Zeven eiken blijven beroeren

Jean Marie
0 reactie(s)
Zeveneken dorp N70

Tekst JMDB - foto Bennie Vanderpiete

Het Vlaams gewest diende een aanvraag in voor het bekomen van een omgevingsaanvraag. Deze werd in de gemeenteraad van 29 okt 2018 goedgekeurd. Voor 8 augustus 2019 kon het college nog een advies formuleren maar deed dit niet. Vorig jaar zetelde noch Groen sp.a noch Vlaams Belang in de raad. Ook deze partijen zijn niet akkoord met de plannen.

Open VLD hield geen rekening met de deskundige rapporten noch met de petitie, die ondertussen meer dan 13.500 handtekeningen telt. In 2010 reeds werd advies gegeven de bomen deskundig op te volgen en te verzorgen maar er werd niets ondernomen. Al bijna een eeuw doorstaan de 7 eiken talloze stormen, droogteperiodes en wellicht ook de trekproef, waarvan het eventueel resultaat ‘geheim’ blijft.

Zeveneken dorp N70

Aan de plannen werden thans nog kleine wijzigingen aangebracht. De kapel wordt verplaatst en parallel met de Zavel komen er ook bomen. De 7 eiken worden vervangen door inlandse babyexemplaren met een diameter van zo’n 13 cm of 40 cm in omtrek.

Groen-sp.a (Hilde Van Laere)

Het beeld van Zevenen dorp zal ten goede grondig gewijzigd worden na deze wegenwerken. De veiligheid voor voetgangers en fietsers zal verhoogd worden en de doortocht zal zeker vlotter gaan. Maar het beeld van Zevenen wordt vooral bepaald door het beschermd dorpsgezicht van de kerk, het ommuurde kerkhof, de linde en de 7 eiken. Dit dorpsgezicht moet voor ons ten allen prijze behouden blijven als geheel.

Dat hier met deze 7 eiken als waardevol patrimonium slordig, onbekwaam is omgesprongen wordt in dit dossier pijnlijk duidelijk. Zelfs ondanks het feit dat reeds in 2010 (onderzoeksrapport Krinkels) werd gewaarschuwd dat deze bomen degelijk en deskundig moesten onderhouden worden en jaarlijkse opvolging nodig was is dit niet gebeurd. Deze bomen met erfgoedwaarde zijn dus niet in acht genomen en er is geen hoogst mogelijke zorg voor gedragen. Hier zijn fouten gemaakt die niet meer goed te maken zijn. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om dit niet te doen.

Als fractie stellen we dit als voorwaarde om de plannen van de wegeniswerken goed te keuren. Zolang we deze garantie niet hebben zullen we ons onthouden.

Vlaams Belang (Daniël De Knijf)

Volgens het Belang is er al sinds 2005 sprake van de herinrichting. Raadslid De Knijf verheugde zich over het feit dat de kapel - opgericht ter herdenking van de vele verkeersslachtoffers - wordt verplaatst en dat er bomen worden bij geplant. De kap van de 7 eiken was voldoende om zich te onthouden.

CD&V (Rita De Vylder)

Het college besliste in zitting van 30 juli geen advies te geven met als argument: de verlofperiode, de heel korte termijn en de complexiteit van de ingediende bezwaarschriften.

De periode was misschien niet ideaal, maar CD&V vind het echt niet kunnen dat er zo licht over zo’n belangrijke dossiers wordt gegaan. Men had op zijn minst een verlenging van termijn kunnen vragen gelet op de omstandigheden.

Nu hebben de bezwaarindieners terecht het gevoel dat hun bezwaren door het gemeentebestuur naast zich neer worden gelegd. Wij vinden nochtans dat er een aantal heel gegronde bezwaren ingediend zijn die de steun van het gemeentebestuur moesten krijgen.  Over de 7 eiken hopen wij dat het college zich voldoende laat begeleiden door kenners, zodat er een correct advies genomen wordt. Door geen advies te geven, ga je dus stilzwijgend akkoord en geef je het Vlaams Gewest vrijgeleide. Om die reden zullen wij deze omgevingsaanvraag niet goedkeuren.

N-VA (Tom De Sutter)

We hebben niet de behoefte om het gehele debat opnieuw te voeren. De kritiek op de besluitvorming wordt toch verdraaid. De politieke strijd is gestreden, welke bedenkingen we ook hebben over de aard en de inhoud van de discussie. De inwoners van de gemeente Zeveneken wachten reeds lang genoeg op een opwaardering van de dorpskern.

Een onthouding blijft echter des te meer gepast nu het college ervoor heeft geopteerd om geen advies te geven over het vellen van de bomen. Er wordt geen advies uitgebracht omdat een openbaar onderzoek in de zomerperiode wordt georganiseerd en er geen voldoende mankracht is om te antwoorden op het ingediende bezwaar. Na het beloven van een advies komt een stilzwijgend gunstig advies dan ook goed uit. De bezwaarindieners blijven in de kou. De weersomstandigheden sinds het vorige debat hebben alleszins aangetoond dat de bomen in een behoorlijke gezondheid verkeren en de deskundigheid van de deskundige niet in twijfel diende te worden getrokken. Het is enkel op basis van het werk van sommige deskundigen dat kan worden voortgebouwd.”

Zeveneken dorp N70

Open VLD (Sandro Di Nunzio)

Schepen Di Nunzio zei dat de periode om een advies uit te brengen veel te kort was en midden de vakantieperiode viel.  “ We hadden graag geadviseerd maar dit was niet mogelijk.

De meerderheid gaf nog mee dat het hier om de wegeniswerken gaat.

Ondertussen is het comité - https://www.facebook.com/De-7-eiken-557737764653996/ ook juridisch in actie gekomen. De strijd om het behoud van deze monumenten is nog niet beslecht maar kost geld en daarom ook een oproep tot financiële steun.

De ecologische waarde van de eiken is eveneens groot met liefst 150.000 liter opgenomen hemelwater, 1.568 kilowatt/Hr. energie en meer dan 5 ton minder CO2. De milieuadviesraad werd in deze niet betrokken.