Gemeenteraad op 27 juni 2022

Jean Marie
0 reactie(s)
Het is in principe de laatste voor de vakantie. Uitgebreide agenda met belangrijke punten fietsvriendelijkheid en veiligheid, gemeentelijke basisschool, brandweer, cadeaubon, sociale huisvestingsmaatschappij en andere. Vanaf 20 uur in de raadzaal of via het you tube kanaal van de gemeente. https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi  Aanleg fietspad Verleydonckstraat. Goedkeuring ontwerpakte grondinnemingen Voor de realisatie van het fietspad in de Verleydonckstraat dienden een aantal innemingen te worde

© JMDB

Het is in principe de laatste voor de vakantie. Uitgebreide agenda met belangrijke punten fietsvriendelijkheid en veiligheid, gemeentelijke basisschool, brandweer, cadeaubon, sociale huisvestingsmaatschappij en andere. Vanaf 20 uur in de raadzaal of via het you tube kanaal van de gemeente. https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi

Aanleg fietspad Verleydonckstraat. Goedkeuring ontwerpakte grondinnemingen

Voor de realisatie van het fietspad in de Verleydonckstraat dienden een aantal innemingen te worden gerealiseerd. Het onteigeningsplan werd eerder opgemaakt door landmeter-expert Duynslaeger en de meeste notariële aktes werden reeds verleden. De ontwerpakte voor de innames 8, 9, 13 en 14 werd recentelijk opgemaakt door notaris Sara De Groote. De totale aankoopprijs wordt vastgesteld op 7.641 euro. Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, met het oog op de inlijving bij het openbaar domein.

N449 Slagmanstraat Lochristi

Aanleg fietspaden langs N449. Goedkeuring addendum koepelmodule

Voor de realisatie van wegen- en rioleringswerken met fietsinfrastructuur langs de N449 is er een samenwerking tussen gemeente Lochristi, gemeente Wachtebeke, Aquafin en het Vlaamse Gewest. De bestaande koepelmodule 44034/4/13a-17a heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 28 november 2022. Gezien de problemen met het initiële studiebureau kan het dossier binnen deze looptijd niet worden gerealiseerd. Inmiddels is de procedure lopende om een nieuw studiebureau aan te stellen.

Het is derhalve aangewezen de looptijd van de koepelmodule 44034/4/13a-17a te verlengen met een periode van 10 jaar. Hiertoe werd door het Vlaamse Gewest een addendum bij de oorspronkelijke koepelmodule opgemaakt.

Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Gemeentehuis'. Voorlopige vaststelling

De gemeenteraad stelde op 26 februari 2018 Veneco aan als ontwerper van het RUP ‘Gemeentehuis’. De procesaanpak van het RUP ‘Gemeentehuis’ is gebaseerd op de procedure zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en bestaat uit vijf fasen:

Fase 1: startnota

Fase 2: scopingnota

Fase 3: voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan

Fase 4: ontwerp van ruimtelijke uitvoeringsplan (voorlopige vaststelling door de gemeenteraad)

Fase 5: definitieve vaststelling ruimtelijk uitvoeringsplan (door de gemeenteraad)

De startnota werd goedgekeurd door het college op 4 december 2018. Er werd over deze startnota een publieke raadpleging georganiseerd vanaf 7 januari t.e.m. 7 maart 2019, met een participatiemoment op 23 januari 2019. Alle adviserende instanties gaven een gunstig advies. Tussen september en december 2020 werd een verkeersonderzoek uitgevoerd door studiebureau Mint. De resultaten van de publieke raadpleging en adviesronde over de startnota zijn terug te vinden in scopingnota, goedgekeurd door het college op 19 maart 2021.

Na deze nota werd het voorontwerp-RUP “Gemeentehuis” opgemaakt. Er werd advies gevraagd aan het departement omgeving van de Vlaamse overheid, de adviserende instanties van de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro). Alle adviezen zijn gunstig.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemeentehuis”, omvattende een grafisch verordenend plan, de bijhorende verordende stedenbouwkundige voorschriften, een register plancompensaties, een procesnota, een toelichtingsnota voorlopig vast te stellen en het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de organisatie van het openbaar onderzoek en het versturen van dit ontwerp-RUP naar de deputatie en het departement omgeving van de Vlaamse overheid

Vaststelling reglement gemeentelijke cadeaubon

Op 29 juni 2020 besliste de raad tot de uitgifte van een tijdelijke ‘Locobon’. Deze bon konden de inwoners van de gemeente Lochristi besteden bij de lokale handelaars. De gemeente wenst de lokale economie verder te versterken en het lokaal aankopen bij haar inwoners te stimuleren, ook in het kader van de relance na de coronapandemie. Daaruit groeide het idee om de cadeaubon structureel te verankeren en hiermee voor een permanente ondersteuning van de lokale economie te zorgen. Hiertoe werd een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen, en er werd een subsidie toegekend van 2.500 euro. Met deze subsidie wenst de provincie steden en gemeenten te stimuleren om te investeren in acties die de detailhandel, middenstand en horeca in de gemeente ondersteunen. Op 25 februari 2022 gunde het college de ontwikkeling van een gemeentelijke cadeaubon aan Kivalo en op 10 juni 2022 werd het huishoudelijk reglement over de Lochristi-bon principieel door het college aanvaard. Vervolgens gaf de ondernemersraad op 30 maart 2022 een positief advies.

Er is een eenmalige opstart- en implementatiekost van 1.450 euro, excl. btw en een jaarlijkse kostprijs van 4.638 euro, excl. btw voor een licentie (onderhoudscontract + updates) van de software. Aan de raad wordt gevraagd het reglement voor de Lochristi-bon vast te stellen.

Toekenning projectsubsidie Cultuursmakers

De cultuurdienst ontving een projectsubsidieaanvraag voor 100 jaar cultuurbeleving (Cultuursmakers). De cultuurraad bracht een gemotiveerd gunstig advies uit en stelt een subsidiebedrag van 1.500 euro voor. Het college stelt voor dit advies te volgen en een projectsubsidie van 1.500 euro toe te kennen, in toepassing van de artikelen 19, 23 en 29 van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad

Omvorming van de SHM Eigen Dak tot woonmaatschappij

Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) één woonactor vormen met maar één speler per lokaal bestuur: de woonmaatschappij. In onze werkingsregio Gent-Oost zal de bestaande sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij indienen. Aangezien het in ons werkingsgebied Gent-Oost technisch/organisatorisch moeilijk haalbaar is om dit in 2022 te realiseren, zal SHM Eigen Dak aan de Vlaamse Regering een tijdelijke verlenging vragen van haar huidige erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 juni 2023. Bij deze aanvraag dient een advies gevoegd te worden van de respectieve gemeenteraden van het werkingsgebied dat het stappenplan voldoet aan onze doelstellingen.

Vaststelling vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023

Na overleg (personeel, schoolraad, bijzonder onderhandelingscomité) wordt voorgesteld de facultatieve verlofdagen vast te leggen op vrijdag 7 oktober 2022 en maandag 23 januari 2023 (dag na schooltoneel), en dit voor alle vestigingen.

Vaststelling lestijdenpakket voor het gemeentelijk basisonderwijs schooljaar 2022 - 2023

Mede op basis van de telling op de eerste schooldag van februari 2022 wordt volgend lestijdenpakket voorgesteld:

Kleuteronderwijs: 366 lestijden hetzij 15 voltijdse betrekkingen en 6 restlestijden, aangevuld met 31 klokuren kinderverzorging (31/32) en 12 lestijden ondersteuning kerntaken van het onderwijzend personeel. Dit lestijdenpakket wordt aangevuld met 33 klokuren kinderverzorging gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten.

Lager onderwijs: 719 lestijden hetzij 29 voltijdse betrekkingen en 23 restlestijden, aangevuld met 11 lestijden aanvangsbegeleiding en 3 lestijden samen school maken

Rooms-Katholieke godsdienst: 32 lestijden, aangevuld met 10 lestijden uit de verhoogde werkingsbudgetten

Vervanging vestigingsplaatsverantwoordelijke: Er wordt voorgesteld 12 lestijden uit het lestijdenpakket te gebruiken voor de aanstelling van een tijdelijke vervanger van de vestigingsplaatsverantwoordelijke (Beervelde).

Daarenboven kunnen we beschikken over:

Een deeltijdse (27/36) betrekking van ICT-coördinator (beleidsmedewerker), dit wordt aangevuld met 11/36 verkregen uit de stimulus-punten van de scholengemeenschap;

Een voltijdse betrekking van zorgcoördinator (HOKT), belast met de taken van beleidsondersteuner, een voltijdse en een deeltijdse (8/36) betrekking van zorgcoördinator (HOKT);

Een voltijdse betrekking van administratief medewerker met een HOKT-diploma, een voltijdse en een deeltijdse betrekking (19/36) van administratief medewerker met een HSO-diploma, en een deeltijdse (14/36) betrekking van beleidsondersteuner.

Hulpverleningszone Centrum. Wijziging gemeentelijke dotatie 2022

Op 25 oktober 2021 keurde de raad de dotatie 2022 goed voor de hulpverleningszone Centrum. Om enkele redenen (o.m. verhoging personeels- en energiekredieten, verwerken resultaat 2021) wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld de volgende gewijzigde dotaties voor2022 goed te keuren:

Exploitatie: 751.957 euro - investeringen: 80.392 euro - bijdrage pensioenen: 2.463,04 euro

Interlokale vereniging Covid Scheldekracht. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021

De raad besliste op 22 februari 2021 om toe te treden tot de interlokale vereniging ‘Covid Scheldekracht’, de statuten goed te keuren en de gemeentelijke vertegenwoordigers aan te duiden. Op 28 februari 2022 verklaarde de raad zich akkoord om de duurtijd van deze interlokale vereniging met één jaar te verlengen. Conform de overeenkomst wordt de jaarrekening 2021 en het bijbehorend jaarverslag aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

Nieuwe straatnaam voor project in Dorp-Oost (private weg). Voorlopige aanvaarding

Voor een nieuw project te Dorp-Oost van Urban Link, waarvoor een omgevingsvergunning werd aangevraagd, worden veel woongelegenheden gecreëerd. Voor de evacuatieweg doorheen de zone (breedte van 4 m) vraagt de brandweer een aparte straatnaam, ten einde de hulpdiensten op een zo snel mogelijk manier ter plaatse te krijgen (GPS).

Het voorstel van de cultuurraad (Hospiceweg) wordt voor voorlopige aanvaarding aan de gemeenteraad voorgelegd. Na deze voorlopige aanvaarding wordt er een openbaar onderzoek gevoerd van 30 dagen, en nadien kan het voorstel definitief aanvaard worden door de gemeenteraad.

Jaarrekening 2021. Vaststelling deel gemeente

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2021, deel gemeente, vast te stellen. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de OCMW-raad elk stemmen over hun deel van het beleidsrapport, waarna de gemeenteraad het deel vastgesteld door de OCMW-raad, moet goedkeuren. Dit laatste kan dus pas gebeuren na de zitting van de OCMW-raad.

Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, vast te stellen. Deze vierde aanpassing van het meerjarenplan is nodig gezien de impact van de gestegen energieprijzen, inflatie, diverse overschrijdingen van de spilindex met loonindexeringen tot gevolg ,… op de exploitatiebudgetten van de gemeente en het OCMW. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de OCMW-raad elk stemmen over hun deel van het beleidsrapport, waarna de gemeenteraad het deel vastgesteld door de OCMW-raad, moet goedkeuren. Dit laatste kan dus pas gebeuren na de zitting van de OCMW-raad.

OCMW

Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW

Na vaststelling van de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente door de gemeenteraad en na vaststelling van de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW door de OCMW-raad, moet de gemeenteraad de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, nog goedkeuren. Door deze goedkeuring van het deel OCMW, wordt de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025, geacht definitief in zijn geheel te zijn vastgesteld.

Jaarrekening 2021. Goedkeuring deel OCMW

Na vaststelling van de jaarrekening 2021, deel gemeente door de gemeenteraad en na vaststelling van de jaarrekening 2021, deel OCMW door de OCMW-raad, moet de gemeenteraad de jaarrekening 2021, deel OCMW, nog goedkeuren. Door deze goedkeuring van het deel OCMW, wordt de jaarrekening 2021, geacht definitief in zijn geheel te zijn vastgesteld.

Mededelingen

- BI/AR 095300/2350000 Ligorthese WZC € 10.731,85

Jaarrekening 2021 - vaststelling deel OCMW

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de jaarrekening 2021, deel OCMW vast te stellen. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de OCMW-raad elk stemmen over hun deel van het beleidsrapport, waarna de gemeenteraad het deel vastgesteld door de OCMW-raad, moet goedkeuren.

Wie alles wil nalezen? https://www.lochristi.be/agendaplusnotulen/1683/gemeente--en-ocmw-raad