wordt is er een overlap nodig van mogelijks 3 maanden wegens opleidingsperiode van de nieuwe omgevingsambtenaar. Hiervoor is er een bijkomend budget noodzakelijk van 300.000 euro tot het einde van het jaar aan 48 uren in de week. Van zodra de nieuwe omgevingsambtenaar in dienst is genomen worden de uren verminderd naar 24 uren in de week gedurende 3 maanden.

Aan de raad wordt gevraagd principieel goed te keuren dat er een budget van 300.000,00 euro mag worden ingeschreven bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan voor de ondersteuning van de omgevingsambtenaar en dat er als voorafname hierop een gunning mag worden gedaan.

eco tuin wedstrijd Lochristi met Velt

Wedstrijd eco-tuinen 2023

Via de wedstrijd ecologische tuinen wil de gemeente in samenwerking met de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid de biodiversiteit op het openbaar en privaat domein stimuleren. Binnen de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid werd een speciale werkgroep opgericht die de organisatie van de wedstrijd ecologische tuinen op zich neemt. Specifieke wedstrijdcriteria werden opgesteld door deze werkgroep. De interesse voor de wedstrijd wordt steeds groter. De deelnamecijfers blijven stijgen sinds de eerste editie in 2016.

Aan de raad wordt gevraagd de wedstijdcriteria goed te keuren.

Erkenningsaanvraag woonmaatschappij in het werkingsgebied Gent-Oost

Besluit inzake de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Ten laatste op 1 juli 2023 moeten de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) één woonactor vormen met maar één speler per lokaal bestuur: de woonmaatschappij

Elke woonmaatschappij dient in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied te opereren. Lochristi koos ervoor om samen met Laarne, Wachtebeke en Wetteren een nieuwe woonmaatschappij te vormen. De bevoegde Minister keurde ons voorstel goed (BVR 04.02.2022) waardoor we met de 4 lokale besturen voor de woonmaatschappij zullen werken in de regio Gent-Oost. De basis om te werken aan 1 woonmaatschappij is vooral terug te vinden in een gelijklopende ideologie van de 4 lokale besturen rond hoe een woonmaatschappij dient te werken. Deze ideologie is terug te vinden in de afsprakennota die door de gemeenteraad van elk lokaal bestuur werd goedgekeurd (GR 25.10.2021).

Centraal in de afsprakennota staan volgende principes:

o De (kandidaat-)huurder, koper of ontlener staat centraal waarbij principes van nabijheid, persoonlijke begeleiding en opvolging, samenwerking met de betrokken OCMW ’s en andere welzijnsdiensten, transparante geschikte en verstaanbare communicatie en voldoende betrokkenheid en participatiemogelijkheden centraal staan;

o De woonmaatschappij streeft naar een gevarieerd sociaal woonaanbod en hanteert daarbij twee gelijkwaardige sporen om een kwalitatief woonaanbod te realiseren zijde: de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief alsook inzet op renovatie, duurzaamheid en innovatie

o De vertegenwoordiging van de lokale besturen in de Raad van Bestuur is noodzakelijk en dankzij deze vertegenwoordiging krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om hun regierol op te nemen.

o De lokale besturen verwachten ook een verdere professionalisering en expertise van de woonmaatschappij zodat verder het hoofd kan geboden worden aan de uitdagingen op de woonmarkt. Uiteraard kan dit alleen gerealiseerd worden als de maatschappij voldoende financieel stabiel is.

De erkenning van de nieuwe woonmaatschappij dient door de betrokkenen maatschappijen – in dit geval SHM Eigen Dak en SVK Laarne-Wetteren-Wichelen – zelf te gebeuren. Hiertoe dienen ze een erkenningsaanvraag op te maken en voor te leggen aan de bevoegde Minister. De erkenningsaanvraag zelf dient uiterlijk 15.02.2023 bij de Minister binnen te zijn. Deze heeft dan 90 dagen voor het nemen van een beslissing/ geven van een reactie. Bij groen licht kan de woonmaatschappij van start op 30.06.2023. Bij het beoordelen van de erkenningsaanvraag door de Minister zal specifiek worden gekeken naar voldoende inzet op netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Bij de erkenningsaanvraag dient elk lokaal bestuur via diens gemeenteraad te bevestigen dat hier voldoende wordt op ingezet. Door enerzijds het traject te doorlopen onder leiding van Trifinance (consultancybureau dat werd aangesteld om de vorming van de nieuwe woonmaatschappij te begeleiden) waarbij de lokale besturen (beleidsmatig en ambtelijk) werden betrokken en anderzijds het goedgekeurde afsprakenkader, kunnen we verzekeren dat er voldoende aandacht was/ is (ook naar de toekomst toe) voor netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Uiteraard zullen deze principes, doorheen het verdere traject om te komen tot de woonmaatschappij, verder worden verfijnd en in praktijk worden gezet.

Goedkeuring kerkenbeleidsplan Lochristi

Aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen.

In de raadszitting van 25 februari 2019 werden de gemeentelijke vertegenwoordigers voorgedragen voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. In aansluiting op de schepenwissels per 1 januari 2023 stelt de Open VLD-fractie een aantal wijzigingen voor in deze voordrachten.

Aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies en de EVA-vzw Sportpromotie

In de raadszitting van 25 februari 2019 werden de gemeentelijke vertegenwoordigers voorgedragen voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. In aansluiting op de schepenwissels per 1 januari 2023 stelt de Open VLD-fractie een aantal wijzigingen voor in deze voordrachten.

Voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen.

In de raadszitting van 25 februari 2019 werden de gemeentelijke vertegenwoordigers voorgedragen voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. In aansluiting op de schepenwissels per 1 januari 2023 stelt de Open VLD-fractie een aantal wijzigingen voor in deze voordrachten.

Aanduiding van de gemeentelijke afvaardigingen verschillende adviesraden en andere gemeentelijke organen.

In de raadszitting van 25 februari 2019 werden de gemeentelijke vertegenwoordigers voorgedragen voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. In aansluiting op de schepenwissels per 1 januari 2023 stelt de Open VLD-fractie een aantal wijzigingen voor in deze voordrachten.

Retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen

Er wordt voorgesteld het retributiereglement te wijzigen enerzijds omwille van het toetreden tot het Vastgoedinformatieplatform (VIP) en anderzijds omwille van de verplichting sinds 23 november 2022 om te beschikken over een geldig asbestattest bij de verkoop van een gebouw.

Nieuwe straatnamen (tgv splitsing van 3 straten). Definitieve toekenning

OCMW-RAAD

Vaststellen van de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van provisierekeningen, het innen van geringe dag ontvangsten en het beheer van het chartaal geld van het OCMW. In het kader van de organisatiebeheersing, dienen afspraken gemaakt te worden rond het beheer van gelden van het OCMW. Sommige diensten van het OCMW innen immers geringe exploitatie-ontvangsten, andere diensten van het OCMW betalen geringe exploitatie-uitgaven die onmiddellijk moeten gebeuren via een provisierekening. Daarnaast is er een verantwoordelijke voor de kasverrichtingen die zorgt voor de afrekening van de kas van de met inning belaste personeelsleden en die ook het cash geld (of chartaal geld) van het OCMW beheert (dit personeelslid mag niet de financieel directeur zijn).

Doorgangsovereenkomst tussen OCMW-Lochristi & Fluxys

De firma Fluxys is sinds april/ mei 2022 bezig met de voorbereiding van de versterking van aardgasleiding Desteldonk – Opwijk. De nieuwe leiding zal passeren via het grondgebied van Lochristi. Aan de OCMW-raad wordt de doorgangsovereenkomst voorgelegd ter goedkeuring.

Leveren en plaatsen van boilers en thermostatische kranen WZC

De boilers in het WZC moeten vervangen worden omwille van slijtage. De kranen in de kamers van de bewoners zijn ook versleten door ouderdom en blijven druppen. Deze moeten vervangen worden door thermostatische kranen die tevens helpen met o.a. waterverbruik en warmteverbruik te besparen.

Akteneming voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn

Schepen Hilde Baele heeft haar ontslag ingediend als voorzitter van de raad. In de oorspronkelijke voordrachtakte van voorzitter (na de verkiezingen van 14 oktober 2018) werd geen opvolger aangeduid. In de gemeenteraad van 30.01.2023 wordt een nieuwe voorzitter voorgedragen en verkozen. De OCMW-raad neemt akte van de van rechtswege aanstelling van Jean Pierre Raman tot voorzitter van de raad.

Akteneming samenstelling Vast Bureau

In de gemeenteraad van 19 december 2022 werd Hilde Baele verkozen verklaard als derde schepen met ingang van 1.1.2023 tot en met 31.12.2024. In toepassing van art. 79 van het decreet lokaal bestuur zijn de schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau. Door het aantreden van Hilde Baele als schepen wijzigt de samenstelling van het vast bureau. De OCMW-raad neemt akte van de gewijzigde samenstelling van het vast bureau.

Scroll naar boven