Gemeente- en OCMW-raad 27 januari 2020

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentehuis Lochristi winter

Tekst - Foto's JMDB - Annick Gentier

Het wordt ongetwijfeld een korte raad met slechts 7 punten en 1 in verband met het OCMW. De wedstrijd voor ecologische tuinen, een retributie en de slemlagen in de Stationsstraat zijn er enkele van.

Mededelingen

Vervanging pc’s balie bevolkingsdienst 6.598,13 euro - Tablets gemeenteschool  6.383,96.

Wedstrijd ecologische tuinen 2020  

ecotuinwedstrijd

Om de biodiversiteit in private tuinen te stimuleren wenst de milieuadviesraad  opnieuw een wedstrijd rond ecologische tuinen te organiseren en werd een werkgroep opgericht die de wedstrijdcriteria heeft opgesteld. De enige aanpassing ten opzichte van vorig jaar is dat juryleden zelf niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd

Aanbrengen in 2014 van slem laag Stationsstraat

fietssugestiestrook Stationsstraat Lochristi

Op 30 juni 2014 nam de raad de principebeslissing en keurde hij het lastenboek voor de opdracht ‘aanbrengen slemlagen – dienstjaar 2014’ in verschillende straten goed. Deze opdracht werd gegund aan Gravaubel NV uit Luik voor een bedrag van  62.593,50 euro exclusief btw.

Op 31 augustus 2015 keurde de raad de dading nr. 1 goed voor het rechtlijnig maken van de fietssuggestiestrook in de Stationsstraat, met een minwaarde van 3.375 euro en een verlenging van de waarborgtermijn tot 36 maanden op het loskomen van de zwarte bitumenemulsie. Bij de definitieve oplevering is gebleken dat de kleur van de fietssuggestiestroken na 19 maanden sterk was vervaagd waardoor de definitieve oplevering werd geweigerd. Met de aannemer is nu een voorstel van dading opgemaakt waarbij een minwaarde wordt toegekend van 18.924 euro (9,50 euro/m2), zijnde de waarde van het supplement okergele kleur. Aan de raad wordt gevraagd de dading nr. 2 goed te keuren en de burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.

Gemeentelijke openbare bibliotheek

bibliotheek Lochristi

Het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek stelde, in de vergadering van 12 december 2019, enkele kleine wijzigingen vast aan het dienstreglement, met de bedoeling het reglement conform te maken met het nieuwe softwaresysteem en een reserveringskost aan te rekenen bij niet-afhaling van het werk

Retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen 

Vanuit de intentie om de regeling in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen te vereenvoudigen en te actualiseren, zou een uurtarief voor de prestaties van het gemeentepersoneel een aantal andere vergoedingsregels vervangen. Deze wijziging werd aangenomen in de vorige gemeenteraadzitting. Bij de aanpassing van het reglement werden een aantal andere (reeds lang bestaande) vaste dossierkosten voor het verstrekken van administratieve inlichtingen door de technische diensten niet mee overgenomen in het gewijzigde reglement. 

Gemeentepersoneel - wijziging rechtspositieregeling administratief en technisch personeel

Voor de functie van diensthoofd TUD wordt voorgesteld de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden te wijzigen (algemeen bachelorsdiploma en relevante ervaring). Voor de functie van milieuambtenaar dienen de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden te worden aangepast naar de huidige benamingen.

Gemeentepersoneel - vaststellen afsprakenkader voor uitzendarbeid

Om een beroep te kunnen doen op interim-arbeid dient er een overeenkomstig het decreet van 27.04.2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen een afsprakenkader te worden vastgesteld door de raad.

Dit geldt eveneens voor het personeel van het OCMW. Dat is meteen ook het punt van deze raad.