Gemeenteraad digitaal

Jean Marie
0 reactie(s)
Werken Uyttehove Lochristi

Tekst - Foto JMDB

Ook deze keer wordt het een videomeeting en is er geen fysieke bijeenkomst. Zal men hiervan -  tot ontsteltenis van de oppositie – opnieuw gebruik maken om een coronabom te lanceren? Het is tot nu toe een routineuze agenda zonder hoofdstuk OCMW.

Investeringsuitgaven

Wateraansluiting Uyttenhove  € 9.392,18 - HP Probook (laptops Corona)  € 7.712,95

Verkaveling Kapelstraat

Op 30 december 2019 werd aan de verkavelaar het bewijs van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek opgestuurd voor een verkavelingsaanvraag betreffende gronden gelegen in de Kapelstraat (2 loten). Voor deze verkaveling dient de voorliggende wegenis te worden overgedragen naar de gemeente en dient de rooilijn de kant van de verkaveling op 3,5 meter uit de as van de weg komen te liggen.

Aankoop deel perceel grond Dorpsstraat 26

Op 29 oktober 2018 keurde de raad het onteigeningsplan alsook het ontwerp van de verkoopbelofte goed voor de wegen- en rioleringswerken in Kapelleken, deel Schoolstraat en deel Dorpsstraat. Ter hoogte Dorpsstraat 26 dient de gemeente een deel van een perceel aan te kopen van 11 ca. en 7dma.  Door landmeter-expert Patrick Windey werd een schattingsverslag opgemaakt. De aankoopprijs, incl. 24,5% wederbeleggingsvergoeding, bedraagt 3.735 euro. Alle kosten zijn ten laste van de gemeente. 

Aankoop projectoren Lodejo en Uyttenhove

Werken Uyttehove Lochristi

De bouwwerken van jeugdhuis Lodejo en site Uyttenhove vorderen goed. Voor beide locaties is het noodzakelijk een projector met elektrisch bedienbaar scherm te voorzien in de polyvalente zaal. Hiervoor kan de gemeente toetreden tot de raamovereenkomst van de provincie voor de aankoop van IT-materiaal waarbij de provincie optreedt als aankoopcentrale. Via deze raamovereenkomst kan ook multimedia-apparatuur aangekocht worden. De aankoop voor de projector met scherm voor de site Uyttenhove wordt geraamd op 22.194 euro, excl. btw en deze voor jeugdhuis Lodejo op 17.131 euro, excl. btw.

Organisatie bebloemingsactie 2020

Er wordt opnieuw een bebloemingsactie georganiseerd voor de versiering van voortuinen en voorgevels door middel van bloeiende planten. De nodige kredieten, voor prijzen in geld en/of natura, zijn voorzien in het budget 2020. Alle inwoners van Lochristi kunnen deelnemen. De keuring van de bebloemingsinitiatieven gebeurt door een deskundige jury in de loop van de maand augustus.

Verder nog de goedkeuring van de agenda’s voor algemene vergaderingen van Crematoria Westlede, IMVW (in vereffening), Veneco, Zefier, IDM, TMVW, IMEWO, Eva sportpromotie.

Zefier - https://www.jaarverslag.zefier.be/2018/algemene-info/ - is vrij nieuw en is actief in hernieuwbare energie. Lochristi heeft er een participatie.

bebloemingsaktie

Intekening op de uitgifte van aandelen APT (Publi-T) door Imewo

De raad van bestuur van Imewo heeft beslist in te tekenen op nieuwe aandelen Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert. Om de gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in deze investering en te genieten van de bijbehorende winsten, gaat Imewo over tot de uitgifte van 520.256 nieuwe aandelen Apt. Aan Lochristi worden 6.719 aandelen Apt aangeboden aan een eenheidsprijs van 27,57 euro per aandeel voor een totaal bedrag van 185.242,83 euro.

De verwachte dividendopbrengst op de nieuwe aandelen bedraagt 3,2%. De gemeente heeft de volledige vrijheid al dan niet in te gaan op dit aanbod en kan tevens kenbaar maken dat ze eventueel bijkomende aandelen wil verwerven indien zou blijken dat niet alle deelnemers van Imewo intekenen op de hen voorbehouden aandelen.  De financiering kan gebeuren door een inbreng van eigen middelen of een (interne) financiering op niveau van Imewo zonder inbreng van eigen middelen (via herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas), aangevuld met een bankfinanciering afgesloten door Imewo).

De financieel directeur adviseert om in te tekenen op de bijkomende aandelen ten bedrage van 185.242,83 via financiering op niveau van Imewo, zonder inbreng van eigen middelen en om niet in te tekenen op eventuele bijkomende aandelen.

Gemeentepersoneel.  Aanpassing formatie van administratief en technisch personeel

Sinds 1 september 2015 heeft Kunstacademie Ter Beuken een filiaal te Lochristi. Ingevolge de bepalingen in de statuten van de interlokale vereniging dient de gemeente  in te staan voor het toezicht in de vestigingsplaats gedurende de uren van de openstelling en kan ten behoeve hiervan niet-gesubsidieerd personeel aangesteld worden. Er werd hiervoor een contractuele deeltijdse betrekking van toeziener in een filiaal van de academie (rang Dv) voor 12 uren per week (12/38) voorzien in de personeelsformatie vanaf 1 september 2015. Door de groei van het filiaal is het noodzakelijk om meer uren toezicht te voorzien. Er wordt voorgesteld om de personeelsformatie uit te breiden met een contractuele deeltijdse betrekking van toeziener in een filiaal van de academie (rang Dv) voor 7 uren per week (7/38), vanaf 1 september 2020.

Je kan het allemaal live volgen via you tube vanaf 19.45 uur 

https://www.youtube.com/watch?v=KysgIrwpA9Y