Gemeenteraad op 26 september 2022

Jean Marie
0 reactie(s)
herfstbloeier

Tekst - Foto JMDB ©

Maandag is er weer gemeenteraad om 20 uur in de raadzaal en je kunt die ook volgen via livestream https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi Er komt een kunstwerk op de rotonde in Zeveneken, aanwervingen zijn op til bij de technisch uitvoerende dienst en het OCMW. Daar worden ook het oproepsysteem en 10 RVT-zetels vervangen.

Mededelingen

Renovatie Sporthal Zaffelare (brandveiligheid € 20.945,31 en evacuatie)

Randapparatuur ICT/telefonie (VPN LOS, bib…) € 2.770,90

Uyttenhove ontvangstbalie Cultuurzaal € 1.324,95

Oplaadkarren voor Chromebook school € 12.030

Gedeeltelijke verlegging en afschaffing van buurtwegen 27 en 29

De Langenaarstraat is deels gelegen op grondgebied Lochristi en deels op grondgebied Gent. In de praktijk is de Langenaarstraat (visueel) niet meer aanwezig op het terrein van de huidige zandwinningssite (de toekomstige groenpool). De toegang tot fase 1 van de groenpool Wonderwoud is op een iets andere plaats voorzien dan waar de Langenaarstraat volgens de Atlas der Buurtwegen zou lopen. Naar aanleiding van de geplande inrichting van fase 1 van de groenpool Wonderwoud en de in te dienen omgevingsvergunningsaanvraag dienen de buurtwegen 27 en 29 deels verlegd en afgeschaft te worden. De overige (delen van) aanwezige buurtwegen vallen buiten fase 1 van de groenpool Wonderwoud. Aan de raad wordt gevraagd de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van buurtwegen 27 en 29 (Langenaarstraat), zoals aangegeven op het rooilijnplan, voorlopig vast te stellen.

Realisatie kunstwerk rotonde Zeveneken

Na de voltooiing van de werkzaamheden aan de N70 in de dorpskom Zeveneken wordt werk gemaakt van een groot kunstwerk op de rotonde ter hoogte van de kruising met de Zavel. De cultuurdienst zocht, rekening houdend met voorwaarden AWV en Vlaamse Bouwmeester, naar een kunstenaar. Aan de raad wordt derhalve voorgesteld de plaatsing van een kunstwerk goed te keuren en de kunstenaar aan te stellen binnen dit dossier. De kostprijs wordt geraamd op 46.780 euro, excl. 6% btw en excl. sokkel en fundering.

Retributies gemeentelijke basisschool. Wijziging reglement

In de vorige raadszitting werden het schoolreglement en de infobrochure voor de gemeentelijke basisschool aangepast. De aangepaste prijzen (maaltijden, schoolreizen…) moeten ook nog opgenomen worden in het retributiereglement voor de gemeentelijke basisschool, laatst aangepast in zitting van 31 augustus

Uitbreiding personeelskader (technische uitvoerende dienst)

De technische uitvoerende dienst kampt al een aantal jaren met een te hoge werkdruk, waardoor de taken niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. Deze hoge werkdruk wordt onder andere veroorzaakt door korte en middellange afwezigheden wegens ziekte bij de medewerkers, en door periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking of zorgkrediet van de medewerkers die niet (kunnen) vervangen worden. Door de krapte op de arbeidsmarkt voor deze profielen is het moeilijk om goede medewerkers aan te trekken met een vervangingsovereenkomst. Om het aantal werklieden op peil te houden is het aangewezen om potentiële kandidaten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan te bieden.

Hiertoe wordt voorgesteld het personeelskader van de technische uitvoerende dienst uit te breiden met 3 voltijdse betrekkingen van contactueel geschoold werkman.

De punten over de jaarrekeningen van de kerkfabrieken laten we achterwege.

OCMW-RAAD

Vervanging oud oproepsysteem WZC Sint-Pieter

Het huidige oproepsysteem van het WZC Sint-Pieter moet dringend vervangen worden omdat het sterk verouderd is en daarom ook geen enkele ondersteuning meer krijgt van de firma die het destijds installeerde. Er wordt aan de OCMW-raad gevraagd om dit dossier via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten en het bestek goed te keuren. De kostprijs wordt geraamd op 111.361,04 euro excl. btw.

Vervanging van 10 RVT zetels voor het WZC Sint-Pieter

Een gedeelte van de huidige RVT zetels van het WZC Sint-Pieter is dringend aan vervanging toe omdat deze te sterk versleten zijn en bepaalde stukken ervan kapot zijn. Er wordt aan de OCMW-raad voorgesteld om dit dossier via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten en het bestek goed te keuren. De kostprijs wordt geraamd op 16.067,02 euro excl. btw.

Uitbreiding personeelskader WZC (zijinstroom zorgpersoneel)

De schaarste op de arbeidsmarkt in de zorgsector maakt het extreem moeilijk om nieuwe kandidaten voor zorgprofielen aan te trekken. Dit geldt des te meer voor aanstellingen met een vervangingsovereenkomst. Bovendien komen er verschillende pensioneringen aan. Om een kwalitatieve verzorging te blijven garanderen aan de bewoners van het woonzorgcentrum is het aangewezen om potentiële kandidaten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan te bieden. Hiertoe wordt voorgesteld het personeelskader van het woonzorgcentrum uit te breiden met 5 FTE in de functie van logistiek assistent voor onbepaalde duur, als onderbezetting van zorgkundigen en verpleegkundigen en ondertussen deze personeelsleden toe leiden tot een opleiding zorgkundige en/of verpleegkundige.

Uitbreiding personeelskader (vlinderfunctie sociale dienst)

Veel lokale besturen ervaren moeilijkheden om de openstaande vacatures voor maatschappelijk werker in te vullen. Naar schatting zijn er op dit moment zo’n 150 openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers bij de OCMW’ s. Ondertussen staan de OCMW ’s voor grote uitdagingen door de coronacrisis, de stijgende energiefacturen én de vluchtelingencrisis.

Hiertoe wordt voorgesteld het personeelskader van de sociale dienst uit te breiden met 1 voltijdse betrekking van maatschappelijk werker in contactueel verband (onbepaalde duur).