Gemeenteraad op 28 november 2022

Jean Marie
0 reactie(s)
bloeiende akker Beervelde

Tekst Foto JMDB ©

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis om 20 uur. Je kan het live volgen op het YouTube-kanaal https://www.youtube.com/user/gemeentelochristi. Bepaalde straten in Beervelde krijgen een andere naam op vraag van de brandweer. Heel wat financieel nieuws over kerkfabrieken en verschillende vergaderingen. De volledige agenda kan je nalezen op de site van de gemeente.

Zie https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/133/gemeente--en-ocmw-raad-van-28-november-2022

Mededelingen

Akoestische deuren Uytcafé € 12.144,18

Aankoop kunstwerken € 1.815,00

Aankoop laptops + accessoires € 6.204,91

Sensor + netwerkkaart € 614,35

Leveren boomspiralen en bamboe € 1.036,12

Aanvraag tot omgevingsvergunning met grondafstand (Kasselstraat)

Op 1 augustus 2022 werd de aanvraag van Emiliani VZW tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouwencomplex voor mensen met een beperking, te Oosteinde 20 – Kasselstraat zn volledig en ontvankelijk verklaard. Deze voorziet een overdracht van grond naar het openbaar domein (123 m²), volgens een akkoord opgemaakt door de Stichting Hiëronymus en zoals aangeduid op het plan. Emiliani VZW is de erfpachthouder van de percelen. De nieuwe rooilijn moet goedgekeurd worden alvorens het college een vergunning kan verlenen voor de aangevraagde werken. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, uitgeschreven van 9 augustus 2022 tot en met 8 september 2022, werden geen bezwaarschriften ontvangen. De ontwikkelaar dient de zone tussen het huidige openbaar domein en de nieuwe rooilijn kosteloos af te staan aan de gemeente.

Verlenging van het cameraproject IDM in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil

camerabewaking glasbollen Lochristi IDM

De uitvoeringstermijn van het project van IDM omtrent de plaatsing en het gebruik van de verplaatsbare bewakingscamera’s op sluikstortgevoelige locaties was beperkt tot 3 jaar (2020-2022). IDM vraagt of de gemeente onder dezelfde modaliteiten een verlenging van dit cameraproject voor de komende 3 jaar wenst te voorzien. De camera’s passen als instrument binnen een integrale aanpak van sluikstorten en bij uitbreiding zwerfvuil. Het project heeft zowel een sanctionerend als een sensibiliserend effect. Zo moet de verhoogde pakkans de perceptie van straffeloosheid bij de burger bijsturen en een algemene gedragswijziging mee helpen stimuleren. In de voorbije periode heeft het project zijn waarde bewezen.

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

Op 30 maart 2015 onderschreef het gemeentebestuur het Burgemeestersconvenant en ging het hiermee het engagement aan om op het eigen grondgebied 20% CO2 te reduceren tegen 2020. Op 27 april 2020 onderschreef het gemeentebestuur het nieuwe Burgemeestersconvenant en ging het hiermee het engagement aan om op het eigen grondgebied 40% CO2 te reduceren tegen 2030 en klimaatneutraal te worden tegen 2050. Op 30 augustus 2021 onderschreef het gemeentebestuur het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en op 23 mei 2022 werd het gemeentelijk Klimaatadaptatieplan goedgekeurd. Met het ondertekenen van het Vlaams energie- en klimaatpact 2.0 gaat de gemeente een aantal bijkomende engagementen aan, waaronder:

- De doelstelling m.b.t. CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur wordt verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030. De scope van deze doelstelling voor CO2-reductie wordt daarnaast uitgebreid naar eigen mobiliteit

- De primaire energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023

De Vlaamse Overheid voorziet in een totaal subsidiebedrag van 8.750.000 euro. Deze wordt verdeeld over alle besturen die intekenen op het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0.

Opportuniteitsadvies kinderopvang

Sinds 01 januari 2022 hebben de lokale besturen een belangrijke adviesrol te vervullen op vlak van kinderopvang voor 0-3 jarigen. Om deze adviesrol te vervullen is gemeentelijke reglementering vereist. Er werd een reglement opgemaakt voor het (kwalitatief) opportuniteitsadvies in het kader van een vergunningsaanvraag, en een reglement voor het (kwantitatief) opportuniteitsadvies in het kader van een uitbreiding.

Voorstel nieuwe straatnamen (tgv splitsing van 3 straten)

Pensionaatstraat wordt Steentjesstraat Beervelde

Omwille van de recente onderbreking van 3 straten (door sluiting overweg of tractorsluis) vraagt de brandweerzone Centrum om een deel van deze straten een nieuwe naam te geven. Dit omdat de hulpdiensten bij een noodoproep onmiddellijk de correcte aanrijroute zouden kunnen determineren.

Aan de raad wordt gevraagd het voorstel van de cultuurraad te volgen en de volgende straatnamen toe te kennen:

- voor het gedeelte van de huidige Pensionaatstraat tussen de Haanhoutstraat en de afgesloten spoorwegovergang: ‘Steentjesstraat’

- voor het gedeelte van de huidige Kleine Heidestraat tussen de Brugstraat (Laarne) en de tractorsluis: ‘Kalkenweg’

- voor het gedeelte van de huidige Voldersstraat tussen Bastelare en de afgesloten spoorwegovergang: ‘Weversstraat’

Hernieuwing retributiereglement werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Op 23 december 2019 hernieuwde de raad het retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Dit reglement is geldig tot eind 2022.

Er wordt derhalve voorgesteld een nieuw reglement vast te stellen, geldig voor de jaren 2023, 2024 en 2025, met aangepaste tarieven.

OCMW-RAAD

sociaal huis OCMW Lochristi

Aanpassing prijs dranken bar WZC omwille van index

De drankenlijst van het woonzorgcentrum wordt jaarlijks herbekeken naargelang de consumptie index. Op basis van de indexstijging van 11,3 % dienen met ingang van 01/01/2023 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in de cafetaria het woonzorgcentrum.

Vervanging van olieafscheider wzc

Op 28.10.2022 heeft de firma Aquamella tijdens de ruiming van de put vastgesteld dat de huidige put is doorgeroest met doorsijpeling in de bodem. De put moet dringend vernieuwd worden omwille van mogelijke bodemverontreiniging. Voor de herstelling is er nood aan vergunning om droog te trekken voordat een nieuwe put kan geplaatst worden. Er is prijs gevraagd aan de onderstaande firma’s waaronder ook de firma die een onderhoudsovereenkomst heeft met de gemeente:

Audebo - € 14.264,42 excl. BTW incl. herzieningen

Grondwerken De Mol BV - door drukte gaan ze niet deelnemen aan de opdracht

Cocquyt BV – geen deelname

De Coninck Gert-Jan – geen antwoord

Er wordt voorgesteld om de beslissing van het vast bureau van 10.11.2022 waarbij bij hoogdringendheid beslist werd om de opdracht overeenkomstig art. 42 §1 wet van OPZB onvoorzienbare dwingende spoed te laten uitvoeren door de firma Audebo, Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi voor een totale raming van € 14.264,42 excl. BTW en incl. de herzieningen te bekrachtigen.

Aanpassing prijs dranken bar LDC ’t Fazantenhof omwille van index

De drankenlijst van het LDC wordt jaarlijks herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 11,3 % dienen met ingang van 01/01/2023 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in de cafetaria het LDC.

Inhuren 2 woningen

 

Op het vast bureau van 12/08/2022 werd akkoord gegaan met de opzeg door Volkshaard van 2 woningen mits er 2 nieuwe woningen in de plaats gehuurd kunnen worden. Intussen zijn er 2 nieuwe woningen beschikbaar bij Volkshaard die het OCMW kan inhuren ten tijdelijke titel en dit tot de oorspronkelijke woningen gerenoveerd zijn. De bezettingsovereenkomsten dienen nu goedgekeurd te worden.