Gemeenteraad 30 maart 2020

Jean Marie
0 reactie(s)
achterzijde gemeentehuis Lochristi

Tekst  - Foto JMDB

In Coronatijden moeten ook gemeenteraadsleden zich aanpassen. De zitting wordt niet uitgesteld of verplaatst maar gaat digitaal door. Daarom zullen - na overleg met de verschillende fracties - de agendapunten van de gemeente- en OCMW-raad van 30 maart 2020 langs digitale weg behandeld worden.

De OCMW raad bevat geen punten in openbare zitting. Behoudens 2 verkavelingen vindt u hier de volledige agenda.

Rio act takenpakket 2020

De raad keurde op 28 april 2008 de samenwerkingsovereenkomst (RioAct) voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met de VMW goed. Dit impliceert dat elk jaar een pakket wordt goedgekeurd met de taken die RioAct het komende jaar voor de gemeente dient uit te voeren. De raming bedraagt 193.065 euro zonder btw.

Eerste uitrusting Uyttenhove – leveren en plaatsen takels en trussen

De bouwwerken van site Uyttenhove vorderen goed. Het is aangewezen om de multifunctionele zaal uit te rusten met elektrische takels en trussen. Door de technische dienst werden de opdrachtdocumenten opgemaakt. De raming bedraagt 41.982,00 euro zonder btw.

Energiediensten door Imewo – Fluvius duurzame gebouwen

Op 28 juni 2010 keurde de raad de kaderovereenkomst ’energiediensten voor lokale besturen’ met Imewo goed. Deze energiediensten omvatten het ondersteunen van het energiebeheer in de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting onder de vorm van investeringen, onderhoud, sensibilisatie, … De bestaande overeenkomst is op 31 december 2019 verlopen en aan de raad wordt gevraagd de nieuwe kaderovereenkomst, die op meerdere punten is gewijzigd, goed te keuren. Dit punt werd in de vorige raadszitting verdaagd.

Stookplaats renovatie gemeentehuis Lochristi

De stookplaats van het gemeentehuis dateert van 1994 en beantwoordt niet langer aan de regelgeving inzake brandveiligheid en stookplaats norm NBN B 61-001. Om deze te vernieuwen kan beroep gedaan worden op de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius waardoor Fluvius kan worden aangesteld als opdracht gevend bestuur. De raming voor deze werken bedraagt 109.094,33 euro zonder btw.

Plaatsen fotovoltaïsche cellen groendak site Uyttenhove

Bij de nieuwbouw van site Uyttenhove bedraagt de eis voor hernieuwbare energie 10,0 kWh/m². Omdat in tegenstelling tot het initieel concept de zonnepanelen niet op de sheddaken kunnen worden geplaatst, werd in samenspraak met de ontwerper, de aannemer, Fluvius en de technische dienst een alternatief uitgewerkt waarbij de zonnepanelen worden geplaatst op een specifieke draagstructuur, te voorzien op het groendak.  Het plaatsen van fotovoltaïsche cellen is in overeenstemming met de doelstelling van het Convenant of Mayors en het SEAP. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius kunnen zij worden aangesteld als opdracht gevend bestuur. Het werkte een projectcontract uit voor een installatie met een vermogen van 54 kVA met een jaarlijks verwachte energieopbrengst van 65.200 kWh. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 94.702,29 euro, excl. btw., inclusief een eventuele meerkost van 7.959,95 euro zonder btw voor onvoorziene kosten tijdens de uitvoering. De plaatsing van de structuur werd als meerwerk gegund aan de aannemer van de ruwbouwwerken voor een bedrag van 35.241,65 euro, excl. btw.

buurtpleintje Vaarlaars

Speelweefselplan en onderzoek potentiële skatespots – aanstelling ontwerper

Er is nood aan het ontwikkelen van een visie rond de invulling van nieuwe groenzones en de samenhang tussen verschillende groenzones en buurtpleintjes. Het is daarom aangewezen om een speelweefselplan op te starten om te voorkomen dat buurtpleintjes ad hoc worden aangelegd, zonder enige samenhang en consequente toetsing aan de noden en de reeds aanwezige voorzieningen. De opdrachtdocumenten voor de aanstelling van een ontwerper werden door de jeugddienst opgemaakt. De raming bedraagt 15.000 euro zonder btw.

groenzone kerk Lochristi

Realiseren groene long te Lochristi

De omgeving van de Sint-Niklaaskerk, de oude pastorijwoning met bijbehorende tuin, de parking langs de Dekenijstraat, de oude begraafplaats en de buurtpleintjes langs de Kerkwegelakker en de Charles Vuylstekehof vormen samen een grote oppervlakte waar mogelijk een groene long te realiseren is. Om tot een samenhangende ruimtelijke visie voor dit gebied te komen is het aangewezen een ontwerper aan te stellen. Als vennoot van Veneco kan de gemeente Veneco hiervoor aanstellen zonder een marktbevraging te organiseren. De offerte voor deze opdracht bedraagt 18.825 euro.

Uitbreiding recht van opstal frituur Dorp-Oost

Op 26 juni 2017 keurde de raad de ontwerpakte goed voor het recht van opstal aan de bvba Veerle De Wannemaeker uit Lommel voor het uitbaten van een frituur in Dorp-Oost 32+. Op 19 maart 2019 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor de uitbreiding van de frituur met 23,13 m². Omwille van deze uitbreiding dient ook het recht van opstal uitgebreid te worden. De ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Kim Van Poucke uit Gent. Alle kosten zijn ten laste van de opstalhouder.

Interlokale vereniging ‘De Vijf’

Tijdens de algemene vergadering van het beheerscomité op 19 februari 2020 werden het werkingsverslag en de jaarrekening van het afgelopen werkjaar goedgekeurd. Er werd geen programma en budget meer vastgesteld voor 2020, omdat de vereniging geen werking meer heeft en zal worden vereffend. De jaarrekening en het jaarverslag dienen nu nog ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de leden, waaronder Lochristi.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in verschillende adviesraden en andere gemeentelijke organen

Door de Open VLD-fractie worden enkele wijzigingen voorgesteld bij de vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de jeugdraad en het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek.