Gemeenteraad van 25 maart 2024

Gemeente- en OCMW-raad is ook te volgen via livestream en de zitting vindt plaats om 20 uur in het gemeentehuis. Zie https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi. Straatnamen worden gewijzigd, voetweg 9 verder aangelegd, het LOS geschilderd. Er komt een kleuterleidster bij.

Voetweg 9

Voetweg 9, gelegen tussen Zeveneken-Dorp en Bastelare, is reeds over ca. twee derden van het traject vernieuwd. Het meest zuidelijk gedeelte – ter hoogte van de verharding in kasseien – is in slechte staat, en het is derhalve aangewezen ook dit traject te vernieuwen.  In het kader van de opdracht “Renovatie voetweg 9 (Zeveneken – Bastelare) – fase 3” werd een bestek opgesteld door de dienst openbare werken. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 173.512,50 euro excl. btw (36.437,63 euro btw-medecontractant).

Deze werken komen in aanmerking voor subsidiëring via het Kopenhagenfonds (33,33 %). Hiertoe werd een unieke verantwoordingsnota opgemaakt, waarover in de projectstuurgroep van 27 september 2023 consensus bestond.

Schilderwerken aan buitenschrijnwerk van het LOS

De voormalige pastorie van Zaffelare, thans het sierteeltmuseum, werd gerestaureerd in de periode 2008-2009. Het buitenschrijnwerk bestaat uit hout en dient met bepaalde regelmaat te worden geschilderd om de waterdichte eigenschappen te behouden. In het kader van de opdracht “Schilderwerken buitenschrijnwerk LOS” werd een bestek opgesteld door de dienst openbare werken. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28.248 euro excl. btw (5.932,08 euro btw-medecontractant). Deze onderhoudswerken komen in aanmerking voor de verhoogde erfgoedpremie van 60%, met een geraamd maximum van 16.948,80 euro, excl. btw.

Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 2024

De gemeente dient jaarlijks een rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie-en Klimaatpact 1.0 en 2.0 aan de gemeenteraad voor te leggen, ter kennisgeving. Uiterlijk op 1 mei 2024 dient de gemeenteraadsbeslissing hieromtrent aan de Vlaamse overheid te worden bezorgd.

Vaststelling aangepast reglement met betrekking tot openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein

Op 1 april 2024 wordt de nieuwe regelgeving betreffende kermisactiviteiten op de openbare kermissen van kracht. Dit leidt tot een aanpassing van het vorig gemeentelijk reglement daterende van 29 oktober 2007.

Vaststelling aangepast reglement met betrekking tot ambulante handel op de openbare markten en op het openbaar domein

 Op 1 april 2024 wordt de nieuwe regelgeving in betreffende ambulante handel op de openbare markten en op het openbaar domein van kracht. Dit leidt tot een aanpassing van het vorig gemeentelijk reglement daterende van 27 november 2017.

Gemeentelijk basisonderwijs

Organisatie van 16 lestijden (16/24) in het ambt van kleuteronderwijzer(es) via de werkingsbudgetten. Bekrachtiging collegebesluit. In de peuterklas zaten eind februari 34 peuters, zoals blijkt uit de nota van de schooldirecteur. Het college verklaarde zich op 1 maart jl. derhalve principieel akkoord met de organisatie van 16 lestijden met de PWB-middelen, om de peuterklas dringend te ontdubbelen. Er waren 8 gesubsidieerde lestijden beschikbaar.

Na de paasvakantie zullen deze extra lestijden volgens de binnengekomen inschrijvingen al kunnen verminderd worden met 9, en na OLH Hemelvaart nog met 3 lestijden, zodat de kostprijs beperkt blijft.

Vaststelling ontwerp voorgenomen organogram in het kader van de fusie

Op 1 januari 2025 is de fusie effectief een feit. Vanaf dat ogenblik is het aanbieden van een eengemaakte basisdienstverlening aan de inwoners van de nieuwe gemeente Lochristi het streefdoel, gaandeweg wordt de verdere eenmaking fasegewijze gerealiseerd. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er in 2024 reeds belangrijke stappen gezet worden ter voorbereiding van deze eenmaking.

Een belangrijk element in deze voorbereiding is het opzetten van één organogram met daarin een duidelijke indeling in domeinen en diensten. Om in 2025 zo efficiënt mogelijk van start te gaan in de nieuwe gemeente, werd reeds heel wat voorbereidend werk gestoken in de opmaak van een voorgenomen ontwerp van een gezamenlijk organogram.

Het blijft zo dat de gemeenteraad en de OCMW-raad van de nieuwe fusiegemeente het organogram van de nieuwe fusiegemeente in 2025 zullen moeten vaststellen. Dit punt wordt ook besproken bij het deel OCMW.

Wijziging van straatnamen (fusie). Voorlopige aanvaarding

Na een uitgebreid participatietraject en advies van de cultuurraad wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de volgende straatnaamwijziging voorlopig te aanvaarden: Stationsstraat wordt Kasseistraat – Rozenlaan: Camelialaan en Hoogstraat kan Horstweg worden.

Na de voorlopige aanvaarding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, waarna de raad de gewijzigde straatnamen definitief kan aanvaarden. In Wachtebeke zijn het er veel meer en dat wordt besproken op de volgende gemeenteraad van 28 maart 2024.

Scroll naar boven