Gemeenteraad op 28 juni 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
Gemeenteraad Lochristi 28 juni 2021

Tekst - Foto JMDB/Bennie Vanderpiete ©

Om 20 uur komt de gemeente- en OCMW-raad samen via Teams. Je kan de zitting rechtstreeks volgen https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi. Beervelde 100 jaar krijgt subsidie, de GBS kijkt naar volgend schooljaar en het ontwerp voor het fietspad langs N449 zit in het slop.

1. Mededelingen

Traplift Kasteelstraat 6 (1) en (2) 6.900 en 6900 - Ecogazon begraafplaatsen 871,32 - teelaarde her aanleg begraafplaatsen 371,51 en aankoop HP Probook 1.027,28

2. Aankoop elektrisch aangedreven bestelwagen met kiplaadbak

De voertuigen van de groendienst zijn oud (meer dan 16 jaar gemiddelde leeftijd), milieuverontreinigend en worden dagelijks ingezet voor de uitvoering van het onderhoud en de herstellingen van het groen patrimonium. Momenteel wordt er bovendien een bestelwagen gehuurd om al het personeel van de groendienst op een coronaveilige manier te vervoeren.

De catalogi van de elektrisch aangedreven bestelwagens van Fluvius en de Vlaamse Gemeenschap werden geraadpleegd maar er werd geen geschikt voertuig in de aanbieding gevonden. Door de technische dienst werden de opdrachtdocumenten met de noodzakelijke technische specificaties voor de “Aankoop bestelwagen met kiplaadbak” opgesteld. Aan de duurzaamheidsambtenaar werd eveneens advies gevraagd. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62.000 euro, excl. btw. Deze aankoop past volledig binnen de vernieuwing van het burgemeestersconvenant van 2020.

3. Aankoop ICT-materieel via raamcontract stad Brugge

Jaarlijks worden de laptops en computers ouder dan 5 jaar vervangen. De komende jaren moeten ook de netwerk switchen vervangen worden, zijn de servers en storage aan vernieuwing en uitbreiding toe, dient de geluidsuitrusting in de raadzaal vernieuwd te worden en moet de firewall om de paar jaar worden herbekeken om up-to-date te blijven op vlak van beveiliging.

Door toe te treden tot het raamcontract van stad Brugge, waarvoor de raad van stad Brugge op 24 april 2018 de opdrachtdocumenten goedkeurde voor de opdracht ‘nieuw raamcontract ICT’ via een mededingingsprocedure met Europese publicatie, dient de ICT-dienst van de gemeente Lochristi geen afzonderlijke overheidsopdrachten uit te schrijven, wat tijdbesparend is. Door de schaalvergroting kunnen ook betere prijzen worden verkregen. Dit raamcontract loopt over de dienstjaren 2019 – 2024. De kostprijs voor de aankopen voor de gemeente Lochristi wordt geraamd op respectievelijk 330.000 euro, incl. btw voor het dienstjaar 2021, 79.000 euro, incl. btw voor het dienstjaar 2022, 101.000 euro, incl. btw voor het dienstjaar 2023 en 90.000 euro, incl. btw voor het dienstjaar 2024. Deze uitgaven zijn voorzien in het meerjarenplan van 2020 – 2024.

4. Collectief beheer van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater

Op 10 maart 2006 nam de Vlaamse regering het besluit houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van zoneringsplannen. Het zoneringsplan voorziet voor bepaalde zones, omwille van de rendabiliteit, een individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater (afgekort ‘IBA’) i.p.v. een collectieve riolering.

Het is aangewezen een reglement vast te stellen tot het collectieve beheer van IBA’s door de gemeente, om volgende redenen:

• alleen in dat geval kunnen alle burgers, waarvan het huishoudelijk afvalwater nog niet wordt gezuiverd gelijk worden behandeld, omdat dan het huishoudelijk afvalwater van alle burgers door de overheid gezuiverd kan worden (gelijkheidsbeginsel),

• één van de opdrachten van de gemeente is om het leefmilieu zoveel mogelijk te beschermen in de praktijk wordt vastgesteld dat private IBA’s veelal niet goed functioneren,

• het Vlaamse gewest verleent enkel nog subsidie voor de aanleg van een IBA’s indien de installatie aangekocht, geplaatst en beheerd wordt door een rioolbeheerder.

Op 17 december 2018 nam de raad de principebeslissing tot aanpassing van de overeenkomsten met de drinkwatermaatschappijen in het kader van de decretale saneringsverplichting, waarbij de gemeentelijke tarieven voor BOT en VEW zijn vastgesteld op 1,4 maal de bovengemeentelijke bijdrage. Het is aangewezen een tarief in te voeren voor IBA’s die door de gemeente collectief worden beheerd.

5. Subsidiereglement voor de aanleg van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties

Op 30 november 2015 herzag de raad het subsidiereglement voor de aanleg van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties en heden (vorig punt) stelde de raad het reglement en modelovereenkomst voor het collectief beheer van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater vast. Het reglement voor het collectief beheer van individuele behandelingsinstallaties voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater bepaalt dat wie opteert voor de sanering van het huishoudelijk afvalwater via het collectieve beheer geen aanspraak meer kan maken op de gemeentelijke subsidie. Daarom is het noodzakelijk om het gemeentelijk subsidiereglement in die zin aan te passen.

6. Overname plantrecht op openbaar domein (Koedreef – 1)

Als voorwaarde voor het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van hoogstammige bomen in de Koedreef (1 kadastraal perceel) werd een heraanplant opgelegd. De gemeente stelde voor om het plantrecht kosteloos over te nemen. De eigenaar ondertekende de overeenkomst tot afstand van plantrecht.

7. Overname plantrecht op openbaar domein (Koedreef – 2)

Als voorwaarde voor het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van hoogstammige bomen in de Koedreef (3 kadastrale percelen) werd een heraanplant opgelegd. De gemeente stelde voor om het plantrecht kosteloos over te nemen. De eigenaar ondertekende de overeenkomst tot afstand van plantrecht.

….

Beervelde 100 jaar

9. Toekenning van een projectsubsidie voor de organisatie van 100 jaar Beervelde

In het kader van de viering van “100 jaar Beervelde” werd een aanvraag ingediend voor een gemeentelijke projectsubsidie (in toepassing van de artikelen 19, 23 en 29 van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad), voor de organisatie van een aantal festiviteiten in Beervelde met verschillende culturele elementen.

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad heeft de aanvraag en de begroting besproken op 13 april, 11 mei en 8 juni, en stelt een subsidie voor van 1.200 euro.

10. Hulpverleningszone Centrum. Wijziging gemeentelijke dotatie 2021

Op 26 oktober 2020 keurde de raad de dotatie 2021 goed voor de hulpverleningszone Centrum. Om enkele redenen (o.m. verhoging federale dotaties, herschikking personeelskredieten) wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld de volgende gewijzigde dotaties goed te keuren:

- Voor exploitatie: 671.962,39 euro

- Voor investeringen: 71.991,06 euro

- Bijdrage pensioenen: 2.640,79 euro4

….

12. Gemeentelijk basisonderwijs. Vaststelling vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Na overleg (personeel, schoolraad, bijzonder onderhandelingscomité) wordt voorgesteld de facultatieve verlofdagen vast te leggen op vrijdag 8 oktober 2021 en maandag 24 januari 2022 (of 2 mei 2022 indien er geen toneel is); en dit voor alle vestigingen.

13. Gemeentelijk basisonderwijs. Aanpassing capaciteit lagere afdeling Beervelde

In de raadszitting van 25 juni 2012 werden o.m. de capaciteiten vastgesteld van de verschillende vestigingsplaatsen van de gemeentelijke basisschool (resp. kleuter en lager). Voor de lagere afdeling van de vestigingsplaats Beervelde werd de (maximum) capaciteit vastgesteld op 150 leerlingen. Op basis van het aantal inschrijvingen is dit aantal bijna bereikt en stelt de schooldirecteur voor om het te verhogen naar 180.

14. Gemeentelijk basisonderwijs. Vaststelling lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022

Mede op basis van de telling van 1 februari 2021 wordt volgend lestijdenpakket voorgesteld:

• kleuteronderwijs:

361 lestijden hetzij 15 voltijdse betrekkingen en 1 restlestijd aangevuld met 14 klokuren kinderverzorging (14/32). Dit lestijdenpakket wordt aangevuld met 22 klokuren kinderverzorging gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten.

• lager onderwijs:

755 lestijden hetzij 31 voltijdse betrekkingen en 11 restlestijden. Dit lestijdenpakket wordt aangevuld met 9 lestijden aanvangsbegeleiding.

• Rooms-Katholieke godsdienst:

34 lestijden, aangevuld met 10 lestijden uit de verhoogde werkingsbudgetten

• Vervanging vestigingsplaatsverantwoordelijke:

Er worden 12 lestijden uit het lestijdenpakket gebruikt voor de aanstelling van een tijdelijke vervanger van de vestigingsplaatsverantwoordelijke (Beervelde).

Daarenboven kunnen we beschikken over:

• een deeltijdse (17/36) betrekking van ICT-coördinator (beleidsmedewerker), dit wordt aangevuld met 12/36 verkregen uit de stimulus-punten van de scholengemeenschap

• een voltijdse betrekking van zorgcoördinator (HOKT), belast met de taken van beleidsondersteuner, een voltijdse en een deeltijdse (10/36) betrekking van zorgcoördinator (HOKT)

• een voltijdse betrekking van administratief medewerker met een HOKT-diploma, een voltijdse betrekking van administratief medewerker met een HSO-diploma, en een deeltijdse (13/36) betrekking van administratief medewerker met een HOKT-diploma

16. N449- aanstellen ontwerper fietspad. Goedkeuring dading verbreken opdracht.

Op 29 oktober 2007 keurde de raad de opdracht met als voorwerp ‘N449 – aanstelling ontwerper fietspad’ principieel goed. Op 18 december 2007 en 5 februari 2008 gunde het college de opdracht en respectievelijk het addendum bij gunning van de opdracht. Op 1 juli 2019 keurde de raad het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de gemeente Wachtebeke, de gemeente Lochristi, het Vlaams Gewest en Aquafin voor de samengevoegde opdrachten en diensten voor de aanleg van een fietspad langs de N449 goed.

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde dading tot verbreken van de opdracht ten aanzien van de oorspronkelijke ontwerper goed te keuren. Alle partijen gaan akkoord met de minnelijke regeling om deze opdracht te beëindigen.

….

OCMW Campus - Principebeslissing en aankoop ICT-materiaal via raamcontract Stad Brugge

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de gemeente Lochristi aan te duiden om in naam en voor rekening van het OCMW van Lochristi op te treden met betrekking tot de overheidsopdracht princiepsbeslissing en aankoop ICT-materiaal via het raamcontract stad Brugge en over te gaan tot goedkeuring toetreding tot raamcontract 2021-2024.