Politieraad vandaag

Vanavond 18 oktober om 19 uur gaat de politieraad door van de zone Puyenbroeck. Vier gemeenten maken deel uit van de zone en hierbij geven we de belangrijkste punten en het kostenplaatje mee.

Eedaflegging nieuwe medewerkers

INP Pieter-Jan Stevens nam het ambt opnieuw op en maakt sinds 1/06/2022 deel uit van het wijkteam Zelzate en INP Mathieu Denis maakte op 01/09/2022 mobiliteit naar de lokale recherche.

De begrotingswijziging 2022 wordt vastgesteld met onderstaande resultaten:

1. Gewone dienst:

Gewone ontvangsten 10 538 427,20 – Gewone uitgaven 11 248 792,68 – Ontvangsten “Vorige dienstjaren” 241 857,90

Uitgaven “Vorige dienstjaren” 213 031,82

Resultaat begrotingsrek “Vorige dienstjaren” 2 016 908,20

Geraamd resultaat begroting 2022 1 335 368,80

2. Buitengewone dienst:

Buitengewone ontvangsten 807 100,00 – Buitengewone uitgaven 568 250,00

Resultaat begrotingsrek “Vorige dienstjaren” -179,99

Algemeen begrotingsresultaat 2022 238 670,01

Wijze van gunnen maaltijdcheques – bekrachtiging beslissing politiecollege

Vanaf 1 november 2022 krijgen alle leden van de Geïntegreerde Politie die hier recht op hebben, maaltijdcheques en dit dankzij het sectoraal akkoord van 2017-2018. De eerste maaltijdcheques zullen geleverd worden in januari 2023. Voor toepassing van deze statuutwijziging dient de politiezone zich aan te sluiten bij een leverancier van maaltijdcheques. De federale politie schreef hiertoe een overheidsopdracht uit. Sinds 22 juni 2022 is de NV EDENRED Belgium de laureaat van deze overheidsopdracht. Toetreding tot deze overheidsopdracht heeft als voordeel dat de politiezone de markt niet moet opgaan en, veel belangrijker, dat de toekenning van maaltijdcheques automatisch berekend en overgedragen wordt via de uur registratie-software GaLop. Aan de raad wordt gevraagd de beslissing van het politiecollege van 14 september 2022 te bekrachtigen.

7. Wijze van gunnen archiveringssoftware – beslissing

Het huurcontract van de archiveringstoepassing (archivering van politionele documenten en facturen) vervalt op 31/10/2022. We wensen dit contract te vernieuwen voor 60 maanden en eveneens een update uit te voeren van de software, die momenteel geen ondersteuning meer krijgt wegens de status “end of life”. De vernieuwing wordt geraamd op 45.980 euro incl. BTW voor 60 maanden.

8. Wijze van gunnen aanstellen architect – beslissing

Voor het realiseren van verbouwingen is het noodzakelijk dat de politiezone zich laat bijstaan door een architect. Concreet wenst de politiezone het politiehuis te Lochristi uit te breiden. Het gebouw is hiervoor voorzien en de kosten zijn begroot. Er zal uitgebreid worden op de groendaken op de gelijkvloerse verdieping. Bureelruimte wordt zo gecreëerd en de groendaken komen dan op de eerste verdieping.

Politie motor BMW Puyenbroeck

Wijze van gunnen leasing twee interventievoertuigen – beslissing

De leasingcontracten van twee voertuigen van het Team Interventie lopen ten einde in 2023. Deze gestripede interventievoertuigen met politieombouw worden ingezet middels operationele leasing voor een leasingkost van 1.902 EUR (incl. BTW) per maand per voertuig.

De politiezone wenst deze voertuigen te vervangen door operationele leasing van twee andere voertuigen: een SUV-middenklasse en een politiecombi bureelwagen. Er wordt voorgesteld de voertuigen te leasen middels raamcontract LPA/2016/219 voor de aanstelling van een integrator waarbij Lokale Politie Antwerpen optreedt als aankoopcentrale.

Wijze van gunnen leasing SUV – beslissing

Het Team Verkeer en Mobiliteit zit op volle operationele capaciteit. Voor bepaalde verkeerscontroles (gordel, GSM) en voor het vaststellen van parkeerovertredingen en andere overtredingen van de wegcode waarvan de “pakkans” wordt vergroot door anonimiteit van de politiefunctionarissen, maken de verschillende leden van dit team gebruik van voertuigen uit de pool van voertuigen voor gedeeld gebruik. We merken dat de leden van het team steeds moeilijker een voertuig kunnen inplannen voor hun acties wegens een tekort aan voertuigen. Daarom vragen wij aan de politieraad om voor dit team een anoniem SUV-voertuig te voorzien middels leasing. Er wordt voorgesteld het voertuig te leasen middels raamcontract LPA/2016/219 voor de aanstelling van een integrator waarbij Lokale Politie Antwerpen optreedt als aankoopcentrale.

Aanduiden vertegenwoordiger aankoopcentrale TMVS Creat – beslissing

De politieraad van 22 juni 2022 besliste toe te treden tot de aankoopcentrale TMVS-Creat. De politiezone dient in dit kader een vertegenwoordiger aan te stellen.

Wijziging personeelsformatie – beslissing

Voornamelijk door het nieuwe aanwervingsconcept dringt een formatiewijziging zich op, vooral wat betreft het inspecteurskader. Daarnaast wenst de politiezone optimaal in te spelen op verschillende maatschappelijke tendensen.

Mobiliteitscyclus 2022-04. Vacant verklaren 6 functies operationeel kader en 1 voor calog

Omwille van het vertrek van een aantal medewerkers en omdat we wensen te anticiperen op de beperkte instroom van nieuwe medewerkers, wordt voorgesteld volgende ambten vacant te verklaren:

1 HINP Team Interventie – 1 INP Team Wijk – 4 INP Team Team Interventie en 1 Calog C ICT

Externe vacant verklaring. Vacant verklaren 1 functie operationeel kader, graad inspecteur

Gezien de mobiliteit geen invulling opleverde van één ambt voor inspecteur Team Interventie, wordt voorgesteld dit ambt extern vacant te verklaren volgens het nieuwe selectiesysteem.

De openbare zitting wordt gevolgd door een geheime zitting i.v.m. personeel.

Ook de Politie blijft problemen ondervinden om geschikt personeel te vinden. Nu de NAVAP-regeling op de helling komt te staan en zelfs kan worden afgeschaft, zal dit de rekrutering zeker niet vergemakkelijken. Alles lijkt op een politiek spelletje tussen premier De Croo en Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, die dit terug krabbelen zelf not done vindt. De vakbonden zijn alvast not amused.

Meer informatie? Startpagina | Regio Puyenbroeck (politie.be)

Scroll naar boven