Gemeente- en OCMW raad 25 januari 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
eerste sneeuw verdwijnt

Tekst - Foto © JMDB

Ook nu is het audiovisueel te volgen vanaf 20 uur via livestream en deze You Tube link https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi)  Uyttenhove zorgt voor meer dan 170.000 euro nieuwe investeringen op en rond de site.

Mededelingen

Het besluit van de burgemeester van 9 december 2020 i.v.m. de aanvullende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus covid-19, bekrachtigd door de raad op 21 december, loopt af op 31 januari 2021. Na bespreking in de veiligheidscel wordt dit besluit niet meer verlengd, zodat we vanaf 1 februari de richtlijnen van de andere overheden (federaal, Vlaams, gouverneur) volgen.

Zo wordt het misschien eenvoudiger? en hoef je voor elke gemeente niet meer te gaan zoeken wat daar kan en niet.

Investeringsuitgaven

Uyttenhove Zavel Zeveneken

Zonnepanelen Lodejo € 17.286,25 - outdoor pingpongtafel Orphanimo € 1.512,50 - schermen Uyttenhove € 3.009,46 - veldboek/tablet GIS € 10.499 - truss ophanging projectiescherm Uyttenhove € 1.033,34 - tapinstallatie Uyttenhove € 10.399,95 - koelcellen Uyttenhove € 13.184,16 en leuningen podiumelementen Uyttenhove € 1.858,56

Nieuwbouw polyvalent centrum site Uyttenhove – omgevingsaanleg

Uyttenhove Zavel Zeveneken Lochristi

Op 24 maart 2020 gunde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsaanleg voor de site Uyttenhove aan aannemer VMB Aannemingen bvba uit Verrebroeck voor een bedrag van 531.299,75 euro, zonder btw. De opportuniteit doet zich voor om het voorplein van de TUD opnieuw aan te leggen als uitbreiding van deze lopende opdracht, mede doordat de aannemer daar nu reeds aanwezig is met zijn machines, werfinrichting en personeel en doordat het voorplein ernstige gebreken vertoont o.a. ten gevolge van de aanleg van de gasleiding. Door de her aanleg kan ook een groot deel van de betonverharding onthard worden zodat het hemelwater ter plaatse kan infiltreren in de ondergrond.

TUD Technisch Uitvoerende Dienst gemeente Lochristi

Door het plaatsen van hemelwaterputten kan bovendien een groot deel van het hemelwater van het dak van de TUD opgevangen worden om te hergebruiken als spoelwater voor de afspuitzone van de TUD die nu nog is aangesloten op leidingwater. De kostprijs wordt geraamd op 91.977,31 euro, zonder btw.

Herinrichting bovenbouw Zavel

Zavel Zeveneken

De asfaltverharding in de Zavel is aan vernieuwing toe. Door de her aanleg kan een groot deel van de bestaande asfaltverharding vervangen worden door grasdoorgroeitegels en zo waterdoorlatend worden aangelegd. In functie van de toegang tot het nieuwe complex Uyttenhove kan worden nagezien in hoeverre bijkomende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. De kostprijs van de her aanleg van de bovenbouw wordt geraamd op 325.000 euro, zonder btw. Voor de opmaak van het ontwerp dient een ontwerper te worden aangesteld. De kostprijs voor de ontwerpopdracht wordt geraamd op 22.500 euro, zonder btw.

Wegen- en rioleringswerken Koning-Albertlaan (N70 – Dorpsstraat)

De verkeerssituatie voor de zwakke weggebruikers in de Koning-Albertlaan is, in het bijzonder in het gedeelte tussen de N70 en de Koning-Boudewijnlaan, gevaarlijk. Mede door de aanwezigheid van de school, de huisvesting van de brandweer en de dienst 112 en de parking in de Koning-Boudewijnlaan is het aangewezen te investeren in veilige fiets- en voetpadinfrastructuur. Het is eveneens aangewezen deze werken te combineren met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel vanaf de N70 tot aan de Dorpsstraat.

De kostprijs voor de wegen- en rioleringswerken wordt geraamd op 1 miljoen euro zonder btw. De kostprijs voor de afkoppelingen op privaat domein van de circa 49 woningen wordt geraamd op 120.000 euro, zonder btw.

Voor de opmaak van het ontwerp dient een ontwerper te worden aangesteld. De raming voor de ontwerpopdracht wordt geraamd op 80.000 euro, zonder  btw.

Kohierbelasting inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

IDM wil anticiperen op de ingebruikname van ondergrondse PMD-afvalcontainers en stelt voor de lediging en de verwerking ervan een belasting voor van 0,12 euro per deponie van PMD in een schuif van 60 liter en 0,06 euro in een schuif van 30 liter. Deze regeling dient te worden geïntegreerd in het belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Projectvereniging Viersprong - statutenwijziging

Naar aanleiding van de verlenging van de duur van de projectvereniging Viersprong voor de periode 2021-2026 en de actualisatie van de gemeentelijke bijdrage (0,35 euro per inwoner voor de werking rond cultureel erfgoed en 0,15 euro per inwoner voor de werking rond onroerend erfgoed) wordt gevraagd een wijziging aan de statuten goed te keuren.