Gemeenteraad op 23 december

Jean Marie
0 reactie(s)
achterkant gemeentehuis Lochristi

Tekst - Foto JMDB

In deze laatste gemeenteraad van 2019 komen de toekomstplannen 2020-2025 op tafel alsook de belastingtarieven en die worden aangepast of blijven geljk. Opcentiemen, onroerende voorheffing, milieubelastingen en andere.

Mededelingen

Prentenboekenbakken bibliotheek Reinaert   14.069,88 euro

Eerste uitrusting Lodejo en Uyttenhove – aankoop geluidsinstallatie

De bouwwerken van jeugdhuis Lodejo en site Uyttenhove vorderen. Voor beide locaties is het aangewezen om een vaste geluidsinstallatie te voorzien. Hiervoor kan de gemeente toetreden tot de raamovereenkomst van de provincie voor de aankoop van IT-materiaal waarbij de provincie optreedt als aankoopcentrale. Via deze raamovereenkomst kan ook audioapparatuur aangekocht worden.  De aankoop voor de geluidsinstallatie voor de site Uyttenhove wordt geraamd op 30.524,45 euro zonder btw en deze voor jeugdhuis Lodejo op 29.404,35 euro.

Wegen- en rioleringswerken Magret- en Rietveldstraat.  Goedkeuring addendum

Op 31 augustus 2015 keurde de raad de samenwerkingsovereenkomst goed met Aquafin  alsook de ereloonovereenkomst met Aquafin en studiebureau Koppen & Cie in het kader van de wegen- en rioleringswerken Magret- en Rietveldstraat. Op 5 april 2019 besliste de Vlaamse regering om het deel dat in aanmerking komt voor subsidie ten laste te nemen via het Lokaal Pact. Hierdoor zal Aquafin de studieopdracht bekostigen alsook de werken, met uitzondering van de wegverfraaiing. Aan de raad wordt gevraagd het addendum goed te keuren.

Recht van opstal en vestigen erfdienstbaarheid brandweerkazerne - goedkeuring ontwerpakte

brandweerkazerne Lochristi

Op 25 januari 2016 keurde de raad de aangepaste bruikleenovereenkomst en de bijakte goed voor de brandweerkazerne. Op 18 december 2017 keurde de raad vervolgens een tweede bijakte goed. Door landmeter-expert Kevin De Guchtenaere werd op 7 maart 2019 een proces-verbaal van opmeting opgemaakt. Notaris Charlotte Tomme uit Gent maakte de ontwerpakte op voor het verlenen van een recht van opstal tot 31 december 2057 aan de hulpverleningszone Centrum (Oost-Vlaanderen) met betrekking tot de brandweerkazerne (en eventuele uitbreiding) alsook voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ‘recht van doorgang’ ten behoeve van het in opstal gegeven goed. Het recht van opstal wordt ‘om niet’ verleend en het recht van doorgang wordt kosteloos gevestigd. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen energiehuis Veneco en gemeente

Veneco werd door het Vlaams Energieagentschap erkend als Vlaams Energiehuis voor de deelnemende gemeenten waaronder Lochristi. Naar aanleiding van het BVR Energiehuizen werd de taakstelling, naast het verstrekken van de Vlaamse Energielening, uitgebreid met het beheren van de lening in het kader van het noodkoopfonds en de organisatie van laagdrempelige energieloketten in elke deelnemende gemeente. Op 29 oktober 2019 gaf het college gunstig advies op het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst. Voor Lochristi wordt jaarlijks 3.920 euro toegekend voor het inrichten van het energieloket. 

Politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate - goedkeuring gemeentelijke dotatie 2020

Naar jaarlijkse gewoonte dient de raad de gemeentelijke dotatie voor de politiezone goed te keuren. Voor het eerst is de dotatie opgesplitst in een exploitatiedotatie (2.139.436,47 euro) en een investeringsdotatie (138.729,25 euro). De politiebegroting werd voorgelegd aan de politieraad op 18 december.

Hulpverleningszone Centrum - wijziging gemeentelijke dotatie 2020

Op 30 september jl. keurde de raad de dotatie 2020 goed voor de hulpverleningszone Centrum. Ten gevolge van de beleidsdoelstellingen van de zone (meerjarenplan) wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Aan de raad wordt voorgesteld de gewijzigde dotaties goed te keuren: - Voor exploitatie 691.737,94 euro - investeringen 76.656,91 euro - bijdrage pensioenen 3.730,61 euro

Belastingreglementen

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor aanslagjaar 2020, waarbij de gemeentelijke opcentiemen op 850 worden gebracht. Deze verhoging treft eigenaars van onroerend goed.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor aanslagjaar 2020, met behoud van de aanslagvoet van6,9%.

Grond- en zavelgroeven

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor aanslagjaar 2020 met behoud van de aanslagvoet op 0,12 euro per ton.

Leegstaande woningen en gebouwen

Een volledig gebouw/woning wordt in aanslagjaar 2020 belast tegen 1.500 euro, een (studenten)kamer tegen 150 euro en een andere woongelegenheid (bijvoorbeeld appartement) aan 750 euro. Deze bedragen worden verder licht verhoogd in de aanslagjaren 2021, 2022, 2023, 2024. Vanaf aanslagjaar 2021 worden de tarieven verdubbeld van zodra er sprake is van 36 maanden inventarisatie in het gemeentelijk leegstandsregister. Verder wordt voorgesteld een aantal kleine aanpassingen en verbeteringen aan te brengen aan het reglement.

Ontbreken van parkeerplaatsen

Omdat de huidige belasting niet voldoende ontradend werkt, wordt voorgesteld het belastingreglement te wijzigen door het bedrag van de belasting te brengen op 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats.

Inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor een periode van 01.01.2020 tot en met 31 december 2025, met behoud van de aanslagvoeten.

Parkeren in de blauwe zone en op plaatsen voor kort parkeren

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor een periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2025 met behoud van de aanslagvoet.

Onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen (activeringsheffing)

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor een periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2025. De belasting wordt gewijzigd naar 0,50 euro per vierkante meter, met een minimale aanslag van 250 euro per bouwperceel.

 Aanvraag van administratieve stukken

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor een periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2025. Het reglement wordt licht gewijzigd en de tarieven aangepast naar aanleiding van de aanpassingen die bij de FOD Binnenlandse Zaken worden doorgevoerd.

Algemene milieubelasting

Er wordt voorgesteld het belastingreglement te hernieuwen voor een periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2025 met aanpassing van de belasting naar 55 euro per gezin (nu 50). De belastingverminderingen worden evenredig opgetrokken.

Verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Er wordt voorgesteld een nieuw belastingreglement vast te stellen op het niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten, op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De belasting wordt gerekend volgens het gewicht van de drukwerken. Een aantal vrijstellingen worden voorzien voor verenigingen.

Aanvraag omgevingsvergunningen

Er wordt voorgesteld een nieuw belastingreglement vast te stellen op de aanvraag van omgevingsvergunningen en andere handelingen en aanvragen in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet en de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. De belasting wordt vastgesteld volgens dossiertype en volgens procedurestap.

Tweede verblijven

Er wordt voorgesteld een nieuw belastingreglement op de tweede verblijven vast te stellen met een belasting die in aanslagjaar 2020 600 euro bedraagt en de volgende aanslagjaren licht wordt verhoogd.

Retributiereglementen

1.Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Er wordt voorgesteld het retributiereglement te wijzigen en de retributies in lijn te brengen met de nieuwe tarieven zoals ons gecommuniceerd door Fluvius. 

2.Begraafplaatsen

Er wordt voorgesteld het retributiereglement te actualiseren door aanpassing van de tarieven en een aantal kleine correcties.

3.Aansluitingen op de riolering, overwelven van straatgrachten, aanpassen van boordstenen en voetpaden, plaatsen van greppels

Er wordt voorgesteld het retributiereglement te wijzigen door uitbreiding van de titel en het voorwerp (aanpassing boordstenen en voetpaden, plaatsen greppels) en de retributies voortaan af te stemmen op de tarieven van het lopende onderhoudscontract met de aannemer aangesteld door de gemeente.

4.Afleveren van fotokopieën

Er wordt voorgesteld het retributiereglement te wijzigen door tarieven te voorzien naargelang het soort kopie.

5.Verstrekken van administratieve inlichtingen

Er wordt voorgesteld het retributiereglement te wijzigen door de prestaties te laten vergoeden op basis van het gepresteerde werk van de ambtenaar die de opzoekingen doet.

6. Opruimen van sluikstorten

Er wordt voorgesteld een retributiereglement vast te stellen (in plaats van het vorige belastingreglement), dit op vraag van de hogere overheid: de werkelijke kosten moeten worden vergoed met een minimum van 125 euro per ophaalbeurt.

Budgetwijziging gemeente 2019

In functie van een aantal nieuwe gegevens en de evolutie van enkele lopende dossiers is het noodzakelijk het budget 2019 aan te passen.  Aan de raad wordt gevraagd de budgetwijziging 2019 van de gemeente, bestaande uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, vast te stellen.

Beleids- en beheers cyclus - meerjarenplan 2020-2025

Ingevolge het decreet over het lokaal bestuur moeten de beleidsrapporten van gemeente en OCMW, die als aparte rechtspersonen blijven bestaan, een geïntegreerd geheel vormen. Artikel 249 van dit decreet bepaalt dat de gemeenteraad en de OCMW-raad elk stemmen over hun deel van het beleidsrapport (i.c. het meerjarenplan), waarna de gemeenteraad het deel vastgesteld door de OCMW-raad, moet goedkeuren. Dit laatste kan dus pas gebeuren na de zitting van de OCMW-raad

OCMW

Beleids- en beheers cyclus: meerjarenplan 2020-2025

Zoals beschreven dient de gemeenteraad het deel OCMW, dat  werd vastgesteld door de OCMW-raad, goed te keuren. Hierdoor wordt het meerjarenplan 2020-25 geacht definitief in zijn geheel te zijn vastgesteld.

Woonzorgcentrum

Opstart ontwerp-studie en coördinatie uitbreiding en verbouwing WZC Sint-Pieter

In de O.C.M.W. raad van 02.09.2019 werd het programma van eisen voor de uitbreiding en renovatie van het WZC vastgesteld. Aan de raad wordt gevraagd om  het bestek en de raming voor de opdracht ‘ontwerp-studie en coördinatie uitbreiding en verbouwing bestaand woonzorgcentrum’,  goed te keuren en de lastvoorwaarden  vast te leggen voor de ontwerp-studie en coördinatie van het bouwproject.

Geïndividualiseerd project voor Maatschappelijke Integratie. Aanpassing 

Begin september 2019 werd er een inspectie uitgevoerd door de POD maatschappelijke integratie. Hierbij werd opgemerkt dat er twee GPMI’s nodig zijn (een algemeen GPMI  en een GPMI voor  studenten) én er een bevoegdheidsclausule dient toegevoegd te worden. Aan de raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de aanpassing van het geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie.