Gemeenteraad 29 juni 2020

Jean Marie
0 reactie(s)
dorp Lochristi opgefleurd

tekst - Foto JMDB

De gemeenteraad komt fysiek samen in het gemeentehuis maar publiek is vooralsnog niet toegelaten. De aanstelling van Geert Mallems, de Coronabon omgedoopt tot LoCo-bon zijn belangrijke punten net als het buurtpleintje Merelput en het gemeentelijk onderwijs.

(Titelfoto - Lochristi centum © JMDB)

Aanstelling van Geert Mallems als opvolgend raadslid

Per e-mail van 25 mei 2020 diende raadslid Ase Van De Vijver haar ontslag in als gemeenteraadslid. Elien De Clercq, eerste opvolger op de CD&V-lijst, deed afstand van haar mandaat. Hanne Schoonjans en Sara De Vylder (respectievelijk tweede en derde opvolger) kunnen niet zetelen wegens nnverenigbaarheid (bloedverwantschap). Bijgevolg komt Geert Mallems als vierde opvolger in aanmerking voor het mandaat van gemeenteraadslid en dat doet hij ook.

Vaststelling subsidiereglement LoCo-bon

Na de gevoerde besprekingen wordt een voorstel van subsidiereglement voorgelegd aan de gemeenteraad, ter ondersteuning van de lokale economie. Elk gezin krijgt een subsidie (25 euro voor een alleenstaande, verhoogd met 10 euro per bijkomend gezinslid) onder de vorm van een bon, die de LoCo-bon genoemd wordt. De ‘Lo’ kan staan voor Lochristi, lokaal, love, lof, logisch, loont, loyaal,…en de ‘Co’ kan staan voor compensatie, corona, covid, content, contact, coupon, consumeer, collegiaal, confidentie, contact, commerce,…

De bon zal kunnen besteed worden in alle ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben en die een vestiging hebben op het grondgebied van Lochristi. Het college wordt belast met de verdere uitwerking van het systeem, waaronder het aanduiden van een firma voor de implementatie van het systeem.

Conform maken kleedkamer arbeiders TUD

Op 26 november 2019 maakte Securex, de externe dienst voor preventie en bescherming, in het verslag van de periodieke bezoeken aan de werkplaatsen de opmerking dat de kleedkamers van de TUD onvoldoende ruim zijn voor 40 werknemers, dat ze te klein zijn voor het drogen en verluchten van kleren en dat er geen afzonderlijke kleedruimte is voor vrouwen. Volgens de wetgeving moeten werknemers beschikken over twee individuele kleerkasten en moet er minstens één kraan zijn per drie werknemers die het werk gelijktijdig beëindigen. Door de technische dienst werd een ontwerp opgemaakt. De raming bedraagt 40.000 euro, zonder btw en de werken zouden uitgevoerd worden door eigen personeel. Voor het plaatsen van twee tussenwanden zal een offerte opgevraagd worden en mocht blijken dat deze offerte aanvaardbaar is, zal dit worden uitbesteed.

Leveren en plaatsen speeltoestellen buurtpleintje Merelput

Merelput Lochristi buurtpleintje

In december 2019 vond een inspraakmoment plaats voor de buurtbewoners van de wijk rond Merelput. Het ontwerpplan werd na terugkoppeling met de buurt door het bureau ‘Fris in het Landschap’ aangepast. De opdrachtdocumenten werden opgemaakt door de technische dienst. De totale uitgave wordt geraamd op 20.960 euro zonder btw.

Merelput Lochristi buurtpleintje

Verkaveling Wilgenhof

Goedkeuring wegtracé met de rooilijnen en goedkeuring weg- en rioleringswerken. Op 16 januari 2020 werd aan de verkavelaar het bewijs van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek opgestuurd voor een verkavelingsaanvraag betreffende gronden gelegen in Wilgenhof (15 loten). De kosten voor de aanleg van de wegen- en rioleringswerken zijn ten laste van de verkavelaar. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend. Alle bezwaren worden als ongegrond beschouwd. Voor het technisch dossier worden enkele voorwaarden opgelegd.

Verkaveling Leemstraat

Op 10 januari 2020 werd aan de verkavelaar het bewijs van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek opgestuurd voor een verkavelingsaanvraag betreffende gronden gelegen in de Leemstraat (3 loten). Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. Aan de raad wordt gevraagd de rooilijn goed te keuren (kosteloze grondafstand tot 1m naast de fietspadverharding).

Voorlopige vaststelling Openbaar Vervoerplan korte termijn

De verschillende organen van de vervoerregioraad (de ambtelijke werkgroep, de vervoerregioraad en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Gent) hebben het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 voorbereid. Met de gemeente was er bilateraal overleg op 30 september 2019 en 27 maart 2020. Op 12 mei 2020 keurde het college reeds het ontwerp openbaar vervoersplan op korte termijn goed. In september of oktober zal de vervoerregioraad het Openbaar Vervoerplan definitief samenstellen. Aan de raad wordt gevraagd het Openbaar Vervoerplan korte termijn voorlopig vast te stellen.

Hulpverleningszone Centrum 2de wijziging gemeentelijke dotatie 2020

Op 30 september 2019 keurde de raad de dotatie 2020 goed voor de hulpverleningszone Centrum. Op 23 december 2019 keurde de raad een eerste dotatiewijziging goed, ten gevolge van de beleidsdoelstellingen van de zone (meerjarenplan).

Aan de raad wordt gevraagd een tweede dotatiewijziging goed te keuren, dit ten gevolge van een technische wijziging (aanpassing van de personeelskredieten aan de indexering, aanpassing werkingskredieten, toelage van zone Oost, meerkosten Coronacrisis).

Aan de raad wordt voorgesteld de gewijzigde dotaties goed te keuren:  voor exploitatie 675.552,67 euro, investeringen 72.451,26 euro en bijdrage pensioenen 3.730,61 euro.

Gemeentelijk basisonderwijs

Vaststelling van de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021. Na overleg (personeel, schoolraad, bijzonder onderhandelingscomité) wordt voorgesteld de facultatieve verlofdagen vast te leggen op maandag 12 oktober 2020 en maandag 18 januari 2021 en dit voor alle vestigingen.

Vaststelling lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-2021

GBS Lochristi centrum

Mede op basis van de telling van 1 februari 2020 wordt volgend lestijdenpakket voorgesteld:

• kleuteronderwijs: 393 lestijden hetzij 16 voltijdse betrekkingen en 9 restlestijden, aangevuld met 14 klokuren kinderverzorging (14/32). Dit lestijdenpakket wordt aangevuld met 4 klokuren kinderverzorging en 13 lestijden kleuteronderwijs gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten.

• lager onderwijs: 752 lestijden hetzij 31 voltijdse betrekkingen en 8 restlestijden. Dit lestijdenpakket wordt aangevuld met 6 lestijden gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten.

• Rooms-Katholieke godsdienst:

34 lestijden, aangevuld met 12 lestijden uit de verhoogde werkingsbudgetten

• Vervanging vestigingsplaatsverantwoordelijke: er worden 12 lestijden uit het lestijdenpakket gebruikt voor de aanstelling van een tijdelijke vervanger van de vestigingsplaatsverantwoordelijke (Beervelde).

Daarenboven kunnen ze beschikken over:

• een deeltijdse (18/36) betrekking van ICT-coördinator (beleidsmedewerker), aangevuld

met 12/36 verkregen uit de stimulus-punten van de scholengemeenschap

• een voltijdse betrekking van zorgcoördinator (HOKT), belast met de taken van beleidsondersteuner, en een deeltijdse (26/36) betrekking van zorgcoördinator (HOKT), aangevuld met 4/24 uit het lestijdenpakket;

• een voltijdse betrekking van administratief medewerker met een HOKT-diploma, een voltijdse betrekking van administratief medewerker met een HSO-diploma, en een deeltijdse (20/36) betrekking van administratief medewerker met een HOKT-dip

OCMW-raad

Door het ontslag van een gemeenteraadslid en de aanstelling van een opvolger wordt er akte genomen van de nieuwe samenstelling van de OCMW-raad die van rechtswege bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.

Poetsdienst klusjesdienst en naai- en strijkatelier 3-jaarlijkse indexaties

Dit voorjaar stond de 3-jaarlijkse indexatie gepland. Door de uitbraak van de coronacrisis mochten de huisbezoeken niet uitgevoerd worden en werd er voorrang gegeven aan meer urgentere taken. Er wordt voorgesteld om de indexaties uit te stellen tot 01/01/2021.

Besloten zitting

Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Een voltijdse interieurverzorgster OCMW diende een aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte in bij Fedris. Er wordt voorgesteld de aanvraag in te willigen overeenkomstig het voorstel van Fedris.