Politieraad vandaag

Jean Marie
0 reactie(s)
Politie Dekenijstraat Lochristi

Tekst - Foto JMDB

Deze vindt plaats op 16 juni 2021 om 19 uur. Je kan het volgen via streaming die je vindt op www.pz5416.be. Meteen wordt duidelijk hoeveel de 4 gemeenten ophoesten voor de werking van de zone Puyenbroeck. Het politiegebouw in Wachtebeke wordt verkocht.

Aanstelling en eedaflegging politieraadslid

Manuel Rufo Molero wordt aangesteld als opvolger van raadslid Martin Acke (N-VA Zelzate) en legt de eed af.

Eedaflegging nieuwe medewerkers

Adviseur Angelique Van de Velde – Directeur Logistiek en Financiën sinds 1/6/2021

Adviseur Christine van Dam – DPO sinds 1/5/2021

Inp Tyler Taets – inspecteur Team Interventie sinds 1/3/2021

De begrotingswijziging 2021 wordt vastgesteld met onderstaande resultaten:

1. Gewone dienst

Gewone ontvangsten 10 347 080,33 - gewone uitgaven 10 979 025,92

Ontvangsten “Vorige dienstjaren” 115 999,99 - uitgaven “Vorige dienstjaren” 201 540,64

Resultaat begrotingsrek “Vorige dienstjaren” 1 376 119,48 en geraamd resultaat begroting 2021 658 633,24

Buitengewone dienst:

Buitengewone ontvangsten 601 100 euro - buitengewone uitgaven 498 824,30

Algemeen begrotingsresultaat 2021 = 102 275,70

Wijze van gunnen en bestek aankoop schoenen

Naargelang de opdracht of team moet elk operationeel lid kunnen beschikken over de juiste interventieschoenen zowel naar comfort als naar veiligheid toe. De individuele uitrusting van het operationeel personeel van onze politiezone wordt aangekocht via het raamcontract van de federale politie. Elk operationeel personeelslid ontvangt hiervoor jaarlijks een dotatie aan kledijpunten. Door een hernieuwing van het raamcontract van de Federale Politie is de stock op dit ogenblik zo goed als uitgeput. Veel maten en modellen zijn dan ook niet verkrijgbaar.

Daarom wenst politiezone zelf een bestek uit te schrijven om voorlopig aan de noden te voldoen. Wij vragen aan de politieraad om de wijze van gunnen voor de opdracht van leveringen van interventie schoenen volgens bestek pz5416/004-20211 goed te willen keuren volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via aanvaarde factuur, voor een raming van 20.000 euro voor 2 jaar, verlengbaar met 2 x 1 jaar (2 x 75 paar schoenen) voor een totale raming van 40.000 euro.

Mobiliteit 2021-03 – beslissing

Omwille van het vertrek van een aantal medewerkers en omdat we wensen te anticiperen op de beperkte instroom van nieuwe medewerkers, wordt voorgesteld volgende ambten vacant te verklaren:

• 1 inp Team LIK - vatter

• 1 calog niveau C Team LIK

• 3 inp Team Interventie3

Aspirantenmobiliteit 2021-02 – beslissing

Gezien de mobiliteit 2021-02 geen kandidaten opleverde voor volgende ambten, worden deze vacant verklaard in de aspirantenmobiliteit 2021-02:

1 inspecteur voor het Team Wijk en 2 inspecteurs voor het Team Interventie. De functies die niet werden ingevuld in de aspirantenmobiliteit 2021-01 worden eveneens toegevoegd, zijnde 3 inspecteur Team Wijk.

Extern vacant verklaren 2 assistent niveau C – beslissing

Gezien de mobiliteit 2021-02 geen kandidaten opleverde voor de functie van assistent niveau C onthaal en administratie, wordt voorgesteld dit ambt extern vacant te verklaren.

Gezien de nakende mobiliteit van een assistent niveau C op het Lokaal Informatie Kruispunt en het belang van de continuïteit van de invulling van deze functie wordt voorgesteld deze functie eveneens extern vacant te verklaren, parallel met een vacant verklaring bij mobiliteit.

Veneco – aanduiden vertegenwoordiger AV en Raad van Bestuur – beslissing

Omwille van de toetreding van de politiezone tot Veneco dient een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur afgevaardigd te worden.

Verkoop commissariaat Wachtebeke – beslissing

In het kader van de verkoop van het (oud)commissariaat gelegen aan het Dr. J. Persynplein te Wachtebeke, vraagt de Regie der Gebouwen, die mede-eigenaar is, nog volgende beslissingen van de politieraad:

De aanduiding van notariskantoor Notas te Gent om op treden als notaris of een ander aangeduide notaris die het deel van de Politiezone zal vertegenwoordigen.

De machtiging aan de Regie der Gebouwen om de lead te nemen in het volledige verkoopdossier voor de gezamenlijke verkoop. De Politiezone wordt in alle fasen van de verkoop op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Een gezamenlijke verkoop van het volledige gebouw met een instelprijs van 615.000 euro waarbij de verkoopprijs tussen de partijen wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel 48,78% voor de Politiezone en 51,22% voor de Regie der Gebouwen.