Gemeenteraad 22 februari 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
sneeuwpret

Tekst - Foto JMDB ©

De raad is digitaal te volgen en wordt audiovisueel gestreamd vanaf 20 uur. Zie om de zitting te volgen naar https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi - Weinig suspense wellicht voor een vrij machteloze oppositie, die moet opboksen tegen de monocultuur van een bestuur. Milieu gerelateerde investeringen worden ondersteund. 

Investeringsuitgaven die moeten gemeld worden aan de raad

Verticale robiniapalen – Spinsterhof € 2.662,00 - geluidsinstallatie en scherm – GBS Lochristi € 4.688,75 - leveren en plaatsen speelaanleidingen – Spinsterhof € 5.839,37 - veiligheidsondersteuning plaatsen zonnepanelen Uyttenhove € 242 - herstelling speeltoestel GBS Beervelde € 1.298,57 - voetbaldoelen buurtpleintje Bijlokelaan € 1.677,06 en tenslotte aanpassen elektriciteit site Uyttenhove € 1.418, 42.

Herinrichting doortocht Zeveneken – N70

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘groen en netheid langsheen de N70 te Lochristi’. Op 26 november 2007 ging de raad principieel akkoord en keurde hij de samenwerkingsovereenkomst en aanstelling van het Vlaams gewest als opdracht gevend bestuur voor het project ‘aansluiting Zeveneken’ goed. Op de IGBC van 21 januari 2014 werd besproken dat het aangewezen is om, in het tracé parallel aan Zavel, een haag aan te planten in de berm tussen het fietspad en de rijweg om het parkeren er fysiek onmogelijk te maken. De samenwerkingsovereenkomst ‘groen en netheid langsheen de N70 te Lochristi’ regelt de aanleg en het onderhoud van deze haag waarbij de gemeente het onderhoud doet en hiervoor jaarlijks een vergoeding krijgt.

RioPact Takenpakket 2021

De raad keurde op 28 april 2008 de samenwerkingsovereenkomst (RioAct) voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met de VMW goed. Dit impliceert dat elk jaar een pakket wordt goedgekeurd met de taken die RioAct het komende jaar voor de gemeente dient uit te voeren. De raming voor het jaar 2021 bedraagt 106.920 euro, zonder btw.

Vernieuwing telefonie-infrastructuur gemeentelijke diensten

De bestaande telefonie-infrastructuur van de gemeentelijke diensten is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen en eisen. Momenteel kan niet intern worden gebeld tussen enkele buitendiensten en de leverancier van de telefooncentrale van het gemeentehuis heeft aangegeven dat er geen reserveonderdelen meer te verkrijgen zijn door ouderdom. Er kan ook niet via de laptops gebeld worden. Het is daarom aangewezen de telefonie-infrastructuur van de gemeentelijke diensten te vernieuwen. De opdrachtdocumenten werden opgemaakt door de technische dienst en de raming bedraagt 40.000 euro, inclusief. Btw.

Exploitatiebudget 2021 en verdeling budget milieusubsidies

In het exploitatiebudget 2021 is er een bedrag van 94.000 euro voorzien voor het verlenen van gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde investeringen en maatregelen. Het is aangewezen dit bedrag op te splitsen per subsidiereglement zodat voor elk van de subsidieerbare investeringen en maatregelen het nodige krediet gereserveerd wordt. Aan de raad wordt de volgende verdeling voorgesteld:

- de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen € 4.000

- de aanleg van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen € 3.000

- de aanleg van zonne-installaties voor de opwekking van warmte in bestaande woningen € 7.500

- het behoud van zwaluwnesten € 2.000

- de aanleg van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA) € 3.000

- de aanleg van groendaken € 7.500

- lage-energiewoningen (E-peil) € 20.000

- het gebruik van dak- en zoldervloerisolatie € 5.500

- het gebruik van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal € 1.500

- ontharden (vergroening voortuinen + Groene en avontuurlijke Speelplaatsen) € 20.000

- klimaat adaptieve maatregelen voor bedrijven € 10.000

- het plaatsen van een schoorsteenfilter € 10.000

Wedstrijd ecologische tuinen 2021

Om de biodiversiteit in private tuinen te stimuleren wenst de milieuadviesraad een wedstrijd rond ecologische tuinen te organiseren en werd een werkgroep opgericht die de wedstrijdcriteria heeft opgesteld.

Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie gemeente en OCMW

Voor verschillende bouwwerken moet een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking worden aangesteld. Het is interessant om hiervoor een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar zodat niet telkens per opdracht een overheidsopdracht moet worden uitgeschreven.

Subsidiereglement verbeteringen particuliere jeugdlokalen van jeugdverenigingen

De eerste evaluatie van het op 31 augustus 2020 herziene subsidiereglement is positief, met uitzondering van één onvoorziene en onbedoelde consequentie, namelijk dat het totaal van de uitgekeerde toelagen een stuk lager lag dan het beschikbare bedrag voor 2020. Het is dan ook wenselijk om artikel 9 van het subsidiereglement voor verbeteringen aan particuliere jeugdlokalen te herzien en het maximale subsidiebedrag per vereniging op 75% in plaats van 50% van de aanvaarde facturen te brengen, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020.

Toetreding tot cvba Poolstok (Vlaams selectiecentrum overheidspersoneel).

De coöperatieve vennootschap “Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel” (handelsnaam “Poolstok” en eerder ook gekend als “Jobpunt Vlaanderen”) werd opgericht in 1999 en heeft uitsluitend aandeelhouders uit de publieke sector in Vlaanderen.

Poolstok cvba heeft een aantal raamovereenkomsten afgesloten met dienstverleners binnen de sector van personeel & organisatie en consultancy. Wie aandeelhouder wordt, kan van deze raamovereenkomsten gebruik maken voor allerlei diensten zonder daar zelf overheidsopdrachten te moeten voor afsluiten. Gemeentes kunnen zonder probleem aandeelhouder worden. Voor Lochristi is het zonder meer interessant om op die manier vlot ondersteuning te krijgen bij een aantal aanwervingen op korte en middellange termijn. Daarnaast kan, naargelang de behoeften, ook beroep worden gedaan op andere diensten van Poolstok zoals onder meer voor opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluaties, coaching, …

Interlokale Vereniging Covid Scheldekracht

 

Om de vele uitdagingen rond de afstemming over COVID-gerelateerde thema’s met de andere lokale besturen en de zorg- en welzijnsactoren binnen de Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht sneller en vlotter aan te pakken, wordt voorgesteld een Interlokale Vereniging (ILV) zonder rechtspersoonlijkheid op te richten met de gemeenten Destelbergen, Laarne, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen. De initiële duur van de ILV is één jaar.