Gemeenteraad op maandag 26 februari 2024

De zitting start om 20 uur in het gemeentehuis. Je kan de vergadering ook live volgen via You Tube (https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi). Er komt een retributie voor plaatsing en onderhoud nutsvoorzieningen. De heraanleg van de speelplaats GBS wordt beperkt tot de kleine (Schoolstraat) en ‘Spiegelhof’ is het voorstel voor een nieuwe straat in Dorp Oost.

kabels leggen Lochristi Fiber

Vaststelling retributiereglement werken nutsvoorzieningen (andere dan elektriciteit en gas)

De gemeente Lochristi en haar inwoners worden bijna voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen en infrastructuur op het gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen en infrastructuur vergen werkzaamheden langs gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein. De lengte van de sleuf en de uitvoeringstermijn van het werk zijn een maat voor de hoeveelheid hinder die het werk veroorzaakt en derhalve ook voor de opvolging die nodig is om die hinder te beheersen.

De Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten. Opdat de hinder wordt beperkt en het openbaar domein kwalitatief wordt hersteld dient de gemeente een specifieke dienstverlening te verzorgen, dit zowel op administratief als op technisch vlak opdat de opdrachtgevers van deze werken de hinder beperken en het openbaar domein kwalitatief herstellen. Daarom wordt voorgesteld een retributie in te voeren naar aanleiding van sleufwerken, die verschuldigd is per dag uitvoeringstermijn en per lopende meter openliggende sleuflengte, die 2,4 euro/dag/m bedraagt.

kabels leggen Lochristi Fiberklaar

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van max. 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per uitgevoerd grondwerk van categorie 3 en uitgevoerd dringend grondwerk.

Goedkeuring Riopact takenpakket 2024

Het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater vereist een verdere uitbouw, onderhoud en beheer van de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en de gemeentelijke rioleringsnetten. Deze opdracht vereist financiële, administratieve en technische inspanningen van de gemeente die best kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met een ervaren en gespecialiseerd bedrijf. De Watergroep, die reeds de waterdistributie verzorgt op een deel van het grondgebied van Lochristi, biedt een specifiek dienstenpakket aan dat ontwikkeld is voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet.

In samenspraak met de Watergroep werd voor 2024 een takenpakket opgemaakt, de kostprijs wordt geraamd op 194.174,00 euro, excl. btw (btw recupereerbaar).

Gratis grondafstand verkaveling Lichtelarestraat. Goedkeuring ontwerpakte

Op 29 maart 2021 keurde de raad de nieuwe rooilijn goed in de Lichtelarestraat naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 5 loten. In de omgevingsvergunning werd een gratis grondafstand opgelegd langs de straatkant waardoor de rooilijn komt te liggen op 6 m van de as van de weg. In functie van deze gratis grondafstand (33,12m²) werd een opmetingsplan opgemaakt. Deze gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, met het oog op de inlijving bij het openbaar domein. De ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse.

Grondenruil Persijzerstraat (verkrijgende verjaring). Goedkeuring ontwerpakte

De eigenaars van Persijzerstraat 3 vragen om de juridische scheidingslijn, tussen hun perceel en de parkeerzone op de hoek met de Leemstraat, gelijk te trekken met de feitelijke scheidingslijn, temeer daar de situatie reeds ca. 30 jaar bestaat en de verjaringstermijn slechts 10 jaar bedraagt. In functie van een grondenruil werd door een erkend landmeter een proces-verbaal van splitsing opgemaakt en werd door notaris Van Damme een ontwerpakte opgemaakt.

Heraanleg speelplaats gemeentelijke basisschool centrum. Goedkeuring ontwerpplan en raming

Op 17 november 2020 keurde het college het ontwerpplan voor de aanleg van een klimaatgezonde speelplaats bij de gemeentelijke basisschool Centrum goed. In dit ontwerp zijn een aantal houten (speel)elementen en constructies voorzien. De constructie zal toevertrouwd worden aan externe firma’s. Via het raamcontract van CREAT voor studiebureaus werd door het architectenbureau Maarten Dobbelaere bv een uitvoeringsplan met bijbehorende raming uitgewerkt voor de houten (speel)elementen en constructies. De raming voor het gehele project overschrijdt het voorziene budget, waardoor het aangewezen is om de opdracht te beperken tot enkel de kleine speelplaats (kant Schoolstraat). De uitgave voor het deelproject op de kleine speelplaats wordt geraamd op 15.480,49 euro, excl. btw. De aanbesteding en werfopvolging werd via het raamcontract van CREAT voor studiebureaus eveneens toegewezen aan het architectenbureau Maarten Dobbelaere bv.

Advies over de intentieverklaringen tot wijziging van de hulpverleningszones in Oost-Vlaanderen

Het provinciaal raadgevend comité van de hulpverleningszones, dat samengesteld is uit alle burgemeesters van de provincie en voorgezeten wordt door de provinciegouverneur, dient een advies te formuleren aan de Koning over (wijzigingen aan) de territoriale afbakening van de zones. De provinciegouverneur vraagt aan de verschillende gemeenten om een advies te formuleren over de gevraagde volgende wijzigingen. De gemeenteraden van Lokeren en Moerbeke vragen om de nieuwe fusiegemeente te laten behoren tot de hulpverleningszone Oost. De gemeenteraden van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht vragen om de nieuwe fusiegemeente te laten behoren tot de hulpverleningszone Waasland. De gemeenteraad van Wichelen vraagt om toe te treden tot de hulpverleningszone Oost. De gemeenteraad van Laarne vraagt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.  De gemeenteraad van Wetteren vraagt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum. De gemeenteraad van Lierde vraagt om toe te treden tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Het college stelt voor om de voorgestelde wijzigingen gunstig te adviseren.

Nieuwe straatnaam 'Spiegelhof'. Voorlopige aanvaarding

 Voor de verkaveling (vergund op 25 mei 2023) ter hoogte van Dorp-Oost 103, vraagt de brandweer om aan de nieuwe private weg een aparte straatnaam toe te kennen. Aan de raad wordt gevraagd het voorstel van de cultuurraad te volgen en de naam ‘Spiegelhof’ voorlopig te aanvaarden.

Goedkeuring van de lijst van over te dragen schulden door de samen te voegen gemeenten

Fusiegemeenten kunnen genieten van een schuldovername door de Vlaamse overheid. De schuldovername voor de fusie tussen de gemeente Wachtebeke en Lochristi bedraagt EUR 400 per inwoner. Op 1 januari 2022 bedroeg het aantal inwoners 30.744, de maximale schuldovername bedraagt aldus EUR 12.297.600. De gemeenteraad dient de lijst met over te dragen schulden aan Vlaanderen formeel goed te keuren.

Toekenning projectsubsidie aan Humanistisch Verbond Lochristi n.a.v. viering 25-jarig jubileum

In het kader van de viering van het 25-jarig bestaan van Vrijzinnig Lochristi werd een aanvraag ingediend voor een gemeentelijke projectsubsidie (in toepassing van de artikelen 19, 23 en 29 van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad), voor de organisatie van een aantal activiteiten op 6, 7 en 8 oktober 2023, met verschillende culturele elementen. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad heeft de aanvraag en de begroting besproken op 20 maart 2023, en brengt een positief advies uit, met een voorgestelde subsidie voor van 1.259,20 euro. Aan de raad wordt voorgesteld deze projectsubsidie toe te kennen.

Visumrapportering 2023. Kennisname

Conform artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel directeur in volle onafhankelijkheid eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (voorafgaand visum).

Vervanging biometrische apparatuur voor dienst bevolking

De FOD Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat, rekening houdend met de toekomstige technische evoluties van de applicatie Belpic, bepaalde modellen van de biometrische apparaten moeten vervangen worden. Op het einde van het eerste semester van 2024 staat immers de overschakeling van de interface Belpic naar een nieuwe programmeertaal met 64 bits op de planning. Deze evolutie zorgt ervoor dat bepaalde apparatuur verouderd is en dus vervangen moeten worden. De dienst burgerzaken levert verschillende producten af zoals reispassen, kids ID, eID en verblijfsbewijzen waarvoor deze apparatuur noodzakelijk is.

De kostprijs van deze vervanging wordt geraamd op 20.106,86 euro (excl. btw) eenmalig, en 191,10 euro (excl. btw) maandelijks (voor onderhoud).

OCMW-RAAD

Visumrapportering 2023. Kennisname

Conform artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel directeur in volle onafhankelijkheid eenmaal per jaar aan de OCMW-raad over de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (voorafgaand visum).

Goedkeuring van de lijst van over te dragen schulden door de samen te voegen gemeenten

Zie ook hiervoor. Fusiegemeenten kunnen genieten van een schuldovername door de Vlaamse overheid. De schuldovername voor de fusie tussen de gemeente Wachtebeke en Lochristi bedraagt EUR 400 per inwoner. Op 1 januari 2022 bedroeg het aantal inwoners 30.744, de maximale schuldovername bedraagt aldus EUR 12.297.600. De raad dient de lijst met over te dragen schulden aan Vlaanderen formeel goed te keuren.

Scroll naar boven