Gemeente- en OCMW-raad 24 februari 2020

Jean Marie
0 reactie(s)
Uyttenhove Lochristi

Tekst - Foto JMDB

De gemeenteraad begint vroeger met eventueel een vragenhalfuurtje en om 19 uur een toelichting door Aquafin over het hemelwaterplan. De afwerking en inrichting van Uyttenhove en Lodejo staan centraal en zorgen voor een meerkost. Voor de uitbating van de cafetaria waren er geen kandidaturen.

Mededelingen

Picknickbanken Lodejo 3 117,60 en HP Probook gemeenteschool  10 578,11 euro.

Aankoop podiumelementen site Uyttenhove en jeugdhuis Lodejo 

In het kader van de opdracht “aankoop podiumelementen voor de site Uyttenhove en het jeugdhuis Lodejo” werden de opdrachtdocumenten opgemaakt door VOF Quarante. In collegezitting van 24 september 2019 werd de nota van de dienst cultuur besproken met o.a. de technische bepalingen voor de aankoop van podiumelementen voor de site Uyttenhove en jeugdhuis Lodejo. De raming van de podiumelementen bedroeg 18.000 euro, incl. btw maar omdat de ingediende offertes meer dan 15.000 euro, excl. btw. bedragen (limiet volgens het begrip dagelijks bestuur, vastgelegd door de raad op 2 oktober 2017) moet dit dossier voorgelegd worden aan de raad. 

Energiediensten door Imewo – Fluvius duurzame gebouwen

Op 28 juni 2010 keurde de raad de kaderovereenkomst ’energiediensten voor lokale besturen’ met Imewo goed. Deze energiediensten omvatten het ondersteunen van het energiebeheer in de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting onder de vorm van investeringen, onderhoud, sensibilisatie, … De bestaande overeenkomst is op 31 december 2019 verlopen en aan de raad wordt gevraagd de nieuwe kaderovereenkomst, die op meerdere punten is gewijzigd, goed te keuren.

Stookplaats renovatie gemeentehuis Lochristi

De stookplaats van het gemeentehuis dateert van 1994 en beantwoordt niet langer aan de regelgeving inzake brandveiligheid en stookplaats norm NBN B 61-001. Om deze te vernieuwen kan beroep gedaan worden op de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius waardoor Fluvius kan worden aangesteld als opdracht gevend bestuur. De raming voor deze werken bedraagt 109.094,33 euro, excl. btw.

Plaatsen fotovoltaïsche cellen groendak site Uyttenhove

Uyttenhove Lochristi

Bij de nieuwbouw van site Uyttenhove bedraagt de eis voor hernieuwbare energie 10,0 kWh/m². Omdat in tegenstelling tot het initieel concept de zonnepanelen niet op de sheddaken kunnen worden geplaatst, werd in samenspraak met de ontwerper, de aannemer, Fluvius en de technische dienst een alternatief uitgewerkt waarbij de zonnepanelen worden geplaatst op een specifieke draagstructuur te voorzien op het groendak.  Het plaatsen van fotovoltaïsche cellen is in overeenstemming met de doelstelling van het Convenant of Mayors en het SEAP. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius  (energiediensten voor lokale besturen) kan Fluvius worden aangesteld als opdracht gevend bestuur. Het werkte een projectcontract uit voor een installatie met een vermogen van 54 kVA met een jaarlijkse verwachte energieopbrengst van 65.200 kWh.

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 94.702,29 euro, excl. btw, inclusief een eventuele meerkost van 7.959,95 euro, excl. btw voor onvoorziene kosten tijdens de uitvoering. De plaatsing van de draagstructuur werd als meerwerk gegund aan de aannemer van de ruwbouwwerken

Uitbating van de cafetaria van het Uyttenhovecomplex

Uyttenhove Lochristi

De bouw van het nieuwe Uyttenhovecomplex nadert zijn eindfase zodat de effectieve ingebruikname en uitbating ervan moet worden voorbereid. Voor de cafetaria in het complex is het college van oordeel dat een geschikte concessiehouder moet worden aangetrokken waarmee een concessieovereenkomst voor diensten kan worden afgesloten. De raad had zich hiermee reeds akkoord verklaard op 30 september 2019 (6e punt), waarna via verschillende interne en externe kanalen een oproep tot kandidaten werd gelanceerd. Op de uiterste inschrijvingsdatum werden echter geen kandidaturen ontvangen. Het is dan ook aangewezen een aantal aanpassingen door te voeren aan de voorwaarden en documenten en onder meer de gemeentelijke tussenkomst in de inrichting en de minimale concessievergoeding bij te stellen. Er wordt een minimum instelprijs van 12.000 euro per jaar voorzien. Alle (uitbatings)voorwaarden zijn opgenomen in de concessieovereenkomst en de toewijzing zal gebeuren op basis van een aantal gewogen evaluatiecriteria in de gunningsleidraad.   Er wordt voorgesteld de aangepaste concessieovereenkomst en de gunningsleidraad goed te keuren met het oog op een nieuwe prijsvraag.

OCMW-raadszitting

Kennisname  van het besluit van de gouverneur van Oost-Vlaanderen van 27.11.2019 waarbij de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Lochristi wordt goedgekeurd.

Opstart onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking inzake leveren en plaatsen industriële was- en droogautomaat WZC.

Aangepaste contracten Agentschap Integratie & inburgering

In de zitting van het vast bureau van 16.04.2019, punt 3.5 werd reeds de overeenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering goedgekeurd. Sinds 01.01.2020 zijn nieuwe overeenkomsten van toepassing waarbij – in uitvoering van het inburgeringsdecreet van 2013 – de kosten voor sociaal tolken en vertalen gedragen worden door de gebruiker ( overheden) in een nieuw financieringsmodel werd gestoken. In de zitting van het vast bureau van 28.01.2020, punt 3.1 werd reeds advies gegeven tot aanpassing van de contracten Agentschap Integratie & inburgering. Aan de leden van de raad wordt gevraagd om: Het addendum van het Agentschap Inburgering en Integratie goed keuren opdat de dienstverlening voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen, verder kan gebruikt worden. 

Renovatie en uitbreiding van het woonzorgcentrum Sint-Pieter 

Woonzorgcentrum Sint Pieter Lochristi

Principieel akkoord gaan met een marktconsultatie voor de financiering met juridische en technische projectbegeleiding voor de renovatie en uitbreiding van het WZC Sint-Pieter. Opdrachtdocumenten goed keuren en ondernemers uitnodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Machtiging verlenen aan het vast bureau om een overeenkomst af te sluiten na het consulteren van de markt. 

Personeel

Krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan kandidaturen vereisen maatregelen. Daarom wordt gevraagd om  toelatings- en aanwervingsvoorwaarden aan te passen door uitbreiding van de toegelaten diploma’s/getuigschriften om hieraan tegemoet te komen en voldoende aantal verzorgenden te kunnen blijven garanderen in het woonzorgcentrum Sint-Pieter.